Senast publicerat 10-06-2021 11:04

Riksdagens svar RSv 84/2021 rd RP 64/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter

RP 64/2021 rd
KoUB 12/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde på grund av att sjukdomen covid-19 fortsätter (RP 64/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 12/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), sådan paragrafen lyder i lag 976/2018, ett nytt 4 mom. som följer: 
13 § 
Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens från den behörighet som krävs på fartyg också i fråga om den specialbehörighet som avses i 98 § i lagen om transportservice om det behövs på grund av en störningssituation eller av något annat till covid-19-epidemin hänförligt tvingande skäl. Dispens kan beviljas om förfarandet inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. Den dispens som avses i detta moment får inte gälla längre än sex månader åt gången. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. De dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på sådana ansökningar om i 13 § 4 mom. avsedda dispenser som har tagits emot under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om transportservice (320/2017) en ny 18 a §, temporärt till 109 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018, 984/2018 och 1256/2020, ett nytt 4 mom. samt till lagen temporärt nya 109 a och 179 a § som följer: 
2 kap. 
Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken 
18 a § 
Utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin 
Innehavare av taxitrafiktillstånd samt andra innehavare av persontrafiktillstånd och andra innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik än de som avses i 18 § 1 mom. ska förbereda sig för förhindrande av spridning av sjukdomen covid-19 och sörja för åtgärder som hänför sig till passagerarnas hälsa, om covid-19-epidemiläget kräver det nationellt eller regionalt. Tillståndshavaren ska utan dröjsmål göra upp en plan, varvid de anvisningar och föreskrifter om bekämpning av smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelat ska beaktas. Om tillståndshavaren är medlem i en beställningscentral kan planen även göras upp av beställningscentralen för tillståndshavarnas räkning eller i samarbete med tillståndshavarna. Om tillståndshavarna tillhandahåller tjänster som ordnas av myndigheter, ska de särskilt beakta anvisningarna från de myndigheter som svarar för tjänsterna. Om tillståndshavarna tillhandahåller resor som ersätts av Folkpensionsanstalten med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska de särskilt beakta Folkpensionsanstaltens anvisningar. Närmare bestämmelser om innehållet i och uppgörandet av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
109 § 
Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal samt förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en utländsk behörig myndighet under covid-19-pandemin förlänger giltighetstiden för ett i 98 § 3 och 4 mom. avsett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som den beviljat en person som arbetar ombord på ett finskt fartyg, löper giltighetstiden för ett av Transport- och kommunikationsverket beviljat kompetensbevis för fartygspersonal ut samma dag som det behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som ska erkännas med hjälp av kompetensbeviset upphör att gälla, dock senast den 30 april 2022. 
109 a § 
Förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal 
Sådana i 109 § avsedda tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal vilkas giltighetstid löper ut senast den 31 december 2021 fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den tidpunkt då behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet upphör att gälla. 
179 a § 
Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin 
Under covid-19-epidemin ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från 179 § 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet senast fem dagar innan planen genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Trafikstyrningsbolag Fintraffic Ab, ska anmälan göras direkt till bolaget i fråga. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis som beviljats eller förlängts med stöd av lagen förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 b § som följer: 
21 b § 
Undantag under covid-19-epidemin 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom. 3 punkten får Transport- och kommunikationsverket avvika från kravet på provlotsning vid beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev under en tidsperiod som slutar den 31 december 2021. Sådana styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som avses i detta moment och som beviljas utan provlotsning är i kraft i sex månader från dagen för beviljandet. Styrsedlar för lotsar och linjelotsbrev kan beviljas utan att kravet på provlotsning uppfylls, om utförandet av en provlotsning har försvårats avsevärt av orsaker som beror på covid-19-epidemin och en avvikelse från kravet på provlotsning är nödvändig för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
Transport- och kommunikationsverket kan på ansökan förlänga giltighetstiden för de styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., de linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom. och de dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom. och vars giltighetstid löper ut senast den 31 december 2021 med sex månader från den sista giltighetsdagen för dem, om det behövs av en betydande orsak som hänför sig till covid-19-epidemin och om det är nödvändigt för att trygga kontinuiteten inom sjöfarten och inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. De styrsedlar för lotsar, linjelotsbrev och dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft enligt de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på de i 21 b § avsedda ansökningar som har tagits emot under lagens giltighetstid. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare