Senast publicerat 10-05-2021 20:10

Riksdagens svar RSv 70/2019 rd RP 80/2019 rd  Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen

RP 80/2019 rd
ShUB 14/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen (RP 80/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 14/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a §, sådana de lyder i lag 1138/2017 och i lag 1267/2018.  
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20. Den tillämpas på arbetslöshetsförmåner som betalas för tiden efter att lagen trätt i kraft.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1139/2017, som följer: 
4 § 
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning 
Som statsandel till en arbetslöshetskassa betalas för varje inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. I fråga om sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1140/2017, som följer: 
25 § 
Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. I fråga om sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare