Riksdagens svar
RSv
77
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning
RP 85/2020 rd
KuUB 6/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning (RP 85/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 6/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär ändring av 52 § i lagen om yrkesutbildning 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om yrkesutbildning (531/2017) 52 § 1 och 3 mom. som följer: 
52 § 
Påvisande av kunnandet 
Den yrkesskicklighet och det kunnande som de olika examensdelarna kräver visas genom att praktiska arbetsuppgifter utförs i genuina arbetssituationer och arbetsprocesser (yrkesprov). Om ett yrkesprov av orsaker som beror på covid-19-epidemin inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess, kan yrkesskickligheten och kunnandet visas genom att den studerande utför andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation och arbetsprocess. I ett yrkesprov visar den studerande hur väl han eller hon har förvärvat den centrala yrkesskicklighet och det centrala kunnande som anges i examensgrunderna. Det kunnande som krävs för att avlägga gemensamma examensdelar kan vid behov visas också på något annat sätt. 
Utbildningsanordnaren svarar för att yrkesproven genomförs. Yrkesproven genomförs på arbetsplatser i praktiska arbetssituationer. Av grundad anledning kan ett yrkesprov dock också ordnas någon annanstans än på en arbetsplats. Den omgivning där yrkesprovet genomförs ska göra det möjligt att visa det kunnande som anges i examensgrunderna. Vid behov kan det kunnande som visas genom ett yrkesprov kompletteras med andra bedömningar av kunnandet på det sätt som Utbildningsstyrelsen i examensgrunderna med stöd av 15 § bestämmer om bedömningen av kunnandet, eller till den del kunnandet inte kan visas i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på covid-19-epidemin. En studerande kan delta i yrkesprov oberoende av på vilket sätt han eller hon förvärvat sitt kunnande. 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 juli 2021. 
Helsingfors 22.6.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-06-2020 12:48