Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 75/2020 rd

Senast publicerat 23-06-2020 13:06

Riksdagens svar RSv 75/2020 rd RP 95/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Riksdagen
RP 95/2020 rd
ShUB 14/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor (RP 95/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 14/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras temporärt i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 522/2018, som följer: 
  4 § 
  Finansiering av inkomstrelaterad dagpenning 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  För tilläggsdagar enligt 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalas inte statsandel. Som Sysselsättningsfondens andel betalas till arbetslöshetskassan för dessa dagpenningar 94,5 procent av utgifterna.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. 
  Lagen tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats den 1 april 2020 och därefter. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om temporär ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras temporärt i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 971/2013, som följer: 
  25 § 
  Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa 
  För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2020. 
  Lagen tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats den 1 april 2020 och därefter. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 22.6.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare