Senast publicerat 24-02-2021 14:31

Riksdagens svar RSv 8/2021 rd RP 243/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagen
RP 243/2020 rd
FvUB 1/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen (RP 243/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 1/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av kyrkolagen 

  På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i kyrkolagen (1054/1993) 7 kap. 4 och 6 §, 17 a kap. 3 §, 19 kap. 4 § och 22 kap. 4 §, av dem 17 a kap. 3 § sådan den lyder i lag 1274/2003, 19 kap. 4 § sådan den lyder i lagarna 1274/2003 och 797/2013 samt 22 kap. 4 § sådan den lyder i lag 1602/2015,  
  fogas till 7 kap. en ny 3 §, i stället för den 3 § som upphävts genom lag 414/2014, och till 21 kap. sådant det lyder i lag 1602/2015, en ny 3 § som följer: 
  7 kap. 
  Allmänna stadganden 
  3 § 
  Sätten att fatta beslut samt elektroniska sammanträden 
  Beslut i ärenden som hör till ett organ kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller vid ett sammanträde i en elektronisk miljö (elektroniskt sammanträde). 
  Vid ett elektroniskt sammanträde krävs det att de som konstateras vara närvarande står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor. Vid elektroniska sammanträden ska församlingen eller den kyrkliga samfälligheten sörja för informationssäkerheten och se till att utomstående inte får tillgång till sekretessbelagda uppgifter. 
  4 § 
  Beslutförhet, omröstning och val 
  En församlings och en kyrklig samfällighets organ är beslutföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Också de medlemmar i organet som deltar i sammanträdet på elektronisk väg anses vara närvarande. 
  I ett organ verkställs omröstning mellan ett framställt förslag och samtliga understödda motförslag genom att två förslag åt gången ställs mot varandra så att svaret "ja" eller "nej" uttrycker majoritetens ståndpunktstagande. 
  Val förrättas som majoritetsval. Ska två eller flera förtroendevalda utses, måste proportionellt valsätt dock tillämpas om detta krävs av så många i valet deltagande personer att de vid ett proportionellt val tillsammans kunde få minst en kandidat vald. Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är tryggad. 
  6 § 
  Sammanträdes offentlighet 
  Kyrkofullmäktiges och gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, om inte fullmäktige i något ärende beslutar något annat. Allmänheten ska kunna följa kyrkofullmäktiges sammanträden också till den del någon deltar i ett sammanträde på elektronisk väg. 
  Andra organs sammanträden är inte offentliga. 
  17 a kap. 
  Allmänna bestämmelser 
  3 § 
  Förvaltning och förfarande 
  Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i kyrkoordningen gäller i fråga om sammankallande av ett organ, ordförandens uppgifter, behandling av ett ärende, sätten att fatta beslut, beslutförhet, jäv, omröstning, överförande av beslutanderätt, valbarhet och förrättande av val i ett stiftsorgan i tillämpliga delar vad som föreskrivs om dem i fråga om ett församlingsorgan. 
  19 kap. 
  Domkapitlet 
  4 § 
  Beslutförhet 
  Domkapitlet är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Fulltaligt domkapitel ska behandla ett ärende som gäller huruvida en präst eller lektor har hållit sig till kyrkans bekännelse. 
  Också de medlemmar som deltar i sammanträdet på elektronisk väg anses vara närvarande. På domkapitlet tillämpas vad som föreskrivs i 7 kap. 3 § och 4 § 3 mom. 
  När ett valförslag för direkt kyrkoherdeval görs upp ska omröstning förrättas separat om varje förslagsrum. 
  21 kap. 
  Biskopsmötet 
  3 § 
  Sätten att fatta beslut 
  Beslut i ärenden som hör till biskopsmötet kan fattas vid ett ordinarie sammanträde eller ett elektroniskt sammanträde. På elektroniska sammanträden tillämpas vad som föreskrivs i 7 kap. 3 § och 4 § 3 mom. 
  22 kap. 
  Kyrkostyrelsen, kyrkans centralfond, kyrkans pensionsfond och kyrkans arbetsmarknadsverk 
  4 § 
  Beslutförhet 
  Kyrkostyrelsen samt dess sektioner och direktioner är beslutföra när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Ämbetskollegiet är beslutfört när minst tre medlemmar är närvarande. 
  Också de medlemmar i ett organ som deltar i sammanträdet på elektronisk väg anses vara närvarande. På elektroniska sammanträden tillämpas vad som föreskrivs i 7 kap. 3 § och 4 § 3 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 23.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare