Senast publicerat 01-06-2021 11:13

Riksdagens svar RSv 73/2021 rd RP 50/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den

RP 50/2021 rd
MiUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den (RP 50/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 2/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) det inledande stycket i 2 § 1 punkten, 2 § 9 punkten, 3 § 3 mom., 5 § 3 mom,,10 § 1 mom., 11 § 3 mom., 17 § 1 mom., 20 § 2 mom., 26 och 29 §, 38 § 1 mom., punkt 5 underpunkt a i bilaga 1 och punkt 2 underpunkt c i bilaga 2,  
av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 768/2019 och punkt 5 underpunkt a i bilaga 1 sådan underpunkten lyder i lag 126/2019, samt 
fogas till 2 § en ny 10 punkt, till lagen en ny 29 a § och till bilaga 2 en ny 4 punkt som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som ett projekt medför i Finland och utanför finskt territorium för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) tillstånd ett av en myndighet meddelat tillstånd till och annat därmed jämförbart beslut om att ett projekt får genomföras, 
10) projekt 
a) utförande av anläggningsarbeten, verksamhet och byggnadsarbeten, samt 
b) andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet samt mineralutvinning. 
3 § 
Lagens tillämpningsområde och tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När det bestäms om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska tillämpas i ett enskilt fall ska, utöver vad som föreskrivs i 2 mom., projektets egenskaper och lokalisering samt konsekvensernas typ beaktas. I bilaga 2 anges vilka faktorer som ska ligga till grund för beslutsfattandet. 
5 § 
Miljökonsekvensbedömning genom förfaranden enligt någon annan lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt där kontaktmyndigheten är arbets- och näringsministeriet enligt 10 § i denna lag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Kontaktmyndighet 
Närings-, trafik- och miljöcentralen är kontaktmyndighet. Arbets- och näringsministeriet är likväl kontaktmyndighet när ett projekt gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen (990/1987) eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium är kontaktmyndigheten dock närings-, trafik- och miljöcentralen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Behörig myndighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbets- och näringsministeriet fattar beslut enligt 1 mom. om projekt som gäller en kärnanläggning enligt kärnenergilagen eller en annan sådan anläggning där kärnavfall hanteras eller lagras eller i vilken kärnavfall slutförvaras. Vid sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i kärnenergilagen vars syfte är att producera uran eller torium fattas beslutet dock av närings-, trafik- och miljöcentralen. 
17 § 
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning 
Kontaktmyndigheten ska se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om programmet för miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning av kommunerna inom projektets influensområde samt av andra myndigheter som sannolikt berörs av ärendet, inklusive tillståndsmyndigheten för projektet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 § 
Hörande om miljökonsekvensbeskrivningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kontaktmyndigheten ska också se till att behövliga utlåtanden begärs och det ges möjlighet att framföra åsikter om miljökonsekvensbeskrivningen. Kontaktmyndigheten ska begära utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen med iakttagande av vad som i 17 § 1 mom. föreskrivs om hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är minst 30 och högst 60 dagar lång. 
26 § 
Beaktande av miljökonsekvensbedömningen i tillstånd 
Ett tillståndsbeslut ska innehålla en motiverad slutsats och på lämpligt sätt beakta resultaten av hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen och eventuella internationella höranden enligt 29 §. Av beslutet ska framgå hur miljökonsekvensbeskrivningen, den motiverade slutsatsen och eventuella handlingar om internationellt hörande enligt 29 § har beaktats. 
29 § 
Internationellt hörande i samband med projekt som genomförs på ett område under Finlands jurisdiktion 
Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål till miljöministeriet lämna programmet för miljökonsekvensbedömning av ett i 28 § avsett projekt och översättningar av de väsentliga delarna av programmet. Miljöministeriet ska sända en underrättelse om projektet samt programmet för miljökonsekvensbedömning och översättningarna till den andra staten senast när kontaktmyndigheten informerar om programmet för miljökonsekvensbedömning i Finland i enlighet med 17 §. Miljöministeriet ska sända den underrättelse som lämnas till en annan stat för kännedom till utrikesministeriet. 
Underrättelsen ska innehålla 
1) uppgifter om projektet, 
2) uppgifter om eventuella gränsöverskridande miljökonsekvenser, 
3) uppgifter om beslut som är väsentliga för genomförandet av projektet, 
4) detaljerade uppgifter om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och möjligheterna att delta i förfarandet samt en rimlig tidsfrist, inom vilken den andra staten ska sända miljöministeriet ett svar i fråga om deltagande i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 
5) uppgifter om vilka myndigheter som är behöriga och som kan lämna information om internationellt hörande och till vilka frågor om ärendet kan ställas. 
Miljöministeriet ska sända den andra statens svar samt alla avgivna utlåtanden och framförda åsikter till kontaktmyndigheten. 
Om den andra staten har meddelat att den vill delta i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska kontaktmyndigheten sända miljökonsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning samt översättningar av de väsentliga delarna av dem till miljöministeriet, som utan dröjsmål ska vidarebefordra dem till den andra staten för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter. Miljöministeriet ska dessutom ge den andra staten tillfälle att samråda om bland annat projektets eventuella gränsöverskridande konsekvenser och de planerade åtgärderna för att minska eller eliminera sådana konsekvenser samt fastställa en rimlig tidsfrist för detta samråd. Miljöministeriet ska sända handlingarna om internationellt hörande till kontaktmyndigheten och vid behov till den projektansvarige. 
Kontaktmyndigheten ska sända sin motiverade slutsats och översättningar av de väsentliga delarna av slutsatsen till miljöministeriet, som sänder slutsatsen och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
29 a § 
Tillståndsmyndighetens skyldigheter i projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser 
Tillståndsmyndigheten ska sända en tillståndsansökan som gäller ett i 28 § avsett projekt samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till miljöministeriet när en medlemsstat i Europeiska unionen har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Miljöministeriet sänder ansökan och översättningarna till medlemsstaten.  
Tillståndsmyndigheten ska sända sitt tillståndsbeslut samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till miljöministeriet, som sänder beslutet och översättningarna till den andra stat som har deltagit i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
38 § 
Kostnadsansvar 
För kostnaderna för tillkännagivande, hörande och miljökonsekvensbedömning och för översättningar som behövs för fullgörande av förpliktelserna enligt 29 och 29 a § svarar den projektansvarige. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs 2 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017). 
 Slut på lagförslaget 
Bilaga 1 
Projektförteckning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) skogsindustri 
a) fabriker som framställer pappersmassa av trä eller motsvarande fibrösa material, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bilaga 2 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2. Projektens lokalisering 
Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projektet måste beaktas, i synnerhet vad beträffar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
c) den naturliga miljöns tålighet 
— våtmarker, strandområden och flodmynningar, 
— kustområden och havsmiljö, 
— bergs- och skogsområden,  
— nationalparker och naturreservat, 
— områden som har klassificerats eller skyddats med stöd av lag och Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, 
– områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionens lagstiftning redan har överskridits, de inte har iakttagits eller det uppskattas att de har överskridits, 
— tätbefolkade områden, samt  
— historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla landskap och platser. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4. Tillhörighet till de projekt som anges i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 

Lag om ändring av marktäktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i marktäktslagen (555/1981) 23 b § 3 och 4 mom.,  
sådana de lyder, 23 b § 3 mom. i lag 468/2005 och 4 mom. i lag 1577/2009, samt 
fogas till 13 §, sådan den lyder i lagarna 258/2017 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. och till 19 §, sådan den lyder i lagarna 468/2005, 1577/2009 och 1407/2019, ett nytt 4 mom. som följer: 
13 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsansökan samt översättningar av de väsentliga delarna av ansökan till miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
19 § 
Delgivning av och information om tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsbeslutet samt översättningar av de väsentliga delarna av beslutet till miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
23 b § 
Datasystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots sekretessbestämmelserna har de tillstånds- och tillsynsmyndigheter som avses i denna lag rätt att avgiftsfritt få tillgång till de uppgifter i datasystemet som är nödvändiga för tillsynen och uppföljningen.  
Datasystemet förvaltas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och Finlands miljöcentral, som är personuppgiftsansvariga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 212 § i miljöskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 212 § i miljöskyddslagen (527/2014), sådan paragrafen lyder i lag 327/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
212 § 
Förfarandet för att beakta gränsöverskridande konsekvenser i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillståndsmyndighetens skyldighet att sända tillståndsansökan och tillståndsbeslutet samt översättningar av de väsentliga delarna av dem till miljöministeriet för sändande till en annan stat i de projekt som har gränsöverskridande miljökonsekvenser finns i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 § i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 11 § i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) ett nytt 6 mom. som följer: 
11 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett förfarande enligt denna lag tillämpas på den samordnande myndigheten vad som i 29 a § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) föreskrivs om tillståndsmyndighetens skyldigheter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare