Senast publicerat 10-05-2021 20:19

Riksdagens svar RSv 70/2020 rd RP 75/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

RP 75/2020 rd
FiUB 9/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån (RP 75/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 9/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat 

berättiga statsrådet att, på de villkor som statsrådet bestämmer, ta upp lån så att statsskuldens nominella värde tills vidare får uppgå till sammanlagt högst 150 miljarder euro och så att beloppet av den kortfristiga skuld som utgörs av lån med en giltighetstid på högst 12 månader då lånen upptas får uppgå till högst 25 miljarder euro av ovannämnda belopp och att statsrådet, inom de gränser statsrådet bestämmer, får ge finansministeriet eller Statskontoret i uppdrag att besluta om upplåningen, berättiga statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att utöver vad som nämns ovan enligt egen prövning använda kredit med en giltighetstid på högst 12 månader för att trygga statens likviditet och för att täcka det finansieringsbehov som påkallas av en ändamålsenlig skötsel av säsongsbetonade utgiftstoppar i statens betalningsrörelse och av statens kassaplaceringar, berättiga statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet eller Statskontoret att enligt egen prövning ingå ränte- och valutaväxlingsavtal och andra derivatavtal som behövs vid riskhantering i anslutning till statens skuldhantering, och berättiga statsrådet att använda upplåningsfullmakter och övriga fullmakter enligt detta beslut från och med den 1 juli 2020 tills vidare och att redan före detta datum vidta behövliga förberedande åtgärder för upplåningen.  

 

Helsingfors 17.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare