Senast publicerat 10-05-2021 19:21

Riksdagens svar RSv 76/2015 rd RP 79/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

RP 79/2015 rd
KuUB 9/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt om ändring av lagen om fritt bildningsarbete (RP 79/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 9/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen med det snaraste undersöker möjligheten att slopa begränsningarna i fråga om överlåtelse av fastigheter som anordnare av yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning fått av staten och att regeringen bereder behövliga lagändringar. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 68 §, sådan den lyder i lag 1410/2014, 
ändras 11 och 12 §, 13 § 1 mom. samt 14, 15, 18 och 23 b §, sådana de lyder, 11 och 12 §, 13 § 1 mom. samt 14, 15 och 18 § i lag 1410/2014 och 23 b § i lag 189/2015, samt 
fogas till lagen en ny 8 a, 27 a och 35 a § som följer: 
8 a § 
Beräkning av det belopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel med anledning av att kommunens finansieringsandel för yrkeshögskolor stryks från och med år 2016 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 8 § 4 mom. om beräkningen av det årliga belopp som läggs till kommunens självfinansieringsandel, ska den uppskattade förändringen i kostnadsnivån för finansåret inte beaktas under åren 2016—2019. 
11 § 
Finansiering av påbyggnadsundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning 
För sådan påbyggnadsundervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som har fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningen grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,26 och med elevantalet inom påbyggnadsundervisningen för den grundläggande utbildningen. 
12 § 
Finansiering av förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen 
För sådan förberedande undervisning som avses i 5 § i lagen om grundläggande utbildning och som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som har fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 2,49 och med det elevantal som avses i denna paragraf. 
13 § 
Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning för andra än läropliktiga 
För sådan grundläggande utbildning som ordnas för andra än läropliktiga samt för sådan förskoleundervisning som föregår fullgörande av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som har fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,41 och med det elevantal som avses i denna paragraf. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Tilläggsfinansiering för i lagen om grundläggande utbildning avsedd förlängd läroplikt 
Utöver vad som i lagen om statsandel för kommunal basservice och i 13 § 1 mom. i denna lag föreskrivs om den statsandel som beviljas för driftskostnaderna för sådan utbildning som hänför sig till den 11-åriga läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning, beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare som fått tillstånd att ordna grundläggande utbildning, som tilläggsfinansiering för den nämnda utbildningen ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel enligt 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 2,97 och med det elevantal som avses i denna paragraf och utökas med det belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel enligt 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,79 och med antalet mycket gravt utvecklingsstörda elever. 
15 § 
Tillägg för internatskola och skolhemsförhöjning 
För elever som erbjuds inkvartering och måltider vid en internatskola som ordnar sådan utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning beviljas kommunen, samkommunen eller en privat undervisningsanordnare ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 0,46 och med antalet elever som inkvarteras vid internatskolan. 
För elever som får undervisning vid ett skolhem beviljas en sådan privat anordnare av grundläggande utbildning som enligt tillståndet att ordna grundläggande utbildning såsom särskild utbildningsuppgift har ålagts att ordna skolhemsundervisning, tilläggsfinansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,86 och med antalet elever som får skolhemsundervisning. 
18 § 
Finansiering av sådan utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning som ordnas utomlands 
För sådan utbildning som ordnas utomlands beviljas utbildningsanordnaren finansiering till ett belopp som fås när man från hemkommunsersättningens grunddel, som fastställts i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice, drar av 194,08 euro, och den erhållna skillnaden multipliceras med talet 1,23 och med det elevantal som avses i denna paragraf. Finansieringen per elev kan höjas eller sänkas genom förordning av statsrådet eller förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 
23 b § 
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet 
Från de genomsnittliga pris per enhet som beräknats i enlighet med 23 § 1 mom. avdras årligen följande belopp: 
1) i fråga om gymnasieutbildning 1 048,52 euro, 
2) i fråga om grundläggande yrkesutbildning 826,73 euro, och 
3) i fråga om grundläggande konstundervisning 2,41 euro. 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning dock ligga minst på 2015 års nivå och det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning minst på den nivå som fås när det från det genomsnittliga priset per enhet för 2015 avdras 426,78 euro. 
27 a § 
Beräkning under åren 2016—2019 av priserna per enhet för särskilda yrkesläroanstalter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 27 § 4 mom. om justering av priserna per enhet för särskilda yrkesläroanstalter till den uppskattade kostnadsnivån det år då priset per enhet tillämpas, ska förändringen i kostnadsnivån inte beaktas vid fastställandet av de årliga priserna per enhet under åren 2016—2019. 
35 a § 
Avdrag från priserna per enhet för museer, teatrar och orkestrar 
Från de pris per enhet som beräknats i enlighet med 35 § 1—3 mom. avdras årligen följande belopp: 
1) från priset per enhet för museer 15 177 euro, 
2) från priset per enhet för teatrar 8 545 euro, 
3) från priset per enhet för orkestrar 8 479 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 a §, sådan den lyder i lagarna 1292/2004 och 1200/2005, samt 
ändras 11 b §, sådan den lyder i lag 579/2015, som följer: 
11 b § 
Avdrag från priset per enhet för läroanstalter 
Från det pris per enhet som bestämts enligt 11 §, i vilket förändringarna enligt 12 § i kostnadsnivån och i verksamhetens omfattning och art har beaktats, avdras 
1) för en folkhögskolas studerandevecka 9,47 euro, 
2) för ett riksomfattande idrottsutbildningscenters studerandedygn 2,81 euro, 
3) för ett medborgarinstituts undervisningstimme 2,66 euro, 
4) för ett sommaruniversitets undervisningstimme 5,00 euro, 
5) för en studiecentrals undervisningstimme 3,11 euro. 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska priset per enhet för finansåret för en studerandevecka, ett studerandedygn och en undervisningstimme vara minst på nivån för priset per enhet för finansåret 2015. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare