Senast publicerat 10-05-2021 19:40

Riksdagens svar RSv 83/2018 rd RP 110/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen

RP 110/2018 rd
FvUB 9/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen (RP 110/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 9/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av skjutvapenlagen (623/2017) 2, 3 och 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 25 §, 42 c § 1 mom. 1 punkten och 103 § 2 a-punkten träder dock i kraft först den 1 mars 2020. 
Bestämmelserna om elektroniska tjänster i 42 § 2 mom., 42 c § 1 mom. 2 punkten, 70 § 2 mom. och 89 § 1 mom. tillämpas dock först från och med den 1 mars 2020. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 42 c § 1 mom. 2 punkten börjar tillämpas ska identifieringsuppgifter om ett vapen lämnas vid ett besök på en polisinrättning, och skjutvapnet, det effektiva luftvapnet eller vapendelen ska visas upp i samband med att uppgifterna lämnas. Innan det elektroniska anmälningsförfarande som avses i 89 § 1 mom. börjar tillämpas ska i det momentet avsedda anmälningar om överlåtelse göras vid ett besök på en polisinrättning. Vad som i 45 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för en värnpliktig person att vid ansökan om vapentillstånd på tillståndsmyndighetens begäran lägga fram utredning över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst eller, om den värnpliktige inte har fullgjort beväringstjänst eller civiltjänst, lägga fram ett förordnande om tjänstgöring eller ett beslut om befrielse från tjänstgöring, uppskov med eller avbrytande av tjänstgöring, samt orsakerna till detta, tillämpas först från och med den 1 mars 2020. Före nämnda tidpunkt ska en värnpliktig person alltid lägga fram utredning som avses ovan vid ansökan om vapentillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En vapensamlare som när denna lag träder i kraft har av Polisstyrelsen beviljad rätt att föra ett register över skjutvapen eller inneha vapendelar för vilka vapensamlaren inte har ett tillstånd som berättigar till innehav, ska senast den 31 maj 2019 ansöka om vapentillstånd för dessa skjutvapen och vapendelar. Om en vapensamlares rätt att förvärva och inneha en vapendel har grundat sig på att vapensamlaren haft i 19 § 1 mom. 2 punkten avsedd rätt att inneha ett skjutvapen som består av motsvarande delar, ska vapendelarna senast den 31 maj 2019 anmälas till och på begäran visas upp för polisen i enlighet med 70 §.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.10.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare