Riksdagens svar
RSv
8
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar
RP 264/2016 rd
FvUB 1/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar (RP 264/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 1/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag 
Lag 
om ändring av lagen om penninginsamlingar 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. 5 punkten och 11 § 3 mom., sådana de lyder i lag 652/2014, samt 
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 652/2014, en ny 6 punkt som följer: 
6 § 
Insamlingsändamål 
Penninginsamlingar får anordnas i syfte att skaffa medel uteslutande för allmännyttig verksamhet. Nationalgalleriet har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) samt under 2014—2019 för att tillföra Nationalgalleriet kapital. Stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för finansiering av diakoniarbete. Universitet enligt 1 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i den lagen samt under 2014—2019 för att tillföra universitetet kapital. Yrkeshögskolor enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 4 § i den lagen samt under 2017—2019 för att tillföra yrkeshögskolan kapital. 
7 § 
Tillståndshavare 
Tillstånd till penninginsamling kan ges till 
5) ett universitet,  
6) en yrkeshögskola.  
11 § 
Tillståndsmyndighet 
Polisstyrelsen meddelar tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning, till penninginsamling som anordnas av Nationalgalleriet, av ett stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller av ett stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland och till penninginsamling som anordnas av ett universitet eller av en yrkeshögskola.  
Denna lag träder i kraft den 20 .  
Helsingfors 7.3.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 8.3.2017 15:38