Senast publicerat 10-05-2021 20:11

Riksdagens svar RSv 68/2019 rd RP 24/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet

RP 24/2019 rd
FiUB 12/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (RP 24/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 12/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om inkomstskatteskalan för 2020 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Vid beskattningen för 2020 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 

Beskattningsbar 

förvärvsinkomst, 

euro 

Skatt vid nedre 

gränsen, 

euro 

Skatt på den del av inkomsten som 

överskrider den nedre gränsen, % 

18 100 

8,00 

6,00 

27 200 

554,00 

17,25 

44 800 

3 590,00 

21,25 

78 500 

10 751,25 

31,25 

2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

 Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 58 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1546/2015,  
ändras 4 § 1 mom., 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 §, 125 § 2 mom., 127 a § 1 mom. och 127 b §,  
av dem 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 106 § och 125 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1116/2018, 127 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013 och 127 b § sådan den lyder i lag 1510/2016, och 
fogas temporärt till lagen en ny 58 b § samt till lagen en ny 69 c § som följer: 
4 § 
Sammanslutning 
Med sammanslutning avses i denna lag 
1) partrederier, öppna bolag, kommanditbolag och sådana konsortier som två eller flera personer har bildat för att bedriva näringsverksamhet och som är avsedda att verka för delägarnas gemensamma räkning, om de inte ska betraktas som samfund (näringssammanslutning), 
2) konsortier som två eller flera personer har bildat och som brukar eller förvaltar en sådan gårdsbruksenhet som avses i 2 § 2 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), bedriver skogsbruk eller förvaltar en fastighet som konsortiet är mervärdesskattskyldigt för eller har ansökt om att bli mervärdesskattskyldigt för när det gäller överlåtelse av nyttjanderätten till fastigheten på det sätt som avses i 30 § i mervärdesskattelagen (beskattningssammanslutning). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 b § 
Avdragsgillhet för ränta på bostadsskuld skatteåren 2020—2022 
Om en skuld hänför sig till anskaffning eller grundlig reparation av en stadigvarande bostad för den skattskyldige eller hans eller hennes familj (bostadsskuld), har den skattskyldige rätt att från sina kapitalinkomster dra av 15 procent av räntorna på bostadsskulden skatteåret 2020, 10 procent skatteåret 2021 och 5 procent skatteåret 2022. 
69 c § 
Flyttningskostnader som betalas av arbetsgivaren 
Skattepliktig förvärvsinkomst är 50 procent av de flyttnings- och resekostnader för arbetstagaren och hans eller hennes familjemedlemmar som arbetsgivaren betalar och som betraktas som levnadskostnader, om arbetsställets placering är orsaken till att arbetstagaren flyttar. 
100 § 
Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 3,726 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
101 § 
Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att det från full folkpension som har multiplicerats med talet 1,346 dras av 1 480 euro, varefter återstoden avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Om den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst är större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
106 § 
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 540 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten. 
125 § 
Arbetsinkomstavdrag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Avdraget utgör 12,5 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 770 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,84 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten. 
127 a § 
Hushållsavdrag 
En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalat för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 2 250 euro per år och det beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
127 b § 
Grunden för hushållsavdrag 
Den skattskyldige får dra av 
1) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalat för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 15 procent av den utbetalda lönen, 
2) 40 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalats till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar inkomstskattepliktig verksamhet; ett motsvarande avdrag får göras också för en ersättning för arbete som har betalats på basis av arbete som utförts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om den skattskyldige visar att betalningsmottagaren inte har gjort sig skyldig till sådana försummelser som avses i 26 § i lagen om förskottsuppbörd, 
3) 40 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalats till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 58 b § gäller till och med den 31 december 2022. 
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2020. Lagens 58 b § tillämpas vid beskattningen för 2020—2022. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 och 12 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 3 § och 12 § 2 mom., sådana de lyder, 3 § i lag 1023/1997 och 12 § 2 mom. i lag 1550/2015, som följer: 
3 §  
Underlaget för och beloppet av skatten 
Källskatten på löneinkomst är 32 procent av totalbeloppet av den lön för arbete enligt 2 § som är underkastad förskottsinnehållning beräknad enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Skattskyldig är inkomsttagaren. Skatten tas ut som en slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas. 
12 § 
Ikraftträdande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagen tillämpas på lön som fås eller har fåtts den 1 januari 1996 eller därefter på basis av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999, nämnda dagar medräknade, eller den 1 januari 2001 eller därefter. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 3 § tillämpas på lön som betalas den 1 januari 2020 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare