Riksdagens svar
RSv
70
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
RP 80/2019 rd
ShUB 14/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen (RP 80/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 14/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a §, sådana de lyder i lag 1138/2017 och i lag 1267/2018.  
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20. Den tillämpas på arbetslöshetsförmåner som betalas för tiden efter att lagen trätt i kraft.  
Lag 
om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1139/2017, som följer: 
4 § 
Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning 
Som statsandel till en arbetslöshetskassa betalas för varje inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Denna lag träder i kraft den 20. I fråga om sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1140/2017, som följer: 
25 § 
Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa 
Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
Denna lag träder i kraft den 20. I fråga om sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 11.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 12-12-2019 11:21