Senast publicerat 10-05-2021 20:11

Riksdagens svar RSv 67/2019 rd RP 55/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

RP 55/2019 rd
LaUB 2/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden (RP 55/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 2/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 18 e § i lagen om fastighetsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 18 e §, sådan den lyder i lagarna 164/2014 och 648/2014, som följer: 
18 e § 
Att begära omprövning av och söka ändring i fastighetsvärderingsnämndens beslut 
Omprövning får begäras av ett sådant beslut av fastighetsvärderingsnämnden som gäller ett fastighetsvärderarprov. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 16 och 28 § i lagen om Finlands Bank 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Bank (214/1998) 16 § 2 mom. och 28 § 3 mom., av dem 28 § 3 mom. sådant det lyder i lag 947/2015, som följer: 
16 § 
Avslutande av en direktionsmedlems tjänsteförhållande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Andra direktionsmedlemmar än ordföranden får anföra besvär över beslut som avses i 1 mom. hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om ordförandens rätt att väcka en sådan talan finns i stadgan. 
28 § 
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslut som avses i 2 mom. och förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Ett beslut får verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 33 och 33 c § i lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 33 § 1 mom. och 33 c § 1 mom., sådana de lyder i lag 891/2018, som följer: 
33 § 
Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en arbetstagares pensionsavgift eller bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 c § 
Den som söker en tjänst får söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Besvär får dock inte anföras, om 
1) det är republikens president eller bankfullmäktige som har utnämningsbehörighet, 
2) beslutet gäller en utnämning för viss tid, högst två år, 
3) tjänsten eller tjänsteförhållandet med stöd av lag tillsätts utan att tjänsten eller tjänsteförhållandet ledigförklaras. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1207/2014, som följer: 
4 § 
Avbrottsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Verkets avbrottsbeslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från det att beslutet har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 73 § i lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 73 §, sådan den lyder i lag 1071/2017, som följer: 
73 § 
Överklagande 
Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Ett beslut av Finansinspektionen får verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
Särskilda bestämmelser gäller för sökande av ändring i beslut som berör Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 9 § som följer: 
9 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett i denna lag avsett beslut av Finansinspektionen om att påföra tillsynsavgift får begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). Finansinspektionens beslut om att påföra tillsynsavgift får inte överklagas genom besvär. 
Finansinspektionens beslut med anledning av en omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 12 § i lagen om betalningsinstitut 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 12 § 3 mom. som följer: 
12 § 
Beslut om auktorisation 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om auktorisationsbeslutet inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 1 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 18 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 18 kap. 1 § som följer: 
18 kap. 
Överklagande och straffpåföljder 
1 § 
Överklagande 
På överklagande av Finansinspektionens beslut enligt denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019), om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 11 kap. 12 § i denna lag skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 11 kap. 24 § i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 3 kap. 2 § 1 mom. och 11 kap. 24 §, av dem 11 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 166/2014 och 623/2014, som följer: 
3 kap. 
Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet 
2 § 
Beslut om verksamhetstillstånd 
En ansökan om verksamhetstillstånd ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet ska dock fattas inom tolv månader från det att ansökan mottagits. Om ett beslut inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 kap. 
Ersättningsfonden för investerarskydd 
24 § 
Begäran om omprövning och överklagande 
Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag får hos Finansinspektionen begära omprövning av ett beslut som ersättningsfonden fattat i enlighet med denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 kap. 2 § och 17 kap. 3 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 4 kap. 2 § 3 mom. och 17 kap. 3 § 4 mom. som följer: 
4 kap. 
Beviljande och återkallande av koncession samt begränsning av affärsverksamhet 
2 § 
Förslag till koncessionsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om något förslag till koncessionsbeslut inte har getts inom den tid som föreskrivs i 1 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att ett beslutsförslag getts eller negativt beslut meddelats. Om beslutsförslaget ges eller det negativa beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutsförslaget eller det negativa beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
17 kap. 
Tredjeländers kreditinstituts rätt att etablera filialer och öppna representationer i Finland 
3 § 
Beviljande av koncession för en filial 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om koncessionsbeslutet inte har meddelats inom den tid som föreskrivs i 2 mom. får sökanden anföra besvär. Besvären anförs och behandlas på samma sätt som vid besvär som gäller avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 17 kap. 3 § i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 17 kap. 3 § 1 mom. som följer: 
17 kap. 
Sekretess och överklagande 
3 § 
Överklagande 
Verkets beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 7 kap. 6 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 7 kap. 6 § som följer: 
7 kap. 
Särskilda bestämmelser 
6 § 
Överklagande 
Verkets beslut med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Verkets beslut ska iakttas trots ändringssökande, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 § i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet (1197/2014) 8 § som följer: 
8 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras av verkets beslut enligt denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). 
Verkets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 kap. 8 och 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) 8 kap. 8 och 9 § som följer: 
8 kap. 
Särskilda bestämmelser 
8 § 
Överklagande av finansministeriets beslut 
Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett i 2 kap. 1 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en värdepapperscentral, ett i 2 kap. 15 § avsett beslut om fastställelse av värdepapperscentralens regler eller ett i 2 kap. 23 § avsett beslut om beviljande av verksamhetstillstånd för en central motpart inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
9 § 
Överklagande av Finansinspektionens beslut 
På överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 9 kap. 4 § 1 och 2 mom. som följer: 
9 kap. 
Särskilda bestämmelser 
4 § 
Överklagande 
Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Förvaltningsdomstolen ska när den behandlar ett besvärsärende ge advokatföreningen tillfälle att bli hörd med anledning av besvären och att vid behov lägga fram bevisning och annan utredning, om ärendet gäller en rapporteringsskyldig vars verksamhet övervakas av advokatföreningen enligt 7 kap. 1 § 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 kap. 1 § och 2 § i lagen om handel med finansiella instrument 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017) 11 kap. 1 § och 2 § 1 mom. som följer: 
11 kap. 
Överklagande 
1 § 
Överklagande av finansministeriets beslut 
Beslut som finansministeriet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Om ett beslut enligt 2 kap. 4 § om beviljande av börstillstånd eller ett beslut enligt 3 kap. 7 § 1 mom. om fastställelse av börsregler eller ändringar i dem inte har meddelats inom den föreskrivna tidsfristen, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då avse ett beslut om avslag på ansökan. Sådana besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska finansministeriet underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
2 § 
Överklagande av Finansinspektionens beslut 
På överklagande av beslut som Finansinspektionen har meddelat med stöd av denna lag tillämpas lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i 73 § i lagen om Finansinspektionen. Förvaltningsdomstolen ska behandla ärenden som avses i 3 kap. 8, 9 och 11—15 §, 5 kap. 11 och 19 § och 7 kap. 3 § i denna lag skyndsamt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i lagen om regionförvaltningsverken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) 23 §, sådan den lyder i lag 949/2015, som följer: 
23 § 
Ändringssökande 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag, får beslut av regionförvaltningsverket överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av statstjänstemannalagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 53 § 1 mom., 57 § och 59 § 1 mom.,  
sådana de lyder, 53 § 1 mom. och 59 § 1 mom. i lag 883/2018 och 57 § i lagarna 1059/2016, 1470/2016 och 883/2018, som följer: 
53 § 
Ett beslut av statsrådets allmänna sammanträde genom vilket statsrådet har sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller beslutat att avstängningen från tjänsteutövning fortfarande ska gälla får överklagas av tjänstemannen genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
57 § 
I ett beslut som gäller en tjänsteman eller som avses i 59 § 1 mom. och som statsrådet eller ett ämbetsverk har fattat får tjänstemannen eller på motsvarande sätt den som söker en tjänst söka ändring genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Bestämmelser om ändring i ett beslut som en domstol fattat om en domares eller föredragandes bisyssla finns i 23 kap. 1 § i domstolslagen. Besvärstiden när det gäller beslut om uppsägning enligt 27 § 1 mom. i denna lag börjar löpa först från uppsägningstidens utgång. Beslutet ska följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten förordnar något annat. 
Också en myndighet får, så som föreskrivs i 1 mom., genom besvär söka ändring i ett beslut av en förvaltningsdomstol när beslutet är ett avgörande med anledning av besvär över ett beslut som myndigheten har fattat på grundval av denna lag eller när beslutet är ett avgörande i ett förvaltningstvistemål enligt 27 b eller 56 §. 
I följande beslut som gäller en tjänsteman får ändring inte sökas genom besvär, om inte något annat föreskrivs i lag: 
1) placering av en gemensam tjänst inom ämbetsverket, 
2) beviljande eller förvägran av tjänstledighet som är beroende av prövning, 
3) förordnande till en uppgift, om tjänstemannen har gett sitt samtycke till förordnandet. 
Om ett beslut som avses i 3 mom. 1 eller 3 punkten innebär att placeringsorten för tjänsten ändras, får ändring i beslutet sökas så som föreskrivs i 1 mom. Beslutet ska dock följas trots besvär, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
59 § 
Den som söker en tjänst får genom besvär söka ändring i ett beslut om utnämning till tjänsten eller tjänsteförhållandet, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare