Senast publicerat 10-05-2021 20:20

Riksdagens svar RSv 69/2020 rd RP 53/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

RP 53/2020 rd
EkUB 12/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen (RP 53/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 12/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet före utgången av höstsessionen 2020 lämnar ekonomiutskottet en utredning om hur åtgärderna enligt de gällande uttalandena framskrider.  

2.

Riksdagen förutsätter att statsrådet skyndsamt samlar in ett heltäckande informationsunderlag om konsumentkrediter och överskuldsättning, utifrån vilket man kan analysera de grundläggande orsakerna till överskuldsättning och konsekvenserna av ränteregleringen samt identifiera ändamålsenliga korrigerande åtgärder, inklusive ändringar i lagstiftningen och myndigheternas befogenheter och uppgifter.  

3.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder ett övergripande och långvarigare förslag till lösning för att stävja höga konsumentkrediter, göra den sociala kreditgivningen riksomfattande, öka den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen och stärka den ekonomiska kompetensen och att statsrådet före utgången av höstsessionen 2020 lämnar en utredning till ekonomiutskottet om att åtgärderna är genomförda.  

4.

Riksdagen förutsätter att statsrådet påskyndar lagstiftningen om ett registret över betalningsanmärkningar så att de som på behörigt sätt har betalat de belopp som ligger till grund för en anmärkning ska avföras ur registret inom en månad efter betalningen. Lagstiftningsförslagen ska lämnas till riksdagen senast under vårsessionen 2021. 

5.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder permanent lagstiftning om begränsning av reklam och direktmarknadsföring som gäller konsumentkrediter.  

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av konsumentskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 7 kap. 3 § i konsumentskyddslagen (38/1978), sådan paragrafen lyder i lagarna 746/2010, 207/2013, 851/2016 och 596/2019 ett nytt 5 mom., till 8 §, sådan den lyder i lagarna 746/2010 och 851/2016, temporärt ett nytt 4 mom. och till kapitlet temporärt nya 13 b, 17 c och 24 a § som följer: 
7 kap. 
Konsumentkrediter 
3 § 
Begränsningar i fråga om tillämpningen i vissa andra fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 8 § 4 mom. samt i 17 c och 24 a § tillämpas inte på nyttighetsbundna krediter. 
8 § 
Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. är större än maximiräntan enligt 17 c § 1 mom., ska i reklam den ränta för krediten som ska anges enligt 1 mom. i denna paragraf anges minst lika synligt som räntan enligt 17 c § 1 mom. samt varnas för att räntan stiger efter det att 17 c § har upphört att gälla. 
13 b § 
Förbud mot direktmarknadsföring 
Direktmarknadsföring av konsumentkrediter är förbjuden. 
Som i 1 mom. avsedd förbjuden direktmarknadsföring betraktas inte information om kreditmöjligheten i samband med köp av en vara eller någon annan konsumtionsnyttighet. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas på kreditförmedlare också när de marknadsför sina egna tjänster. 
17 c § 
Maximibelopp av den ränta som tas ut 
På en kredit som konsumenten utnyttjar får inte tas ut en ränta som överstiger 10 procent, även om räntan på krediten har avtalats vara högre än detta. 
Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om kreditgivarens skyldighet att informera om en ändring i räntan innan ändringen träder i kraft gäller inte om sänkningen av räntan följer av 1 mom. 
24 a § 
Begränsning av ändringar av avgifter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 24 § 4 mom. får de avgifter som tas ut med anledning av ett kreditavtal inte höjas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. 
Bestämmelserna i 7 kap. 8 § 4 mom. samt i 17 c och 24 a § i denna lag tillämpas inte på avtal om engångskredit som ingåtts före ikraftträdandet av denna lag. Bestämmelserna i 7 kap. 17 c § i denna lag tillämpas på avtal om fortlöpande kredit som ingåtts före ikraftträdandet av lagen bara till den del krediten används mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020, inbegripet de nämnda dagarna. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare