Senast publicerat 10-05-2021 18:44

Riksdagens svar RSv 71/2015 rd RP 64/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

RP 64/2015 rd
AjUB 2/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen och till lagar om ändring av lagen om lönegaranti för sjömän, av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, av lagen om alterneringsledighet och av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (RP 64/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 2/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om upphävande av 11 och 11 a § i lönegarantilagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 11 och 11 a § i lönegarantilagen (866/1998), sådana de lyder i lag 1633/2009. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Om inte något annat föreskrivs i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) eller i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 5 § i den lagen, ska den närings-, trafik- och miljöcentral till vars verksamhetsområde landskapet Nyland hör sköta indrivning av sådana statliga fordringar som grundar sig på beslut om lönegaranti och separata beslut om betalningsskyldighet som fattats före ikraftträdandet av denna lag, samt indrivning av skadestånd och andra fordringar som hänför sig till lönegaranti och återkrav av lönegarantiförmåner som betalats utan grund. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om lönegaranti för sjömän  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 2 §, sådan den lyder i lag 1634/2009, som följer: 
2 § 
Myndigheter 
Arbets- och näringsministeriet styr verkställigheten av lagen samt ansvarar för utvecklandet av lönegarantisystemet. Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut i lönegarantiärenden samt sköter andra uppgifter i anslutning till verkställigheten av lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 12 kap. 1 § 3 mom. och 13 kap. 9 §, sådana de lyder, 12 kap. 1 § 3 mom. i lag 1089/2006 och 13 kap. 9 § i lag 918/2012, samt 
ändras 1 kap. 4 § 3 mom., 12 kap. 6 § och 7 § 4 mom. och 13 kap. 1 § 1 mom., sådana de lyder, 1 kap. 4 § 3 mom. i lag 288/2012, 12 kap. 6 § i lag 1089/2006 och 7 § 4 mom. i lag 908/2008 samt 13 kap. 1 § 1 mom. i lag 1374/2014, som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
4 §  
Verkställighet av lagen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter ger för Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna bindande utlåtanden enligt 11 kap. 4 § om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna för erhållande av arbetslöshetsförmåner. 
12 kap. 
Sökande av ändring 
6 § 
Dagen för delfående av beslut 
Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas. 
7 § 
Undanröjande av beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Likaså kan Finansinspektionen föreslå besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden att ett på ovannämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslöshetskassa ska undanröjas eller föreslå försäkringsdomstolen att ett på ovannämnt sätt felaktigt beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden ska undanröjas. Efter att ha gjort en sådan framställning kan Finansinspektionen förordna att utbetalningen av förmånen ska inställas temporärt eller att den ska betalas till det belopp framställningen avser. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter 
1 § 
Rätt att erhålla uppgifter 
Folkpensionsanstalten, arbets- och näringsbyråerna, arbetslöshetskassorna och besvärsinstanser enligt denna lag har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att avgöra ett ärende som behandlas eller annars för att verkställa uppdrag enligt denna lag eller en för Finland bindande överenskommelse om social trygghet eller annan internationell rättsakt som gäller social trygghet 
1) av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga samfund, 
2) av Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt pensionsstiftelser, 
3) av arbetsgivare, uppdragsgivare eller någon annan som låter utföra arbetet, arbetslöshetskassor, arbetsplatskassor och utbildningsproducenter enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och andra läroanstalter, 
4) andra anordnare av sysselsättningsfrämjande service. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
När det gäller sådana av utkomstskyddsombudet och dennes ställföreträdare anförda besvär och av dem gjorda ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut som är anhängiga när denna lag träder i kraft, träder vid ikraftträdandet av denna lag Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i utkomstskyddsombudets och ställföreträdarens ställe. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 kap. 5 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 9 kap. 5 § som följer: 
9 kap. 
Kostnadsersättning 
5 § 
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på kostnadsersättning lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) och följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa: 
1) 11 kap. 2 § (skyldighet att lämna uppgifter), 
2) 11 kap. 3 § (beslut om förmåner), 
3) 11 kap. 5 § (betalningssätt), 
4) 11 kap. 6 § (tillfälligt avbrott i utbetalningen eller betalning till lägre belopp), 
5) 11 kap. 10 § (återkrav), 
6) 11 kap. 13 § (kvittning), 
7) 11 kap. 14 § (indrivning av arbetslöshetsförmåner i vissa fall), 
8) 11 kap. 15 § (utmätning av arbetslöshetsförmåner), 
9) 11 kap. 15 a § (preskription av fordringar), 
10) 12 kap. (sökande av ändring), 
11) 13 kap. 1, 3—8 och 10 § (bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter). 
Om Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan betalar ut en arbetslöshetsförmån utan beslut i enlighet med 11 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och mottagaren av förmånen har rätt att få kostnadsersättning, kan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan på motsvarande sätt betala även denna ersättning utan beslut. Kostnadsersättningen betalas då till fullt belopp. 
Med avvikelse från 12 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa ska en besvärsskrift som gäller arbets- och näringsbyråns beslut ges in till den berörda arbets- och näringsbyrån. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 § i lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 609/2004 och 1092/2006, som följer: 
20 § 
Sökande av ändring 
Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens eller arbetslöshetskassans beslut om alterneringsersättning får söka ändring i det hos besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden genom skriftliga besvär inom 30 dagar från den dag då han eller hon fick del av beslutet. 
Den som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden får söka ändring i det hos försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär inom 30 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. 
Om inte ändringssökanden visar något annat, anses han eller hon ha fått del av ett beslut som avses i 1 och 2 mom. den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress han eller hon uppgett. 
I ett utlåtande som avses i 17 § får ändring inte sökas genom besvär. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
När det gäller sådana av utkomstskyddsombudet och dennes ställföreträdare anförda besvär enligt 20 § 5 mom. som är anhängiga när denna lag träder i kraft, träder vid ikraftträdandet av denna lag Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland i utkomstskyddsombudets och ställföreträdarens ställe. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 och 23 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen (352/2010) 6 § och 23 § 1 mom. som följer: 
6 § 
Utsedda behöriga institutioner för vissa fall av sökande av arbete 
I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedda behöriga institutioner i Finland som utses av den behöriga myndigheten är arbets- och näringsbyråerna, när artikel 55.4 i tillämpningsförordningen och artikel 64.1 led a i grundförordningen tillämpas. 
I Finland är arbets- och näringsbyråerna och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter de arbetsförmedlingar som avses i grundförordningen och tillämpningsförordningen. 
23 § 
Samarbetsgrupp 
För utveckling, administration och kostnadsfördelning i fråga om det elektroniska informationsutbytet ska social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp med sex medlemmar. Social- och hälsovårdsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och Arbetslöshetskassornas samorganisation ska vara företrädda i samarbetsgruppen. Utöver medlemmarna kan social- och hälsovårdsministeriet förordna högst två experter till samarbetsgruppen på förslag av de aktörer som är företrädda i gruppen. Samarbetsgruppen ska ha tillräckligt stor sakkunskap i Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet, den nationella lagstiftningen om social trygghet och informationssystem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare