Senast publicerat 10-05-2021 19:23

Riksdagens svar RSv 76/2016 rd RP 57/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

RP 57/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen (RP 57/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 13/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av gruvlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i gruvlagen (621/2011) 23, 65 och 169 §, av dem 169 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 498/2014, som följer: 
23 §  
Rättsverkningarna av guldvaskningstillstånd 
En innehavare av guldvaskningstillstånd (guldvaskare) har med stöd av tillståndet ensamrätt att på det område som anges i tillståndet (guldvaskningsområde) enligt vad som närmare bestäms i tillståndet 
1) leta efter och kartlägga förekomsten av guld i marken, 
2) ta till vara och utvinna guld i marken genom vaskning, 
3) som biprodukt av vaskningen ta till vara och utvinna platinakorn, ädelstenar och smyckesstenar ur lösjord. 
Guldvaskningstillståndet begränsar inte fastighetsägarens rätt att använda sitt område eller bestämma över det, om inte något annan följer av 1 mom. 
Guldvaskningsområdet ska vara enhetligt och högst sju hektar stort. 
65 §  
Förlängning av guldvaskningstillstånds giltighetstid 
Ett guldvaskningstillstånds giltighetstid kan förlängas med högst tio år åt gången. 
Villkor för en förlängning av guldvaskningstillståndets giltighetstid är att 
1) guldvaskningen har varit effektiv och systematisk, 
2) det på guldvaskningsområdet fortfarande finns guld att utvinna ur jordarterna i så riklig mängd och i en sådan form att det finns förutsättningar för fortsatt guldvaskning, 
3) guldvaskaren har fullgjort skyldigheterna enligt denna lag och också tillståndsvillkoren, 
4) en förlängning av giltighetstiden inte orsakar oskälig olägenhet för allmänt eller enskilt intresse. 
169 §  
Verkställighet av beslut trots att ändring sökts 
Gruvmyndigheten kan av grundad anledning på begäran av sökanden i ett beslut som gäller förlängning av malmletningstillståndets eller guldvaskningstillståndets giltighetstid eller guldvaskningstillstånd, gruvtillstånd eller gruvsäkerhetstillstånd fastställa att de åtgärder som specificerats i tillståndet får inledas med iakttagande av tillståndsbeslutet trots att ändring har sökts. Det ovan sagda gäller inte gruvtillstånd för utvinning av uran eller torium. 
En förutsättning för fastställelsen är att verkställigheten inte gör ändringssökandet onödigt och att sökanden ställer den säkerhet som gruvmyndigheten fastställt för att ersätta de förluster av förmåner och de kostnader som kan föranledas av att tillståndsbeslutet upphävs eller tillståndsvillkoren ändras. På säkerheten tillämpas på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 10 kap. I fråga om gruvtillstånd och gruvsäkerhetstillstånd är en förutsättning för fastställelsen dessutom att gruvområdet och hjälpområdet för gruvan har tagits i besittning av tillståndshavaren i enlighet med 82 §, om dessa områden inte hör till tillståndshavaren. 
Gruvmyndigheten kan besluta om fastställelse enligt 1 mom. på samma villkor inom förloppet av besvärstiden eller på separat ansökan inom 14 dagar efter utgången av besvärstiden. På handläggningen av ansökan tillämpas bestämmelserna i 37—40 och 42 § om handläggning av tillståndsansökan. På beslutet tillämpas vad som föreskrivs i 56 § 1 mom. om innehållet i tillståndsbeslut, i 57 § om meddelande av tillståndsbeslut och i 58 § om information om tillståndsbeslut. Gruvmyndigheten ska dessutom omedelbart sända en kopia av beslutet till den förvaltningsdomstol som saken berör och till dem som sökt ändring. Den som har anfört besvär över tillståndsbeslutet kan hos förvaltningsdomstolen yrka upphävande eller ändring av fastställelsen utan att särskilt behöva överklaga det. 
Fullföljdsdomstolen kan med anledning av besvär upphäva den fastställelse som avses i 1 och 3 mom. eller ändra den eller även i övrigt förbjuda verkställigheten av ett i 1 och 3 mom. avsett beslut. Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller verkställighet får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast i samband med huvudsaken. 
En innehavare av malmletningstillstånd eller guldvaskningstillstånd ska betala malmletningsersättning eller guldvaskningsersättning senast den 30 dagen efter det att gruvmyndigheten har meddelat fastställelse enligt 1 eller 3 mom. På malmletningsersättningen tillämpas i övrigt 99 §. På guldvaskningsersättningen tillämpas i övrigt 102 §. Skyldighet att betala brytningsersättning uppkommer när gruvmyndigheten har meddelat fastställelse enligt 1 eller 3 mom. På brytningsersättningen tillämpas i övrigt 100 §. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.   
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare