Senast publicerat 26-05-2021 15:37

Riksdagens svar RSv 68/2021 rd RP 259/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård

RP 259/2020 rd
ShUB 10/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård (RP 259/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 10/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om företagshälsovård (1383/2001) 3 § 1 mom. 4 och 5 punkten som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) yrkesutbildade personer inom företagshälsovården i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) avsedda yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har behörighet som specialist inom företagshälsovården eller som annan legitimerad läkare, som hälsovårdare eller som fysioterapeut och har den utbildning som behövs för att företagshälsovården ska kunna genomföras, 
5) sakkunniga inom företagshälsovården personer som har behörighet som psykolog och tillräckliga kunskaper om företagshälsovård och personer som har utbildning i arbetshygien, ergonomi, teknisk utbildning eller utbildning inom en annan motsvarande bransch och tillräckliga kunskaper om företagshälsovård eller behörighet som annan specialist än inom företagshälsovården, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare