Senast publicerat 14-09-2022 10:48

Riksdagens svar RSv 83/2021 rd RP 81/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia (RP 81/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 7/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget Estonia (903/1995) en ny 4 a § som följer: 
4 a § 
Trots vad som föreskrivs i 3 § får myndigheterna vidta behövliga undersöknings- och utredningsåtgärder i fråga om passagerarfartyget Estonias förlisning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2024. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare