Senast publicerat 22-06-2022 15:45

Riksdagens svar RSv 83/2022 rd RP 92/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag (RP 92/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 15/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet skyndsamt utarbetar en utredning och vid behov en proposition om huruvida det inom ramen för det reserverade anslaget är möjligt att stödja de aktörer som använder lätt brännolja och som för närvarande inte omfattas av transportstödet enligt propositionen och att statsrådet vid behov också lämnar en notifikation till kommissionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs om partiellt ersättande av den höjning av bränslepriset som orsakats av krigsläget i Ukraina för företag som är verksamma i Finland och som idkar transport på landsväg genom att bevilja dem statligt stöd som Europeiska kommissionen efter särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden (temporärt bränslestöd för transportföretag). 
På bränslestöd tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001). 
2 § 
Allmänna förutsättningar för beviljande av temporärt bränslestöd för transportsektorn 
Ett företag som är verksamt inom transportsektorn och som den första dagen av stödperioden har ett gällande trafiktillstånd, taxitillstånd eller taxitrafiktillstånd eller som den första dagen av stödperioden i enlighet med 16 § i lagen om transportservice (320/2017) hos Transport- och kommunikationsverket registrerat sig som idkare av godstransport med lätta fordon, kan på ansökan få bränslestöd. Företaget ska den första dagen av stödperioden inneha ett fordon som används i trafik och som uppfyller kraven i 17 § i lagen om transportservice. Företaget ska ha ett FO-nummer. Stödet beviljas av Statskontoret inom de ramar som statsbudgeten anger. 
Företaget ska uppge kostnaderna, exklusive mervärdesskatt, för bränsle eller elenergi som har köpts mellan den 1 februari och den 30 april 2022 (stödperiod) och använts för transportverksamhet enligt 1 mom. Statskontoret kan på ansökan bevilja företaget bränslestödet på det sätt som anges nedan, om inget av de hinder för beviljande av stöd som anges i 4 § gäller företaget. Stöd vars belopp understiger 250 euro betalas inte. 
3 § 
Grunderna för bestämmande av stöd 
Ett företag kan för tiden mellan den 1 februari och den 30 april 2022, nämnda dagar medräknade, beviljas fem procent i bränslestöd utgående från de kostnader exklusive mervärdesskatt som medförts för företaget av det bränsle som det köpt eller den el som det använt för transporter. Från stödet avdras stöd enligt 5 § 2 mom. 2 punkten. Stödets maximibelopp är 400 000 euro per koncern. 
4 § 
Hinder för beviljande av stöd 
Temporärt bränslestöd för transportsektorn beviljas inte företag som den 31 december 2021 har varit sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
Stöd beviljas inte heller, om 
1) företaget inte har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 
2) företaget har försummat sin deklarationsskyldighet som gäller beskattningen, 
3) det finns uppgifter om skatteskulder för företaget i det skatteskuldsregister som avses i 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), 
4) företaget har obetalda skatter som ska drivas in genom utsökning eller 
5) företaget har försatts i konkurs eller företagssanering har inletts eller om ett ärende om sättande av företaget i konkurs eller ansökan om företagssanering är anhängigt vid domstol, 
6) företaget eller en person som utövar faktisk beslutanderätt i företaget förekommer på EU:s sanktionsförteckning. 
5 § 
Ansökan om stöd 
Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 30 november 2022. 
Företaget ska i sin ansökan för varje stödperiod lämna de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för beviljande och utbetalning av stödet. Företaget ska i sin ansökan lämna tillräckliga uppgifter för behandlingen av stödet i fråga om 
1) de kostnader för bränsle eller för el som köpts under stödperioden och som beviljande av stödet förutsätter, 
2) redan beviljade statliga stöd inom EU:s ramprogram för Ukraina (EU 2022/C 131 I/01) och andra statliga stöd för samma kostnader, 
3) det att företaget inte har sådana ekonomiska svårigheter som avses i 4 § 1 mom. 
6 § 
Behandling av ansökan och beslutsfattande 
Statskontoret avgör ansökan i första hand utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan och de uppgifter som Statskontoret fått av andra myndigheter. Statskontoret övervakar det koncernspecifika maximibeloppet av det stöd i enlighet med Europeiska kommissionens beslut som avses 1 §. 
7 § 
Sökande av ändring 
Omprövning av ett beslut om bränslestöd får begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet får verkställas trots begäran om omprövning. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
8 § 
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter 
Statskontoret har trots sekretessbestämmelserna med stöd av 31 § i statunderstödslagen rätt att av andra myndigheter få uppgifter som är nödvändiga för behandlingen och granskningen av stödansökningar. 
Trots sekretessbestämmelserna överlämnar Skatteförvaltningen och Transport- och kommunikationsverket till Statskontoret dessutom identifikationsuppgifter för de företag som är föremål för stödet, nedan specificerade uppgifter och de kontonummer för företagen som Skatteförvaltningen känner till samt följande uppgifter som behövs för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd: 
1) uppgifter om försummelse av deklarationsskyldigheten i fråga om beskattningen, 
2) uppgifter om anteckningar i det förskottsuppbördsregister som förs av Skatteförvaltningen, 
3) uppgifter i det skatteskuldsregister som förs av Skatteförvaltningen, 
4) uppgifter om skatteskuld som har sänts för indrivning i utsökningsväg, 
5) uppgifter om gällande trafiktillstånd och om innehav av fordon, 
6) uppgifter om företag som i enlighet med 16 § i lagen om transportservice hos Transport- och kommunikationsverket registrerat sig som idkare av godstransport med lätta fordon, samt 
7) andra än i 1—5 punkten avsedda uppgifter av Skatteförvaltningen, Statistikcentralen och Transport- och kommunikationsverket som är nödvändiga för beviljande, utbetalning och övervakning av stöd. 
9 § 
Begränsning av utbetalning av medel på basis av beloppet av stöd 
Beloppet av stöd som ett företag beviljats med stöd av denna lag minskar det fria egna kapital som kan användas för utbetalning av medel i det bokslut som upprättas för den räkenskapsperiod som löper ut, om inte företaget betalar tillbaka det stöd som företaget fått till staten innan bokslutet fastställs. 
10 § 
Myndighetsuppgifter 
Statskontoret beviljar och betalar på ansökan bränslestöd och svarar för återkrav av bränslestöd. 
11 § 
Subventionsbrott 
Bestämmelser om subventionsbrott finns i 29 kap. 5—7, 7 a och 8 § i strafflagen (39/1889). 
12 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 september 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare