Riksdagens svar
RSv
75
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen
RP 44/2016 rd
FsUB 2/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen (RP 44/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 2/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av värnpliktslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i värnpliktslagen (1438/2007) 34 och 50 § samt 83 § 1 mom. och 
fogas till 32 § nya 3 och 4 mom. som följer: 
32 § 
Förordnande till repetitionsövning 
När ett tvingande behov som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning förutsätter det, kan värnpliktiga som hör till reserven förordnas till en repetitionsövning som avses i 48 § 4 punkten med avvikelse från den tidsfrist som föreskrivs i 2 mom. Ett förordnande till repetitionsövning ges för varje enskild värnpliktig för högst 30 dagar åt gången. 
Beslutet om en sådan repetitionsövning som avses i 3 mom. fattas av republikens president på föredragning av kommendören för försvarsmakten i ett sådant beslutsförfarande som avses i 32 § 2 mom. i lagen om försvarsmakten på så sätt att försvarsministern ska vara närvarande och uttala sin uppfattning om saken. Dessutom kan statsministern vara närvarande och uttala sin uppfattning om saken. Republikens presidents beslut och de förordnanden som meddelats med stöd av det ska återkallas när den situation som ledde till repetitionsövningen tillåter det. Bestämmelser om överföring av ett militärt kommandomål för att avgöras av presidenten i statsrådet finns i 32 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten. 
34 § 
Befrielse från en repetitionsövning 
Befrielse från en repetitionsövning kan på ansökan av den värnpliktige beviljas en värnpliktig 
1) för vilken befrielsen är synnerligen viktig av familjeskäl, på grund av den ekonomiska situationen eller av orsaker som har samband med utövande av yrke eller näring, 
2) för vilken inledandet av eller framstegen i studierna skulle bli kännbart lidande om befrielse inte ges, 
3) vars deltagande i repetitionsövningen skulle orsaka hans arbetsgivare särskilt allvarlig olägenhet eller skada i verksamheten, eller 
4) på grund av den värnpliktiges andra särskilda personliga orsaker. 
Befrielse från en repetitionsövning som förordnats i ett förfarande enligt 32 § 3 mom. kan på ansökan av den värnpliktige beviljas en värnpliktig för vilken befrielsen är nödvändig av familjeskäl, på grund av den ekonomiska situationen, för utövande av yrke eller näring eller för avläggande av examen. 
Befrielse från en repetitionsövning söks skriftligt hos den regionalbyrå som utfärdat förordnandet. Till ansökan ska fogas en behövlig utredning om grunderna enligt 1 eller 2 mom.  
En ansökan enligt 1 eller 2 mom. är inte en giltig orsak att utebli från tjänstgöringen. 
50 § 
Skyldigheten att delta i repetitionsövningar 
En värnpliktig som hör till reserven är skyldig att delta i repetitionsövningar. Den sammanlagda maximitiden för övningarna är 
1) för manskapet 80 dagar, 
2) för den som har utbildats till en sådan uppgift inom manskapet som förutsätter speciella färdigheter eller till en sådan specialuppgift inom manskapet som ställer de högsta kraven 150 dagar, 
3) för underofficer, institutofficer och officer 200 dagar. 
Utöver de tider som avses i 1 mom. kan en värnpliktig med sitt samtycke förordnas till repetitionsövning vid en trupp enligt sin krigstida placering för högst 20 dagar per kalenderår, om den värnpliktige är oumbärlig för försvarsmakten när det gäller att leda eller utbilda truppen. Förordnandet till tjänstgöring förutsätter dessutom skriftligt samtycke av den värnpliktiges arbetsgivare, om övningen äger rum under arbetstid. 
En värnpliktig som på grund av laga förhinder inte har infunnit sig till en övning vid utsatt tid ska infinna sig till övningen omedelbart efter det att hindret upphört, om han inte av militärmyndigheten har meddelats något annat förordnande. 
De sammanlagda maximitiderna för repetitionsövningar och det förfarande med samtycke som avses i 2 mom. gäller inte repetitionsövningar som förordnas i ett förfarande enligt 32 § 3 mom. 
83 § 
Beslut om extra tjänstgöring 
Republikens president kan vid allvarliga störningar under normala förhållanden eller vid undantagsförhållanden genom beslutsförfarandet för militära kommandomål enligt 32 § 1 mom. i lagen om försvarsmakten besluta att försvarsmakten kan förordna värnpliktiga som hör till reserven till extra tjänstgöring. Beslutet ges för viss tid, högst för sex månader åt gången och det ska återtas när den situation som föranlett höjningen och upprätthållandet av försvarsberedskapen tillåter det. Bestämmelser om överföring av ett militärt kommandomål för att avgöras av presidenten i statsrådet finns i 32 § 3 mom. i lagen om försvarsmakten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 15.6.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.6.2016 15:18