Senast publicerat 21-06-2022 12:21

Riksdagens svar RSv 78/2022 rd RP 71/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (RP 71/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 5/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 5 § 2 mom.,   8—10 §, 72 d § 2 mom., 76 § 3 mom. och 85 § 1 mom., sådana de lyder, 5 § 2 mom. samt 9 och 10 § i lag 264/2017, 8 § i lagarna 1110/1982 och 1394/2009, 72 d § 2 mom. i lag 908/2013, 76 § 3 mom. i lag 1433/2001 och 85 § 1 mom. i lag 917/2011, och 
fogas till lagen nya 8 a och 10 a § som följer: 
5 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inlösningstillstånd söks för ett företag som avses i 8 a § 1 mom. och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av Lantmäteriverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Tillståndsmyndigheten ska genom bevislig delgivning delge ansökan om inlösningstillstånd till ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som omfattas av ansökan, om inte sökanden visar att dessa skriftligen har samtyckt till inlösningen. Är ansökningshandlingarna så omfattande eller är de på grund av det stora antalet personer som ska höras eller i övrigt sådana att det medför oskäliga svårigheter att sända samtliga handlingar till dem som ska höras, ska till delgivningen fogas meddelande om de handlingar som saknas samt om var och när de finns till påseende. 
Icke konstituerade delägarlag för sådana samfällda områden och särskilda förmåner som är gemensamma för flera fastigheter samt andra aktörer än de som avses i 1 mom. ska delges ansökan om inlösningstillstånd genom offentlig kungörelse. Av kungörelsen ska, utöver det som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003), framgå vad som ska iakttas när anmärkningar framställs och åsikter framförs. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i den kommun inom vars område det i ansökan avsedda projektet genomförs eller till vars område dess verkningar utsträcker sig. 
Tillståndsmyndigheten ska ge ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som omfattas av ansökan tillfälle att framställa anmärkning om ansökan inom en tidsfrist som ska vara minst 30 dagar och får vara högst 60 dagar från delfåendet av tillståndsansökan. Andra aktörer ska ges tillfälle att framföra sin åsikt om ansökan inom denna tidsfrist. 
Närmare bestämmelser om kungörelsens innehåll får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
8 a § 
En ansökan om inlösningstillstånd som gäller en kraftledning, ett naturgasnät eller något annat motsvarande projekt får trots 8 § 1 mom. delges ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som omfattas av ansökan genom offentlig kungörelse med iakttagande av 2 mom. i den paragrafen och genom att ordna hörande av sakägarna i den kommun där projektet genomförs. Om det projekt som ansökan avser endast i liten utsträckning berör en kommuns område, kan hörandet i den kommunen ordnas på samma gång vid ett möte som ordnas i en annan kommun. 
Underrättelse om ordnandet av hörande ska lämnas genom offentlig delgivning minst 14 dygn före mötet. Information om underrättelsen ska dessutom offentliggöras i den kommun vars område ansökan gäller. En kallelse till hörandet ska dessutom genom vanlig delgivning senast 21 dygn före mötet skickas till alla kända ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som omfattas av ansökan om inlösningstillstånd. 
Vid hörandet ska yttranden från dem som hörs protokollföras. Ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som inlöses kan lämna sina yttranden för anteckning i protokollet inom 30 dygn från det att hörandet avslutades. 
9 § 
Tillståndsmyndigheten ska ge den kommun inom vars område projektet genomförs eller till vars område dess verkningar utsträcker sig tillfälle att lämna utlåtande i saken. Om projektet har regional betydelse ska också landskapsförbundet och närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att lämna utlåtande. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska också ges tillfälle att lämna utlåtande om projektet har avsevärd betydelse med tanke på miljöskyddet. 
10 § 
Föremålet för inlösen ska specificeras i inlösningstillståndet. Bestämmandet av föremålet för inlösningen kan dock till sina mindre viktiga delar hänskjutas till inlösningsförrättningen, om inlösningen sker för byggande av en kraftledning, ett naturgasnät eller något annat motsvarande projekt och det när inlösningstillståndet utfärdas kan anses vara tillräckligt att den allmänna sträckningen för föremålet för inlösen anges. 
I beslutet i ett ärende som gäller inlösningstillstånd ska det redogöras för ändamålet med ansökan eller de delar av ansökan som är behövliga fogas till beslutet. Om inlösningstillståndsansökan gäller ett projekt enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska i beslutet tas in kontaktmyndighetens motiverade slutsats, information om allmänhetens deltagande och ett sammandrag av resultaten av hörandena enligt 20 och 29 § i den lagen. Av beslutet ska framgå hur de utlåtanden som lämnats och åsikter som framförts om inlösningstillståndsansökan, kontaktmyndighetens motiverade slutsats och eventuella sådana handlingar rörande internationellt hörande om gränsöverskridande konsekvenser som avses i 29 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning har beaktats. 
10 a § 
Beslut i ett ärende som gäller inlösningstillstånd ska bevisligen delges sökanden och ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som inlöses. De aktörer som avses i 9 § ska delges beslutet genom vanlig delgivning. Icke konstituerade delägarlag för samfällda områden och särskilda förmåner som är gemensamma för flera fastigheter samt andra aktörer ska delges beslutet genom offentlig kungörelse. 
Beslut om en kraftledning, ett naturgasnät eller något annat motsvarande projekt som avses i 8 a § ska delges genom offentlig kungörelse. Information om att beslutet meddelats ska dessutom skickas till ägare av sådan fast egendom och innehavare av sådan nyttjanderätt som inlöses samt andra aktörer som avses i 9 §. 
Den myndighet som beviljat ett inlösningstillstånd ska utan dröjsmål underrätta Lantmäteriverket om beslutet om inlösningstillstånd. 
72 d § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lantmäteriverket ska innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ge dem vars rätt saken gäller tillfälle att inom utsatt tid ge sitt utlåtande om ansökan. På detta förfarande tillämpas 8, 8 a och 9 §. Lantmäteriverket ska utan dröjsmål i den ordning som anges i 10 a § förutom sökanden delge också områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
76 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om skäl därtill prövas föreligga, ska 8, 8 a och 9 § iakttas innan tillstånd beviljas. 
85 § 
Sakägarna ska med iakttagande av bestämmelserna i 84 § 2 mom. informeras om att tillstånd till undersökning har beviljats. Ett exemplar av beslutet ska dessutom sändas till den som har anhållit om detta. Angående undersökningen ska senast sju dagar innan den påbörjas lämnas meddelande genom vanlig delgivning till de ägare av fast egendom och de innehavare av nyttjanderätt vilkas adresser är kända, och till andra genom offentlig delgivning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På sådana ärenden rörande tillstånd till undersökning, inlösningstillstånd och ändring av användningssyfte som är anhängiga hos en förvaltningsmyndighet vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om en fullföljdsdomstol upphäver ett beslut på vilket de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska tillämpas och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behandlas och avgöras i enlighet med bestämmelserna i denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 17.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare