Senast publicerat 10-05-2021 19:40

Riksdagens svar RSv 77/2018 rd RP 198/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag

RP 198/2017 rd
GrUB 4/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag (RP 198/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 10 § i Finlands grundlag 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen, 
ändras i Finlands grundlag 10 § 3 mom. och 
fogas till 10 § ett nytt 4 mom. som följer: 
10 § 
Skydd för privatlivet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Genom lag kan föreskrivas om åtgärder som ingriper i hemfriden och som är nödvändiga för att de grundläggande fri- och rättigheterna skall kunna tryggas eller för att brott skall kunna utredas. 
Genom lag kan föreskrivas om sådana begränsningar i meddelandehemligheten som är nödvändiga vid utredning av brott som äventyrar individens eller samhällets säkerhet eller hemfriden, vid rättegång, vid säkerhetskontroll och under frihetsberövande samt för att inhämta information om militär verksamhet eller sådan annan verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.10.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare