Senast publicerat 22-06-2022 16:15

Riksdagens svar RSv 84/2022 rd RP 79/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten (RP 79/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 8/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Genom denna lag kompletteras den nationella tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479 om gemensamma exportregler, nedan förordningen om exportregler, och av de genomförandeförordningar som antagits med stöd av den. 
2 §  
Behörig myndighet 
Utrikesministeriet är behörig myndighet enligt förordningen om exportregler och de genomförandeförordningar som antagits med stöd av den. Utrikesministeriet är den nationella exporttillståndsmyndighet som besvarar förfrågningar som gäller innehållet i kraven på exporttillstånd samt ger råd och fattar beslut om exporttillstånd. 
Utrikesministeriet ska på det sätt som avses i förordningen om exportregler 
1) begära att Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 5 ställer exporttillstånd som villkor för export av en vara,  
2) i enlighet med artikel 7 begära att Europeiska kommissionen studerar en i artikel 5 eller 6 avsedd åtgärds effekter eller fastställer om åtgärden fortfarande behövs,  
3) på det sätt som avses i artikel 8 informera om åtgärder som avses bli vidtagna. 
Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är utrikesministeriets enhet för exportkontroll vid avdelningen för internationell handel. 
3 § 
Övervakning 
Tullen ansvarar för övervakningen av export, enligt förordningen om exportregler och med stöd av den utfärdade genomförandeförordningar.  
4 § 
Utlämnande av sekretessbelagd information  
Enheten för exportkontroll vid utrikesministeriets avdelning för internationell handel har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter som har information som är av betydelse för behandlingen av ett exportärende och beviljandet av exporttillstånd få den information som är nödvändig för skötseln av uppgifter enligt 2 §. 
Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt av andra myndigheter få den information som är nödvändig för att kunna utföra sina egna tillsynsuppgifter i syfte att säkerställa att förordningen om exportregler och med stöd av den utfärdade genomförandeförordningar samt denna lag följs. 
Enheten för exportkontroll vid utrikesministeriets avdelning för internationell handel och Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att till Europeiska kommissionen och andra myndigheter lämna ut information som är nödvändig för att säkerställa att förordningen om exportregler och med stöd av den utfärdade genomförandeförordningar samt denna lag följs. 
5 § 
Hänvisning till strafflagen 
Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1—3 § i strafflagen (39/1889).  
6 §  
Sökande av ändring 
Bestämmelser om sökande av ändring hos förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Besvären ska behandlas skyndsamt. 
7 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare