Riksdagens svar
RSv
76
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen
RP 56/2017 rd
FsUB 5/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen (RP 56/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 5/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av territorialövervakningslagen  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i territorialövervakningslagen (755/2000) 2 § 6 punkten, 25 § 2 mom. 2 punkten och 34 § 2 mom. samt 
fogas till 2 § en ny 5 a-punkt och till lagen en ny 10 a § som följer: 
2 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
5 a) militär styrka utan beteckningar en grupp som är jämförbar med militära avdelningar och agerar för en främmande stats räkning eller med en främmande stats samtycke, som är militärt organiserad, utrustad eller beväpnad, och vars statliga ursprung inte kan identifieras, 
6) militärfordon sådana med militära kännetecken försedda eller uppenbart för militärt ändamål tillverkade eller utrustade fordon som tillhör en stat eller en militär styrka utan beteckningar, 
10 a § 
Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor  
Militära styrkor utan beteckningar och medlemmar av sådana styrkor får inte överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet. 
25 §  
Anmärkning, varning och territorialövervakningsmyndighetens förordnanden 
Om någon inte trots anmärkning och varning enligt 1 mom. iakttar det förbud eller förordnande som anmärkningen eller varningen gäller, har territorialövervakningsmyndigheten i enskilda fall rätt att: 
2) förordna att sådana militärpersoner, militäravdelningar, militära styrkor utan beteckningar och deras medlemmar, militärfordon, statsfartyg och statsluftfartyg från en främmande stat som lagstridigt uppehåller sig inom finskt territorium ska avlägsna sig från finskt territorium; 
34 §  
Avvärjande av fientlig verksamhet 
Med fientlig verksamhet avses: 
1) orättmätig militär verksamhet som en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar riktar mot finskt territorium eller som sker på finskt territorium, 
2) överskridande av gränsen till finskt territorium av beväpnade örlogsfartyg eller militära luftfartyg som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar eller av ett militärfordon som tillhör en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar trots varning som utfärdats av en territorialövervakningsmyndighet, 
3) en främmande stats ubåts eller annat undervattensfordons olovliga ankomst till Finlands territorialvatten annat än i övervattensläge, 
4) spaning och elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot på finskt territorium belägna objekt som är viktiga med tanke på rikets säkerhet, 
5) elektronisk störning som av en främmande stat eller av en militär styrka utan beteckningar orättmätigt riktas mot ett finländskt statsluftfartyg eller statsfartyg som utför ett territorialövervakningsuppdrag, 
6) att en främmande stat eller en militär styrka utan beteckningar orättmätigt utnyttjar finskt territorium vid sådan verksamhet som avses i 1—5 punkten och som riktar sig mot en tredje stat. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 17 kap. 7 b § i strafflagen  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 17 kap. 7 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 756/2000, och 
fogas till 17 kap. 7 b §, sådant det lyder i lag 756/2000, ett nytt 3 mom. som följer: 
17 kap.  
Om brott mot allmän ordning 
7 b § 
Territoriekränkning 
För territoriekränkning döms även den som i egenskap av medlem av en i 2 § 5 a-punkten i territorialövervakningslagen avsedd militär styrka utan beteckningar och som deltagare i en sådan styrkas verksamhet bryter mot förbudet enligt 10 a § i territorialövervakningslagen att överskrida gränsen till finskt territorium eller uppehålla sig i landet.  
I ett ärende som gäller territoriekränkning får åklagaren avstå från att väcka åtal och domstolen från att döma till straff, om territoriekränkningen omedelbart har kunnat avbrytas eller om den som gjort sig skyldig till kränkningen har avvisats eller utvisats på grund av gärningen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 26.6.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 27-06-2017 14:44