Senast publicerat 10-05-2021 19:21

Riksdagens svar RSv 8/2017 rd RP 264/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar

RP 264/2016 rd
FvUB 1/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om penninginsamlingar (RP 264/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 1/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag 

Lag om ändring av lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. 5 punkten och 11 § 3 mom., sådana de lyder i lag 652/2014, samt 
fogas till 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 652/2014, en ny 6 punkt som följer: 
6 § 
Insamlingsändamål 
Penninginsamlingar får anordnas i syfte att skaffa medel uteslutande för allmännyttig verksamhet. Nationalgalleriet har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) samt under 2014—2019 för att tillföra Nationalgalleriet kapital. Stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för finansiering av diakoniarbete. Universitet enligt 1 § 2 mom. i universitetslagen (558/2009) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § i den lagen samt under 2014—2019 för att tillföra universitetet kapital. Yrkeshögskolor enligt yrkeshögskolelagen (932/2014) har rätt att anordna penninginsamlingar i syfte att skaffa medel för skötseln av de uppgifter som avses i 4 § i den lagen samt under 2017—2019 för att tillföra yrkeshögskolan kapital. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Tillståndshavare 
Tillstånd till penninginsamling kan ges till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) ett universitet,  
6) en yrkeshögskola.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Tillståndsmyndighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisstyrelsen meddelar tillstånd till penninginsamling som omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning, till penninginsamling som anordnas av Nationalgalleriet, av ett stift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland eller av ett stift inom den ortodoxa kyrkan i Finland och till penninginsamling som anordnas av ett universitet eller av en yrkeshögskola.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 .  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.3.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare