Senast publicerat 10-05-2021 20:20

Riksdagens svar RSv 74/2020 rd RP 94/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den

RP 94/2020 rd
ShUB 13/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och till vissa lagar som har samband med den (RP 94/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 13/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (214/2020)    1—3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. 
Lagens 5 kap. 3 a § tillämpas från och med den 16 mars 2020 på en arbetssökande som har varit i sådant arbete som uppfyller arbetsvillkoret åtminstone en kalendervecka efter den 1 mars 2020. Den tillämpas inte om den maximitid som börjar på grundval av att arbetsvillkoret uppfylls skulle börja den 1 januari 2021 eller därefter. Den nämnda paragrafen tillämpas inte om den maximitid som avses i 6 kap. 7 § ännu löper, såvida det inte är fråga om en person som har rätt till grunddagpenning och som har arbetat i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret minst en kalendervecka efter den 1 juli 2020, varvid rätten till inkomstrelaterad dagpenning kan börja den 1 juli 2020 eller därefter. 
Lagens 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 § tillämpas på självrisktid vars första dag infaller den 16 mars 2020 eller därefter men före den 1 januari 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 6 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 7 § 4 mom., sådant det lyder i lag 214/2020, som följer: 
6 kap. 
Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet 
7 § 
Dagpenningsperiodens maximitid 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Arbetslöshetsdagpenning som betalas för den 1 juli 2020 eller därefter beaktas inte vid beräkningen av maximitiden enligt 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. 
Lagen tillämpas på arbetslöshetsdagpenning som betalas för den 1 juli 2020 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (215/2020) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. 
Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 1 januari 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av lagen om arbetslöshetskassor (216/2020) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. 
Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 1 januari 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare