Riksdagens svar
RSv
73
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen
RP 82/2018 rd
FiUB 9/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och lagen om undantag för Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (RP 82/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 9/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av mervärdesskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 69 i §, 133 e § 1 mom. och 149 a § 5 mom., sådana de lyder, 69 i § och 133 e § 1 mom. i lag 505/2014 samt 149 a § 5 mom. i lagarna 1301/2003 och 507/2014, som följer: 
69 i § 
Radio- och televisionssändningar, elektroniska tjänster och teletjänster som överlåts till andra än näringsidkare ska anses vara sålda i Finland när tjänsterna överlåts till en köpare som är etablerad i Finland eller som är bosatt eller stadigvarande vistas i Finland. 
Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om 
1) säljaren har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe endast i en medlemsstat i gemenskapen,  
2) tjänsterna överlåts till någon annan än en näringsidkare, som är etablerad i någon annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i 1 punkten eller är bosatt eller stadigvarande vistas i någon annan medlemsstat än den medlemsstat som avses i 1 punkten, och 
3) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av de överlåtelser som avses i 2 punkten överstiger under innevarande kalenderår inte 10 000 euro, och gjorde det inte heller under det föregående kalenderåret. 
Om det tröskelvärde som avses i 2 mom. 3 punkten överskrids under ett kalenderår ska 2 mom. inte tillämpas från och med den tidpunkten. 
En säljare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet i Finland eller har ett fast driftställe i Finland har emellertid rätt att välja att försäljningslandet för de tjänster som avses i 2 mom. ska fastställas i enlighet med 1 mom. Valet är i kraft under minst två kalenderår. På en säljare som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i någon annan medlemsstat än Finland tillämpas motsvarande bestämmelser som gäller i etableringsmedlemsstaten. 
133 e § 
Med skattskyldig som inte är etablerad inom gemenskapen avses vid tillämpning av detta kapitel en näringsidkare som inte har etablerar sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe inom gemenskapen. 
149 a § 
Lättnad fås inte 
1) i skatt som ska redovisas för skogsbruk, 
2) i skatt som ska redovisas för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet enligt 30 §, 
3) i skatt som ska betalas för försäljning av anläggningstillgångar, 
4) i skatt som köpare ska betala enligt 2 a, 8 a—8 d och 9 §,  
5) i skatt som ska betalas för gemenskapsinternt förvärv enligt 2 b §, eller 
6) i skatt som ska betalas för import av varor enligt 1 § 1 mom. 2 punkten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen. 
Lag 
om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och ‌accislagstiftningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) 10 §, 17 § 3 mom. och 25 c §,  
av dem 17 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1113/1999 och 25 c § sådan den lyder i lagarna 972/2002 och 506/2014, som följer: 
10 § 
Vad som föreskrivs i 71 § 12 punkten i mervärdesskattelagen tillämpas också på förmedling av varor och tjänster som med stöd av 8 och 12—14 § i denna lag säljs skattefritt. 
17 § 
Trots vad som anges i 79 f § 3 punkten i mervärdesskattelagen kan ett förfarande enligt 79 a § i den lagen i en situation som avses i 2 mom. tillämpas på försäljning av varor som en skattskyldig återförsäljare har köpt i Finland av en sådan skattskyldig återförsäljare som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller av en motsvarande näringsidkare i en annan medlemsstat och fört in till landskapet Åland eller från landskapet till någon annan del av Finland, trots att säljaren inte på försäljningen har tillämpat det förfarande som avses i 79 a § i mervärdesskattelagen eller motsvarande förfarande i en annan medlemsstat. 
25 c § 
Bestämmelserna i 134 k § 1 mom. i mervärdesskattelagen ska inte tillämpas på skattskyldiga som har etablerat sätet för sin ekonomiska verksamhet eller har ett fast driftställe i landskapet Åland. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 28.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 3.7.2018 12:39