Senast publicerat 10-05-2021 18:43

Riksdagens svar RSv 85/2015 rd RP 117/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift

RP 117/2015 rd
KoUB 13/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift (RP 117/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 13/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag  om ändring av 5 § i lagen om överlastavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om överlastavgift (51/1982) 5 §, sådan den lyder i lag 970/2001, som följer: 
5 §  
Avgiftens storlek 
Överlastavgiften är 30 euro för varje enligt 4 § beräknat fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften dock 90 euro och för varje hundratal kilogram med vilket den överskrider 4 000 kilogram 120 euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare