Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 72/2016 rd

Senast publicerat 14-06-2016 10:22

Riksdagens svar RSv 72/2016 rd RP 73/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten

Riksdagen
RP 73/2016 rd
FsUB 1/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Försvarshögskolan och av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten (RP 73/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 1/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att försvarsministeriet före utgången av 2016 lämnar försvarsutskottet en utredning om nyttjande av möjligheten till fondekonomi i Försvarshögskolans verksamhet. 

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om Försvarshögskolan 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om Försvarshögskolan (1121/2008) 2, 10, 13, 27 och 34 §, av dem 13 § sådan den lyder i lag 1618/2009 och 34 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1618/2009, samt 
  fogas till lagen en ny 2 a och en ny 37 a § som följer: 
  2 §  
  Uppgifter 
  Försvarshögskolan har till uppgift att främja militärvetenskaplig forskning och att meddela militärvetenskaplig undervisning som grundar sig på forskning och bästa praxis i branschen samt att fostra studerandena till att tjäna fosterlandet och mänskligheten.  
  Försvarshögskolan leder den undervisning som ingår i kandidatexamen och magisterexamen i militärvetenskaperna och som ges vid försvarsmaktens förvaltningsenheter och vid Gräns- och sjöbevakningsskolan som hör till gränsbevakningsväsendet. Försvarshögskolan samordnar den militäryrkesundervisning som meddelas vid förvaltningsenheterna och Gräns- och sjöbevakningsskolan med den undervisning som ingår i de militärvetenskapliga examina. Militäryrkesstudier kan också ordnas vid Försvarshögskolan. 
  När Försvarshögskolan fullgör sina uppgifter ska den främja livslångt lärande, samverka med det övriga samhället och främja forskningsresultatens genomslagskraft i samhället. Försvarshögskolan ska ordna sin verksamhet så att hög internationell kvalitet säkerställs inom forskning, utbildning och undervisning med iakttagande av etiska principer och god vetenskaplig sed.  
  2 a § 
  Styrning av verksamheten och målsättning 
  Huvudstaben fastställer de allmänna målen för Försvarshögskolans examina och annan undervisning som krävs för en officerstjänst. Huvudstaben samordnar den undervisning som krävs för en officerstjänst och annan undervisning som meddelas vid Försvarshögskolan med Försvarsmaktens övriga utbildning. 
  Försvarsministeriet svarar i samarbete med försvarsmakten för uppsättandet av de mål för Försvarshögskolan som är av central betydelse med tanke på vetenskapspolitiken och för uppföljningen och utvärderingen av hur målen nås. 
  10 §  
  Rektor 
  Rektorn leder, styr och övervakar verksamheten vid Försvarshögskolan. Rektorn styr också den undervisning som ingår i militärvetenskapliga examina och som sker någon annanstans än vid Försvarshögskolan samt den militäryrkesundervisning som krävs för en officerstjänst. Närmare bestämmelser om styrningen av den militärvetenskapliga undervisning som ges någon annanstans än vid Försvarshögskolan och av den militäryrkesundervisning som krävs för en officerstjänst meddelas i instruktionen. 
  De ärenden som hör till Försvarshögskolan avgörs av rektorn, om inte något annat föreskrivs i lag. I arbetsordningen kan ett ärende som hör till rektorns behörighet ges en annan tjänsteman vid Försvarshögskolan för avgörande, om ärendet är av liten betydelse för Försvarshögskolan och gäller 
  1) personalförvaltning samt annan intern förvaltning, 
  2) avgivande av utlåtande eller utredning eller framläggande av förslag, eller 
  3) interna föreskrifter, om inte behörigheten att meddela dem härrör från lag. 
  Rektorn har rätt att avgöra ett ärende som enligt instruktionen eller arbetsordningen ska avgöras av en annan tjänsteman. 
  13 § 
  Personal 
  Försvarshögskolans personal innehar tjänster vid försvarsmakten. Vid Försvarshögskolan kan det också finnas personal i arbetsavtalsförhållande. I fråga om behörighetsvillkoren för tjänsterna föreskrivs särskilt. 
  Bestämmelser om professorers och militärprofessorers uppgifter och om förfarandet för tillsättning av professurer, militärprofessurer, biträdande professurer och biträdande militärprofessurer finns i lagen om försvarsmakten. 
  27 § 
  Förlust av studierätt 
  En studerande förlorar sin studierätt, om han eller hon 
  1) i samband med ansökan om att bli antagen som studerande vid Försvarshögskolan har lämnat en oriktig eller vilseledande uppgift eller hemlighållit en omständighet om sig själv, om lämnandet den riktiga uppgiften eller avslöjandet av omständigheten skulle ha hindrat antagningen som studerande, 
  2) har gjort sig skyldig till ett sådant brott som visar att han eller hon är olämplig för en officerstjänst inom försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, eller annars har betett sig på ett sätt som är olämpligt för en officer vid försvarsmakten eller vid gränsbevakningsväsendet; som sådant brott eller olämpligt beteende ska anses i synnerhet en sådan gärning eller ett sådant beteende som är ägnat att äventyra förtroendet för att de uppgifter som försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet har sköts hederligt, tillförlitligt och rättvist, 
  3) vägrar delta i drogtestning enligt 30 § eller ger ett prov som visar missbruk av berusningsmedel,  
  4) upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt försummar att delta i undervisningen, 
  5) upprepade gånger eller på ett väsentligt sätt bryter mot Försvarshögskolans instruktion, 
  6) inte fortsätter sina studier sedan den tidsfrist som avses i 26 § har gått ut eller om det efter tidsfristens utgång inte längre finns grunder för att fortsätta studierna, 
  7) inte har slutfört sina studier inom den maximitid som anges i studieplanen och Försvarshögskolan inte av särskilda skäl beviljar den studerande tilläggstid för att slutföra studierna,  
  8) säger upp sin studierätt. 
  Bestämmelserna i 1 mom. 2 punkten tillämpas endast på en studerande som bedriver militärvetenskapliga studier och militäryrkesstudier vilka krävs för en officerstjänst. En förutsättning för att studierätten ska gå förlorad i en situation som avses i 1 mom. 2, 4 eller 5 punkten är att en påföljd som fastställts vid militärt disciplinförfarande eller dömts ut vid ett militärt rättegångsförfarande inte kan anses tillräcklig. 
  6 kap. 
  Särskilda bestämmelser 
  34 § 
  Instruktion och arbetsordning 
  Utöver vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. och i lagen om försvarsmakten bestäms det i Försvarshögskolans instruktion om förfarandet för tillsättning av professurer, militärprofessurer, biträdande professurer och biträdande militärprofessurer och om beviljande av titeln docent vid Försvarshögskolan, om val av de sakkunniga som avses i 38 a § i lagen om försvarsmakten och deras verksamhet och uppgift, om ordnandet av undervisning, förfarandet för val av studerande, bedömning av studerande och vid behov också om andra studiefrågor. Instruktionen fastställs av kommendören för försvarsmakten. Bestämmelser om behörighet att i instruktionen meddela närmare bestämmelser om styrningen av den militärvetenskapliga undervisning och militäryrkesundervisning som ges någon annanstans än vid Försvarshögskolan finns i 10 § 1 mom. Innan instruktionen godkänns ska ett utlåtande om den begäras av försvarsministeriet. 
  I Försvarshögskolans arbetsordning meddelas det närmare bestämmelser om förvaltningen, organens uppgifter och behörighet. Arbetsordningen godkänns av rektorn. 
  37 a § 
  Titeln docent 
  Försvarshögskolans rektor kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt har visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete och som har god undervisningsförmåga. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 38 och 38 a § i lagen om försvarsmakten 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om försvarsmakten (551/2007) 38 och 38 a §, sådana de lyder, 38 § delvis ändrad i lag 1617/2009 och 38 a i lag 1617/2009, som följer: 
  38 § 
  Utnämning till tjänst och förordnande till en uppgift 
  Kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, generalerna, amiralerna, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare och fältbiskopen utnämns till sina tjänster och förordnas till sina uppgifter av republikens president. Beslutet om utnämning och förordnande till en uppgift fattas av presidenten i statsrådet utifrån statsrådets förslag till avgörande. I samma ordning förordnar presidenten en officer eller specialofficer vid försvarsmakten till en uppgift som försvarsattaché, biträdande försvarsattaché, militär representant och biträdande militär representant samt till motsvarande internationella uppgifter. 
  Presidenten beslutar som militärt utnämningsärende om utnämning av andra än i 1 mom. avsedda officerare och av militärprofessorer och biträdande militärprofessorer och om förordnande av en officer till uppgiften som adjutant för republikens president. Presidenten fattar beslut i militära utnämningsärenden på föredragning av kommendören för försvarsmakten. Besluten kontrasigneras av kommendören för försvarsmakten. När ett sådant ärende föredras för presidenten har försvarsministern rätt att vara närvarande och uttala sin uppfattning om saken. 
  I fråga om behörigheten att förordna andra än i 1 och 2 mom. avsedda officerare till en uppgift samt att utnämna och förordna andra tjänstemän vid försvarsmakten till en uppgift föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
  38 a § 
  Professorers och militärprofessorers uppgifter samt professorers, militärprofessorers, biträdande professorers och biträdande militärprofessorers tjänstetillsättning 
  En professor och en militärprofessor ska bedriva och leda vetenskaplig forskning, ge anknytande undervisning och följa den vetenskapliga utvecklingen, samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. 
  En professur, militärprofessur, biträdande professur och biträdande militärprofessur ska ledigförklaras offentligt. En professur kan tillsättas genom kallelse utan att den ledigförklaras, när någon som är meriterad kan kallas till professuren eller när den ska tillsättas på viss tid. Bara den som obestridligen uppfyller behörighetsvillkoren kan utnämnas efter kallelse. 
  Utlåtande om behörigheten och meriter hos de sökande och hos dem som kallas till en professur ska begäras av minst två sakkunniga före tillsättning, om en person utnämns till en tjänst eller till ett tjänsteförhållande för viss tid, minst två år. I fråga om jäv för de sakkunniga tillämpas bestämmelserna i 27—29 § i förvaltningslagen om jäv för tjänstemän. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 7.6.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare