Senast publicerat 10-05-2021 18:45

Riksdagens svar RSv 85/2016 rd RP 70/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 70/2016 rd
EkUB 16/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av revisionslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 70/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 16/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart börjar bereda en ändring av bokföringslagen så att begreppet rättvisande bild harmoniseras med bestämmelserna i revisionslagen.  

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av revisionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i revisionslagen (1141/2015) 1 kap. 1 och 2 §, 2 kap. 2 § 5 mom., 5 och 7 §, 3 kap. 1, 2 och 5—7 §, 4 kap. 1 och 6—8 §, 5 kap., 6 kap. 9 § och 11 § 1 mom., 7 kap. 3 och 9 §, 8 kap. 8 §, 9 kap. 2 och 3 §, 10 kap. och 11 kap. 1 §, samt 
fogas till 2 kap. 2 § ett nytt 6 mom., till 2 kap. en ny 11 §, till 3 kap. 3 § ett nytt 2 mom., till 3 kap. en ny 5 a § och till 4 kap. nya 9—13 § och till 7 kap. 2 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på 
1) revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser enligt 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997), 
2) uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol. 
På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) tillämpas 2 kap. 7 § 3 mom., 4 kap. 2, 4 och 5 §, 6—8 kap., 9 kap. 1 § 1 mom. 1—3 punkten, 10 kap. 1—4, 7 och 8 § samt 11 kap. i denna lag. 
Denna lag tillämpas inte på en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk. 
När en revisor i denna egenskap utövar annan verksamhet än sådan som avses i 1, 2 eller 3 mom. tillämpas på verksamheten bestämmelserna i 4 kap. 1—3 och 8 §, 7 och 8 kap., 9 kap. 1 §, 10 kap. 1—4, 7 och 8 § samt 11 kap. 1 §. 
Vad som i denna lag föreskrivs om revision av en sammanslutnings och stiftelses bokföring och bokslut tillämpas också på en i Finland registrerad utländsk näringsidkares filial, om den utländska näringsidkarens bokslut inte upprättas, revideras och offentliggörs i överensstämmelse med Europeiska unionens rättsakter eller på motsvarande sätt. Denna lag tillämpas dock inte på revisionen av filialer till utländska kreditinstitut eller till utländska finansiella institut. På revisionen av utländska försäkringsbolags representationer tillämpas denna lag så som föreskrivs i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995). 
Bestämmelser om revision av företag av allmänt intresse finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning. 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) revisor en fysisk person som har godkänts som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller en sammanslutning som har godkänts som revisionssammanslutning i enlighet med 6 kap. 1 §, 
2) GR-revisor en fysisk person som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 2 § har godkänts som revisor, 
3) CGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 3 § 1 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som CGR-revisor för företag av allmänt intresse, 
4) OFGR-revisor en fysisk person som har godkänts som GR-revisor och som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 3 § 2 eller 4 mom. har godkänts för specialkompetensen som OFGR-revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin, 
5) revisionssammanslutning en sammanslutning som efter att ha uppfyllt förutsättningarna enligt 6 kap. 5 § har godkänts som revisionssammanslutning, 
6) koncern en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen, 
7) koncernföretag ett koncernföretag enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen, 
8) sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad en sammanslutning vars värdepapper har upptagits till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012), 
9) företag av allmänt intresse ett företag av allmänt intresse enligt 1 kap. 9 § i bokföringslagen, 
10) kedja ett stort nätverk för samarbete mellan revisorer till vilket en revisor hör, samt andra stora helheter som dessa revisorer bildar och som klart syftar till en fördelning av vinster eller kostnader eller som har gemensamt ägande, bestämmande inflytande eller ledning, gemensamma anvisningar och förfaranden för kvalitetssäkring, eller gemensam affärsplan eller som använder ett gemensamt namn för marknadsföring eller utnyttjar gemensamma sakkunnigresurser, 
11) EES-stat en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
2 kap. 
Skyldighet att låta utföra revision 
2 § 
Revisionsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en sammanslutning eller stiftelse inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna finnas bestämmelser om utförande av revision. 
I en sammanslutnings eller stiftelses bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar kan det finnas bestämmelser om val av flera revisorer. 
5 § 
Skyldighet att välja CGR-revisor eller revisionssammanslutning 
Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor, om det är fråga om ett företag av allmänt intresse eller om en sammanslutning eller stiftelse som under den avslutade räkenskapsperioden uppfyller minst två av följande förutsättningar: 
1) balansomslutningen överstiger 25 000 000 euro, 
2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 50 000 000 euro, eller  
3) antalet anställda i sammanslutningen eller stiftelsen överstiger i medeltal 300. 
7 § 
Huvudansvarig revisor 
Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, ska den meddela den sammanslutning eller stiftelse där revision ska utföras vilken revisor i revisionssammanslutningen som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen. Den huvudansvariga revisorn ska väljas så att en oberoende och yrkeskunnig revision säkerställs. 
Den huvudansvariga revisorn ska ha minst samma kompetens som krävs av en fysisk person som väljs till revisor. Han eller hon ska också delta aktivt i revisionsuppdraget. 
Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer tillämpas också på huvudansvariga revisorer. 
11 § 
Förbud mot avtalsvillkor som begränsar valet av revisor 
Ett sådant villkor i avtal mellan en sammanslutning eller stiftelse och en tredje part som begränsar bolagsmännens, bolagsstämmans eller motsvarande organs beslutanderätt vid valet av revisor för sammanslutningen eller stiftelsen är ogiltigt. 
3 kap. 
Revisionens innehåll 
1 § 
Revisionsobjektet 
Revision enligt denna lag omfattar en sammanslutnings eller stiftelses bokföring och bokslut för samt förvaltning under räkenskapsperioden. 
Förutsätts revision i övrigt i lagstiftningen, ska på revisionen tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om revision för en räkenskapsperiod och om dess innehåll. 
2 § 
Revision i koncern 
Revisorn i moderföretaget ska också granska koncernbokslutet samt försäkra sig om att revisorerna i de företag som ingår i koncernen har utfört revisionen på korrekt sätt. 
Om revisorn i moderföretaget inte kan granska koncernbokslutet eller försäkra sig om att revisionen i ett företag som ingår i koncernen har utförts på korrekt sätt i enlighet med 1 mom., ska han eller hon vidta lämpliga åtgärder för att rätta till saken och underrätta Revisionstillsynen om detta. 
3 § 
Internationella revisionsstandarder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Internationella revisionsstandarder kan i lämplig omfattning tillämpas vid revision i små företag enligt 1 kap. 4 a § i bokföringslagen, med iakttagande av god revisionssed i enlighet med 4 kap. 3 § i denna lag. 
5 § 
Revisionsberättelse 
En revisor ska avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. I revisionsberättelsen ska det bokslut som är föremål för berättelsen specificeras samt meddelas vilket bokslutsregelverk som har följts vid upprättande av bokslutet. I revisionsberättelsen ska det anges vilka revisionsstandarder som har följts vid revisionen. Dessutom ska revisorns verksamhetsställe uppges i revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen ska det finnas ett yttrande om huruvida 
1) bokslutet enligt det bokslutsregelverk som följts ger en rättvisande bild av sammanslutningens eller stiftelsens verksamhetsresultat och dess ekonomiska ställning, 
2) bokslutet uppfyller de lagstadgade kraven, 
3) verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de bestämmelser som ska följas vid upprättande av verksamhetsberättelser, samt 
4) uppgifterna i räkenskapsperiodens verksamhetsberättelse och bokslut är enhetliga. 
Det yttrande som avses i 2 mom. kan lämnas utan reservation, med reservation eller med avvikande mening. Om revisorn inte har kunnat ge något yttrande, ska han eller hon meddela detta i revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen ska det dessutom finnas ett konstaterande om huruvida revisorn utifrån de uppgifter som han eller hon har fått i samband med revisionen har upptäckt väsentliga felaktigheter i verksamhetsberättelsen samt uppges av vilken natur dessa felaktigheter är. 
Revisorn ska i revisionsberättelsen anmärka på att en bolagsman, styrelsemedlem, medlem av förvaltningsrådet eller motsvarande organ, ordföranden eller en vice ordförande för styrelsen, förvaltningsrådet eller motsvarande organ, verkställande direktören eller någon annan ansvarig i en sammanslutning eller stiftelse har 
1) gjort sig skyldig till en gärning eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot sammanslutningen eller stiftelsen, eller 
2) brutit mot en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen eller mot sammanslutningens eller stiftelsens bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar. 
Revisionsberättelsen ska också innehålla andra uttalanden som baserar sig på revisionen och som bolagsstämman eller något annat organ inom sammanslutningen eller stiftelsen kräver. 
I revisionsberättelsen ska behövliga tilläggsuppgifter ges om omständigheter som revisorn fäster särskild vikt vid samt om omständigheter som kan ge väsentlig orsak att tvivla på sammanslutningens eller stiftelsens förmåga att fortsätta sin verksamhet. 
Om en sammanslutning eller stiftelse har minst två revisorer ska revisorerna avge en gemensam revisionsberättelse. Om revisorerna inte är eniga om ett yttrande enligt 2 mom., en anmärkning enligt 5 mom. eller ett uttalande enligt 6 mom., ska var och en i berättelsen tydligt framföra sin egen ståndpunkt och ange skälet till oenigheten. 
Revisorn för en sammanslutning eller stiftelse som är moderföretag och som upprättar koncernbokslut ska avge en berättelse om koncernen med iakttagande av det som föreskrivs i  1—7 mom. När det är fråga om ett företag av allmänt intresse enligt 1 kap. 9 § i bokföringslagen ska revisorn dessutom för revisionskommittén upprätta en kompletterande rapport enligt artikel 11 i Europeiska unionens revisionsförordning. 
5 a § 
Meddelande om bristfälligheter i revisionsberättelsen 
Revisionsnämnden har rätt att på sin webbplats offentliggöra ett meddelande om att en revisors revisionsberättelse inte följer de bestämmelser som gäller för en sådan berättelse. I meddelandet ska det anges vilken revisionsberättelse och revisor det är fråga om. 
6 § 
Lämnande av revisionsberättelse och den kompletterande rapporten för revisionskommittén till en sammanslutning eller stiftelse 
Revisorn ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen för sammanslutningen eller stiftelsen eller till motsvarande organ senast två veckor före det sammanträde där bokslutet ska läggas fram för fastställelse. 
Den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i artikel 11 i Europeiska unionens revisionsförordning ska lämnas till ett organ enligt 1 mom. senast när revisionsberättelsen lämnas. 
7 § 
Revisionsprotokoll 
En revisor kan för styrelsen, förvaltningsrådet, verkställande direktören eller andra ansvariga påpeka också sådana omständigheter som inte framgår av revisionsberättelsen eller av den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i 6 § 2 mom. Dessa påpekanden antecknas i ett protokoll. Protokollet ska lämnas till sammanslutningens eller stiftelsens styrelse eller motsvarande organ. Organet ska utan dröjsmål behandla protokollet och förvara det på ett betryggande sätt. 
4 kap. 
Övriga bestämmelser om revisorer 
1 § 
Yrkesetiska principer 
En revisor ska utföra sina uppgifter enligt denna lag med yrkeskunskap, integritet och objektivitet och med bevarande av sin yrkesmässiga kriticism samt med en sådan omsorg som beaktar det allmänna intresset. 
6 § 
Revisors oberoende ställning 
En revisor ska vara oberoende vid utförandet av ett uppdrag enligt 1 kap. 1 § 1 mom. och under den tid som det granskade bokslutet omfattar samt organisera sin verksamhet på ett sätt som tryggar oberoendet. 
Om det inte finns förutsättningar för en oberoende verksamhet, ska revisorn vägra ta emot uppdraget eller avstå från det. Revisorn behöver dock inte vägra ta emot eller avstå från ett uppdrag, om 
1) de faktorer som utgör ett hot mot oberoendet som helhet bedömda ska anses betydelselösa, eller 
2) revisorn har vidtagit åtgärder som tryggar oberoendet. 
Åtgärder för att trygga oberoendet ska åtminstone vidtas om 
1) revisorn har ekonomiska eller andra intressen i en sammanslutning eller stiftelse eller revisorn har en annan relation till sammanslutningen eller stiftelsen än en sedvanlig affärsförbindelse, 
2) revisorns egen verksamhet är föremål för revisionen, 
3) revisorn handlar för eller mot sammanslutningen eller stiftelsen i en rättegång eller något annat ärende,  
4) revisorn har en nära relation till en person som hör till sammanslutningens eller stiftelsens ledning eller som i egenskap av anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen har deltagit i det ärende som är föremål för uppdraget, eller 
5) revisorn utsätts för påtryckning. 
De faktorer som hotar oberoendet och som avses i 2 mom. och de åtgärder som tryggar oberoendet och som avses i 3 mom. ska tas upp i det material som gäller uppdraget. 
Det som i 3 mom. föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar och stiftelser som dessa har bestämmande inflytande i enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står. 
Vid den bedömning som avses i 2 mom. ska också sådana faktorer beaktas som hotar revisorns oberoende och som hänför sig till 
1) den revisionssammanslutning där revisorn arbetar, 
2) en person som i betydande grad deltar i uppdraget under revisorns övervakning, 
3) en person som direkt leder eller övervakar revisorns verksamhet, eller 
4) en sådan ägare av eller person i ledningen för en i 1 punkten avsedd revisionssammanslutning, som arbetar vid en sådan enhet i revisionssammanslutningen som i betydande grad deltar i uppdraget. 
Om oberoendet äventyras på grund av företagsarrangemang som påverkar den sammanslutning eller stiftelse som är revisionsobjekt, ska revisorn inom tre månader efter det att han eller hon fick kännedom om företagsarrangemanget vidta åtgärder för att trygga oberoendet eller avstå från uppdraget. 
7 § 
Revisors jäv 
En revisor är inte oberoende på det sätt som avses i 6 § åtminstone om 
1) revisorn är bolagsman, styrelsemedlem eller medlem av förvaltningsrådet, verkställande direktör eller en person med motsvarande ställning i sammanslutningen eller stiftelsen eller i en sammanslutning eller stiftelse som hör till samma koncern eller i ett intresseföretag enligt 1 kap. 8 § i bokföringslagen, 
2) revisorn har i uppgift att sköta sammanslutningens eller stiftelsens bokföring eller medelsförvaltning eller tillsynen över dessa, 
3) revisorn är anställd hos sammanslutningen eller stiftelsen eller hos en person som avses i 1 eller 2 punkten, 
4) revisorn har direkt eller indirekt äganderätt eller annan rätt till en aktie eller andel i en sammanslutning som eftersträvar vinst, 
5) revisorn har ett penninglån, en säkerhet eller motsvarande förmån som beviljats eller ställts av sammanslutningen, stiftelsen eller en person som hör till dess ledning eller revisorn har gett nämnda aktör en sådan förmån, 
6) revisorn eller någon som hör till hans eller hennes närmaste krets enligt 12 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) äger finansiella instrument som den sammanslutning eller stiftelse som är revisionsobjekt har emitterat eller garanterat, eller på något annat sätt får väsentlig och direkt ekonomisk fördel av sådana finansiella instrument eller deltar i en transaktion som gäller sådana finansiella instrument, 
7) den person som avses i 1 eller 2 punkten är revisorns make, bror eller syster eller släkting i rakt upp- eller nedstigande led till revisorn, eller 
8) revisorns make eller en person som är släkt med revisorn i rakt nedstigande led har en sådan äganderätt eller annan rätt som avses i 4 punkten, och denna rätt inte är obetydlig. 
Det som föreskrivs i 1 mom. 4 punkten gäller inte en sammanslutning där medlemskap är en förutsättning för att de nödvändighetstjänster som den bjuder ut ska få användas. I en sådan sammanslutning får revisorn endast ha en sådan andel som berättigar till användning av tjänsterna, dock inte större andel än en hundradel. 
Om revisorn efter att ha mottagit ett uppdrag får en rätt som avses i 1 mom. 4 punkten, ska revisorn avstå från rätten eller uppdraget inom en skälig tid från det han eller hon fick kännedom om sitt förvärv och hade rätt att avstå från det. Om revisorn inte avstår från rätten inom en skälig tid, ska han eller hon avstå från uppdraget. 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om en sammanslutning eller stiftelse gäller också sammanslutningar som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen står under dess bestämmande inflytande samt en sammanslutning eller stiftelse under vars omedelbara bestämmande inflytande sammanslutningen står. 
8 § 
Revisors tystnadsplikt 
En revisor eller revisorns biträde får inte för någon utomstående röja omständigheter som han eller hon i sitt uppdrag enligt denna lag fått kännedom om, om inte något annat föreskrivs i 2 eller 3 mom. 
Tystnadsplikten gäller dock inte en omständighet som 
1) revisorn ska meddela om eller yttra sig om med stöd av lag eller Europeiska unionens revisionsförordning, 
2) får röjas i enlighet med samtycke av den i vars intresse tystnadsplikt har föreskrivits, 
3) en myndighet eller domstol eller någon annan person med stöd av lag har rätt att få kännedom om, eller som 
4) har kommit till allmän kännedom. 
Trots tystnadsplikten får en revisor eller revisionssammanslutning lämna en annan revisor uppgifter som denne behöver för en revision. 
9 § 
Klientregister 
En revisor ska föra ett klientregister, som ska innehålla åtminstone följande uppgifter för varje revisionsklient: 
1) namn, adress och verksamhetsställe, 
2) namnet på revisionssammanslutningens huvudansvariga revisor, och 
3) arvoden som tagits ut för revision och arvoden som tagits ut för andra tjänster än revision under klientens respektive räkenskapsperioder. 
En revisor kan lägga ut uppdraget att föra klientregister på en annan revisor. Ansvaret för att klientregistret är korrekt bärs dock alltid av klientens revisor.  
Klientregistrets uppgifter om en revisionsklient ska bevaras i 10 år från det att det revisionsuppdrag som klienten i fråga gett har avslutats. 
10 § 
Revisionsdokumentation 
I uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten ska revisorn upprätta revisionsdokumentation över betydelsefulla uppgifter och handlingar som gäller uppdraget. Revisionsdokumentationen ska avslutas senast 60 dygn från undertecknandet av revisionsberättelsen. 
11 § 
Revisors övergång till anställning hos en granskad sammanslutning 
En revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte förrän minst ett år har förflutit sedan revisionen ta emot 
1) uppdrag som hör till en nyckelperson i ledningen för den granskade sammanslutningen, 
2) medlemskap i den granskade sammanslutningens revisionskommitté eller i ett organ som utför uppgifter som motsvarar uppgifterna för revisionskommittén, 
3) medlemskap i den granskade sammanslutningens förvaltningsorgan utan att höra till den verkställande ledningen eller medlemskap i den granskade sammanslutningens tillsynsorgan. 
Tidsfristen enligt 1 mom. är 2 år, om revisionsobjektet är ett företag av allmänt intresse.  
Det som i 1 mom. föreskrivs om en revisor ska tillämpas också på de anställda hos den revisor eller revisionssammanslutning som utför revision och på andra aktieägare i revisionssammanslutningen än de huvudansvariga revisorerna, samt på andra fysiska personer som tillhandahåller tjänster som sådana revisorer eller revisionssammanslutningar kan anlita eller som de utövar bestämmande inflytande över och som är personligen godkända revisorer. Tidsfristen beräknas då från den tidpunkt när de har deltagit direkt i det uppdrag som gäller revisionen i fråga. 
12 § 
Organisering av revisorers verksamhet 
En revisor ska organisera sin verksamhet i enlighet med god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet samt dokumentera de sätt på vilka detta säkerställs. Verksamhetsmetoderna ska omfatta tillräckliga principer för riskhantering, intern kvalitetskontroll som utvärderas årligen, dokumentering av uppdragsmaterial per uppdrag, tillräcklig resurstilldelning för revisionsuppdrag, belöning, årlig uppföljning av förseelser och klagomål och förfarande för anmälan av misstänkta förseelser. 
Trots vad som föreskrivs i 1 mom. behöver man vid revision av små företag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen (1336/1997) inte 
1) utvärdera det interna kvalitetskontrollsystemet årligen,  
2) säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom enhetliga verksamhetsmetoder,  
3) göra upp uppdragsspecifik dokumentering över resurstilldelningen för revisionsuppdragen, 
4) upprätta principer för belöningen,  
5) göra upp en årlig rapport om förseelser och klagomål. 
13 § 
Anmälan om misstankar 
En revisor ska tillhandahålla sina anställda ett internt förfarande som säkerställer att de anonymt kan anmäla sina misstankar om brott mot bestämmelserna om revision. 
Anmälningsförfarandet ska omfatta åtgärder som skyddar den som gjort en anmälan och i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999) tryggar skyddet för personuppgifter för den som gjort en anmälan och den som är föremål för anmälan. Anmälningsförfarandet ska även innehålla anvisningar för skyddande av anmälarens identitet, om det inte föreskrivs annat i lag för att utreda en förseelse eller för att tillgodose myndigheternas rätt till uppgifter. 
Revisorn ska lagra de nödvändiga uppgifterna om en sådan anmälan som avses i 1 mom. Uppgifterna ska raderas fem år efter anmälan, såvida det inte finns skäl att bevara dem för att säkerställa en brottsutredning, en pågående rättegång, en myndighetsutredning eller rättigheterna för den som gjort anmälan eller den som är föremål för anmälan. Behovet av att bevara uppgifterna ska utredas senast tre år efter föregående kontroll. En anteckning om utförd kontroll ska göras. 
Utöver vad som föreskrivs i personuppgiftslagen har den som är föremål för en anmälan enligt 1 mom. inte rätt att granska de uppgifter som avses i 1 och 2 mom., om utlämnande av uppgifterna till honom eller henne kan störa utredningen av misstänkta förseelser. I personuppgiftslagen föreskrivs om rättigheterna för den som är föremål för en anmälan. 
Revisionstillsynen kan utfärda närmare föreskrifter om hur en anmälan enligt 1 mom. ska göras upp och behandlas. 
5 kap. 
Särskilda bestämmelser om revisorer i och revision av företag av allmänt intresse 
1 § 
Maximal mandattid  
Den sammanräknade mandattiden för en revisor eller en revisionssammanslutning som valts till revisor för ett företag av allmänt intresse får uppgå till högst tio år. 
En revisor eller en revisionssammanslutning får efter den maximala mandattiden enligt 1 mom. väljas till revisor endast om revisionen konkurrensutsätts på det sätt som avses i artikel 16.2—5 i Europeiska unionens revisionsförordning. Efter konkurrensutsättningen får revisorn eller revisionssammanslutningen verka som revisor i sammanslutningen så att mandattiden före och efter konkurrensutsättningen uppgår till sammanlagt högst tjugo år. 
En revisors mandattid får undantagsvis förlängas till tjugofyra år om 
1) den maximala tiden enligt 1 mom. har uppnåtts, 
2) fler än en revisor eller revisionssammanslutning har anlitats samtidigt, 
3) de revisorer som avses i 2 punkten avger en gemensam revisionsberättelse. 
Då den maximala tiden enligt 1 och 2 mom. beräknas ska också sådana mandattider beaktas under vilka revisorn har varit en fysisk person som verkar vid en revisionssammanslutning enligt 1 eller 2 mom. 
Val av revisor får efter att den maximala tiden enligt 1 mom. löpt ut avse en revisor i en revisionssammanslutning enligt 1 eller 2 mom. endast under samma förutsättningar som valet får avse revisionssammanslutningen i fråga. 
2 § 
Entledigande av revisor genom domstolsbeslut 
En domstol ska entlediga en revisor i ett företag av allmänt intresse under mandattiden om det finns grundad anledning till det. Revisorn får emellertid inte entledigas efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och beslutet om fastställande har vunnit laga kraft. 
Talan enligt 1 mom. kan vid allmän underrätt väckas av 
1) de aktieägare i ett aktiebolag som företräder minst en tjugondedel av det röstetal aktierna medför eller av aktiekapitalet och de medlemmar i ett andelslag som företräder minst en tjugondedel av medlemmarna i andelslaget, 
2) Revisionstillsynen och 
3) Finansinspektionen. 
Entledigande av en revisor ska behandlas skyndsamt vid domstolen. 
Domstolen ska till Revisionstillsynen ge in uppgift om en lagakraftvunna dom i ett ärende enligt 2 mom. genom vilken revisorn har entledigats från sin uppgift. 
3 § 
Begränsning av andra tjänster än revisionstjänster 
Bestämmelser om rätten för en revisor att tillhandahålla den granskade sammanslutningen och dess koncernföretag också andra tjänster än revisionstjänster finns i artikel 5 i Europeiska unionens revisionsförordning. 
Trots bestämmelserna i artikel 5 i Europeiska unionens revisionsförordning får en revisor, den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam och en medlem i den kedja till vilken revisorn eller den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam hör dock tillhandahålla den granskade sammanslutningen och dess koncernföretag värderingstjänster samt skattetjänster i samband med 
1) ifyllande av skatteblanketter, 
2) specificering av offentliga stöd eller skatteincitament, 
3) bistånd vid skattegranskning, 
4) beräkning av direkt eller indirekt skatt eller latent skatt, 
5) skatterådgivning. 
Revisorn får tillhandahålla de tjänster som avses i 2 mom. endast, om de inte har direkt inverkan eller har obetydlig inverkan, separat eller sammantaget på det granskade bokslutet. Bedömningen av verkningarna ska dokumenteras och redogöras för i den kompletterande rapport till revisionskommittén som avses i 3 kap. 5 § 9 mom. 
Vid tillhandahållande av de tjänster som avses i 1—2 mom. ska bestämmelserna om oberoende ställning i 4 kap. 6 §, jäv i 7 § och de yrkesetiska principerna i 1 § i det kapitlet iakttas. Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om revisorn ska också tillämpas på den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam och en medlem i den kedja till vilken revisorn eller den revisionssammanslutning i vilken revisorn är verksam hör. 
4 § 
Maximibelopp av andra arvoden än revisionsarvoden 
Vid tillämpning av bestämmelserna om arvoden i artikel 4 i Europeiska unionens revisionsförordning på sådana sammantagna arvoden som revisionsobjektet betalar till revisorn, räknas också de arvoden som betalas till revisionssammanslutningen in i det sammantagna arvodet, om revisorn är verksam i en revisionssammanslutning. 
Bestämmelserna i artikel 4.2 i Europeiska unionens revisionsförordning om maximibeloppet av andra arvoden än revisionsarvoden som betalas till revisorn tillämpas inte, om Revisionstillsynen på ansökan av revisorn har gett tillstånd att avvika från maximibeloppet. 
Revisionstillsynen kan ge tillstånd till avvikelse enligt 2 mom. om särskilda grunder föreligger på basis av den granskade sammanslutningens verksamhet. 
Tillstånd till avvikelse kan ges för högst två räkenskapsperioder i följd. 
6 kap. 
Godkännande och registrering 
9 § 
Revisorsregistret 
Revisionstillsynen ska föra ett register över revisorer (revisorsregistret) för att kunna specificera dem som har rätt att utföra revision samt för att övervaka revisorernas verksamhet och återställa godkännanden. I registret antecknas uppgifter som specificerar fysiska personer som godkänts som revisorer och sammanslutningar som godkänts som revisionssammanslutningar samt andra behövliga uppgifter som gäller revisorers yrkesutövning och affärsverksamhet. 
I registret ska åtminstone följande uppgifter föras in: 
1) i fråga om fysiska personer namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid samt i fråga om sammanslutningar firma samt företags- och organisationsnummer, 
2) registreringsdatum och identifikationsnummer, 
3) postadress och eventuell e-postadress samt telefonnummer, 
4) godkännande som GR-, CGR- eller OFGR-revisor eller som revisionssammanslutning samt tidpunkten för godkännandet och när godkännandet upphört, 
5) tidpunkten för när ett godkännande upphört på revisorns eget initiativ och tidpunkten för återställande av ett godkännande, 
6) anmärkning, varning, återkallande av godkännande och tidpunkt för återkallandet samt tidsbundet verksamhetsförbud, påföljdsavgift, vite och bristfälligheter i revisionsberättelsen, 
7) i fråga om revisionssammanslutningens ägare namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetider eller företags- och organisationsnummer och postadresser samt, i fråga om medlemmar i styrelsen eller motsvarande organ samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare, namn och personbeteckning eller, om personbeteckning saknas, födelsetid och postadress. 
Uppgifterna ska bevaras i revisorsregistret enligt följande: 
1) de uppgifter som avses i 2 mom. 1, 2, 4 och 5 punkten ska bevaras i 30 år från det att godkännandet genom ett lagakraftvunnet beslut helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §, 
2) de i 2 mom. 6 punkten avsedda uppgifterna om återkallande ska bevaras i 10 år, uppgifterna om varning i sex år och uppgifterna om anmärkning i tre år från det att beslutet om sanktionen i fråga har vunnit laga kraft, 
3) övriga registrerade uppgifter än de som avses i 1 och 2 punkten ska bevaras tills godkännandet genom ett lagakraftvunnet beslut helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §. 
I registret antecknas uppgifter om revisionssammanslutningar som godkänts och registrerats i en EES-stat och vars huvudansvariga revisor uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt 6 kap. 2 eller 3 §. Om en sådan revisionssammanslutning är införd i revisorsregistret i en EES-stat som samtidigt är revisionssammanslutningens hemstat, ska Revisionstillsynen anmäla registreringen till den behöriga myndighet i revisorns hemstat som svarar för revisorsregistret. 
I registret antecknas uppgifter också om en revisor som har godkänts och registrerats i en annan stat än en EES-stat och som avger en revisionsberättelse om ett bokslut eller ett koncernbokslut samt om en verksamhetsberättelse för en sammanslutning som har registrerats i en annan stat än en EES-stat, om sammanslutningens värdepapper är föremål för handel på en börs som avses i 1 kap. 2 § 4 punkten i lagen om handel med finansiella instrument. Den som ska registreras ska dessutom uppfylla de förutsättningar i fråga om yrkeskunskap, revisionssammanslutningens förvaltning, utförande av revision och offentliggörande av uppgifter om vilka det utfärdas närmare bestämmelser genom förordning av statsrådet. Registreringen gäller inte en revisor i en sådan sammanslutning av vars värdepapper endast sådana icke-aktierelaterade värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad vilkas nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde per enhet är minst 
1) 50 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett före den 31 december 2010, eller 
2) 100 000 euro eller ett belopp i en annan valuta som på emissionsdagen motsvarar detta om emissionen har skett den 31 december 2010 eller därefter. 
Närmare bestämmelser om andra uppgifter än personuppgifter som ska antecknas i registret och om registerföringen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 § 
Erhållande av uppgifter ur registren 
Trots 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får Revisionstillsynen lämna ut uppgifter ur revisorsregistret över det allmänna datanätet, dock inte slutleden till personbeteckning. Uppgifterna ska avlägsnas från den offentliga informationstjänsten utan obefogat dröjsmål, om godkännandet av en revisor helt och hållet har avbrutits med stöd av 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 § genom ett lagakraftvunnet beslut. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Styrning, utveckling och tillsyn 
2 § 
Revisionstillsynens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Revisionstillsynen är behörig myndighet enligt artikel 20.1 i Europeiska unionens revisionsförordning med undantag för den bedömning och uppföljning av hur väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unionens revisionsförordning, där Finansinspektionen är behörig myndighet. 
3 § 
Tillsynsobjekt 
Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorer. 
Revisionstillsynen utövar dessutom tillsyn i fråga om den revision som revisionssammanslutningar som godkänts och registrerats i en EES-stat i enlighet med 6 kap. 9 § 4 mom. utför i Finland. 
Revisionstillsynen utövar tillsyn också över de revisorer som registrerats enligt 6 kap. 9 § 5 mom. och som har godkänts i en annan stat än en EES-stat, med iakttagande av vad som föreskrivs om tillsynen över revisorer, om inte tillsynen i staten i fråga har bedömts motsvara tillsynen över revisorer i EES-staterna. Vid bedömning av motsvarigheten ska Europeiska kommissionens beslut om motsvarigheten i tillsynen över revisorer från en annan stat än en EES-stat följas. Om något sådant beslut inte har fattats, ska Revisionstillsynen bedöma motsvarigheten i den statens tillsyn över revisorer eller följa en motsvarighetsbedömning som gjorts i en annan EES-stat. 
Revisionstillsynen får inte pröva en revisors verksamhet, om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna. 
Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller återkallats med stöd av 10 kap. 2 §. 
9 § 
Kvalitetskontroll 
Vid övervakningen av revisionens kvalitet ska Revisionstillsynen 
1) förordna en revisor till kvalitetsgranskning minst vart sjätte år, 
2) förordna en eller flera oberoende kvalitetsgranskare att utföra kvalitetsgranskningar, 
3) besluta om kvalitetsgranskningens innehåll och om det sätt på vilket den utförs med beaktande av hur omfattande och komplex den granskade revisorns verksamhet är, 
4) behandla resultaten av kvalitetsgranskningen och fatta beslut om de åtgärder som kvalitetsgranskningen föranleder. 
Revisionstillsynen får anlita utomstående sakkunniga för kvalitetsgranskningen. 
Utomstående kvalitetsgranskare ska utan dröjsmål ge Revisionstillsynen en utredning över utförd kvalitetsgranskning. 
På utomstående kvalitetsgranskare tillämpas dessutom bestämmelserna om sakkunniga i 8 kap. 8 §. 
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på revisorer som granskar företag av allmänt intresse. 
8 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
8 § 
Anlitande av utomstående sakkunniga 
Revisionstillsynen får för en utredning som behövs för tillsynen och som kräver särskild sakkunskap anlita utomstående sakkunniga. 
Sakkunniga ska ha tillräcklig sakkunskap med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Om de sakkunniga arbetar som utomstående kvalitetsgranskare, ska de vara väl förtrogna med revision och ha specialutbildning i kvalitetsgranskning. 
Sakkunniga får inte arbeta som kvalitetsgranskare vid kvalitetsgranskning av revisorer eller revisionssammanslutningar förrän det har förflutit tre år sedan den sakkunnigas anställning hos den revisorn upphört eller sedan den sakkunniga upphört att vara aktieägare i revisionssammanslutningen eller att på något annat sätt ha bindningar till den revisorn eller revisionssammanslutningen. 
Bestämmelserna om en revisors rättigheter i 1 § samt i 3 § 1 och 2 mom. tillämpas också på sakkunniga. 
Bestämmelser om de principer för god förvaltning som en sakkunnig ska iaktta finns i förvaltningslagen, språklagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Sakkunniga handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
Revisionstillsynen kan bestämma att de utomstående sakkunnigas arvoden ska betalas av revisorn, om det är fråga om kvalitetsgranskning av revisorn eller om det finns någon särskild med revisorns verksamhet sammanhängande orsak till att anlita sakkunniga. Arvodet ska motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen. 
9 kap. 
Utlämnande av uppgifter samt myndighetssamarbete 
2 § 
Revisionstillsynens och Finansinspektionens tillsynssamarbete 
Revisionstillsynen och Finansinspektionen ska samarbeta på ett ändamålsenligt sätt. 
Om tillsynen över sådana tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer som avses i 4 och 5 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kräver det, kan Finansinspektionen undersöka om en revisor har följt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller de bestämmelser i Europeiska unionens revisionsförordning som ska tillämpas på sammanslutningarna i fråga. Finansinspektionen kan föra tillsynsärendet till revisionsnämnden för avgörande. 
3 § 
Internationellt tillsynssamarbete 
Trots sekretessbestämmelserna ska Revisionstillsynen på begäran överlämna handlingar och andra uppgifter som behövs med tanke på tillsynen till ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller också när handlingar som behövs med tanke på tillsynen överlämnas till tillsynsorganet i en annan stat än en EES-stat som med stöd av lag sköter motsvarande uppgifter i sin hemstat, om 
1) handlingarna hänför sig till revision i en sammanslutning som upprättar koncernbokslut i staten i fråga eller vars värdepapper i den staten har upptagits till handel på en marknad som motsvarar den reglerade marknad som avses i 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och om skyddet av sammanslutningens affärsintressen inte äventyras på grund av detta, 
2) tillsynen över revisorerna i staten i fråga har bedömts vara tillräcklig på det sätt som avses i 7 kap. 3 § 2 mom., 
3) det med tillsynsorganet i staten i fråga har överenskommits om överlåtelse av, användning av och sekretess för uppgifter, 
4) personuppgiftslagen (523/1999) iakttas vid informationsutbyte. 
Revisionstillsynen ska vidta tillsynsåtgärder på begäran av ett i 1 § 1 mom. 4 punkten avsett tillsynsorgan i en EES-stat eller tillåta att det tillsynsorgan som framfört begäran deltar i genomförandet av åtgärderna. 
Revisionstillsynen kan av vägande skäl vägra tillmötesgå en begäran som avses i 1—3 mom. Revisionstillsynen kan också vägra tillmötesgå en begäran, om ett påföljdsförfarande som gäller den gärning eller revisor som avses i begäran pågår i Finland eller ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft har meddelats om detta i Finland. 
10 kap. 
Påföljder 
1 § 
Anmärkning och varning 
Revisionsnämnden ska ge en revisor en anmärkning, om revisorn av oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller mot bestämmelser om revision i annan lagstiftning. En anmärkning är en tillräcklig påföljd om det klandervärda förfarandet är ringa, om det finns förmildrande omständigheter eller om förfarandet är ekonomiskt sett av ringa betydelse. 
Om förfarandet enligt 1 mom. är sådant att en anmärkning inte anses vara en tillräcklig påföljd ska revisionsnämnden ge revisorn en varning. 
2 § 
Återkallande av ett godkännande 
Revisionsnämnden ska återkalla ett godkännande, om en revisor 
1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har handlat på ett sätt som strider mot denna lag, mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin eller mot bestämmelser om revision i annan lagstiftning, eller 
2) inte uppfyller förutsättningarna för godkännande. 
Om den grund som avses i 1 mom. 2 punkten hänför sig till revisorns verksamhet i ett uppdrag som kräver CGR- eller OFGR-revisor och den fysiska personen fortfarande har förutsättningar att vara verksam som revisor, ska revisionsnämnden återkalla endast godkännandet för specialkompetensen i fråga. 
Återkallande av godkännande förutsätter att revisorn har fått en varning på basis av den omständighet som återkallandet grundar sig på och inte har rättat sitt förfarande. 
Av synnerligen vägande skäl kan det bestämmas att ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande ska verkställas trots att besvär har anförts. 
Om godkännande av en revisor har återkallats eller om revisorn har meddelats förbud enligt 3 § att verka som revisor ska Revisionstillsynen utan dröjsmål efter att beslutet vunnit laga kraft informera behöriga myndigheter som för revisorsregister i EES-länder om återkallandet eller förbudet och orsakerna till det. 
Om godkännandet har återkallats med stöd av 1 mom. 2 punkten, kan ett nytt godkännande beviljas med stöd av 6 kap. 1 § 1 mom., när sökanden uppfyller förutsättningarna för det godkännande som ansökan gäller. En revisor vars godkännande har återkallats med stöd av 1 mom. 1 punkten kan inte godkännas på nytt förrän tre år förflutit från det att beslutet om återkallande vann laga kraft. 
3 § 
Tidsbundet förbud att verka som revisor 
Om revisionsnämnden anser att en varning är en för lindrig påföljd och återkallande av godkännande en för sträng påföljd kan revisionsnämnden förbjuda revisorn eller den huvudansvariga revisorn att utföra revisioner och underteckna revisionsberättelser under högst tre år.  
4 § 
Tidsbundet förbud att verka i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan 
Revisionsnämnden kan förbjuda en revisor eller en annan aktieägare i en revisionssammanslutning att delta i revisionssammanslutningens bolagsrättsliga organ för högst tre år om revisorn såsom medlem i förvaltningsorganet i fråga på ett synnerligen klandervärt sätt har deltagit i fattande av ett sådant beslut som står i strid med bestämmelserna i Europeiska unionens revisionsförordning eller denna lag eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa. 
5 § 
Påföljdsavgift och påförande av den 
Revisionsnämnden får påföra en påföljdsavgift om revisorn bryter mot tidsfristerna enligt 4 kap. 11 § som gäller revisors övergång till anställning hos en granskad sammanslutning. 
Påföljdsavgiften för brott mot en tidsfrist enligt 4 kap. 11 § är högst 50 000 euro. 
Påföljdsavgiften ska betalas till staten.  
6 § 
Preskription och verkställighet av påföljdsavgift  
Påföljdsavgift får inte påföras om en framställning inte har gjorts hos revisionsnämnden inom fem år från den dag då förseelsen inträffade. 
En påföljdsavgift enligt denna lag jämte ränta är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Påföljdsavgiften får dock verkställas endast på basis av ett beslut eller en dom som vunnit laga kraft. Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av avgiften. Närmare bestämmelser om verkställigheten kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Revisionsnämnden ska meddela Rättsregistercentralen sitt beslut att påföra en påföljdsavgift. Förvaltningsdomstolen ska på motsvarande sätt meddela sitt beslut med vilket den ändrat eller undanröjt den påföljdsavgift som revisionsnämnden påfört, och högsta förvaltningsdomstolen ska meddela sitt beslut med vilket den ändrat eller undanröjt den påföljdsavgift som förvaltningsdomstolen påfört. 
7 § 
Omständigheter som ska beaktas vid beslut om påföljder 
När ett beslut om en påföljd fattas ska alla relevanta omständigheter beaktas. Sådana är 
1) hur allvarlig överträdelsen är och dess varaktighet, 
2) graden av ansvar hos revisorn, 
3) revisorns vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten, 
4) påföljder som revisorn påförts tidigare, och 
5) omfattningen av den skada eller olägenhet som gärningen eller försummelsen orsakat. 
Då beloppet av påföljdsavgiften bestäms ska utöver omständigheterna enligt 1 mom. följande omständigheter beaktas: 
1) revisorns ekonomiska ställning, 
2) beloppet av den vinning som revisorn fått. 
8 § 
Offentliggörande 
Revisionsnämnden ska offentliggöra beslut om anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Av offentliggörandet ska det framgå huruvida beslutet har vunnit laga kraft. Om beslutet ännu inte har vunnit laga kraft får revisionsnämnden inte offentliggöra specifika uppgifter om en fysisk eller juridisk person. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet ska revisionsnämnden offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som nämndens beslut har offentliggjorts. Uppgifterna om påföljden ska finnas på Revisionstillsynens webbplats i fem år från det att rätten att söka ändring har utnyttjats till alla delar eller löpt ut. 
Trots det som föreskrivs i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får uppgifter om offentliggjorda påföljder, med undantag av uppgifter som ska hemlighållas, lämnas via det allmänna datanätet. Via det allmänna datanätet kan uppgifter endast sökas som enskilda sökningar med personens namn som sökkriterium. Till andra myndigheter får uppgifterna lämnas genom en teknisk anslutning. 
Anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift får offentliggöras utan namn på den som påföljden avser om offentliggörande enligt 1 mom. kan äventyra revisionsbranschens allmänna tillförlitlighet eller en pågående myndighetsutredning eller om det orsakar parterna oproportionerlig skada eller är oskäligt för en fysisk person. 
9 § 
Skadeståndsskyldighet 
En revisor är skyldig att ersätta en skada som revisorn uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat sammanslutningen eller stiftelsen vid utförande av en uppgift enligt 1 kap. 1 § 1 mom. Detta gäller en skada som orsakats en aktieägare, bolagsman eller medlem i sammanslutningen eller någon annan person genom överträdelse av denna lag, en lag som gäller sammanslutningen eller stiftelsen, bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet. Revisorn svarar också för en skada som hans eller hennes biträde orsakat uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Med avvikelse från 1 mom. är en revisor skyldig att ersätta en ekonomisk skada som orsakats genom en sådan anmälan enligt artikel 7 i Europeiska unionens revisionsförordning som avses i 4 kap. 8 § 2 mom. 1 punkten endast om revisorn har orsakat skadan genom att uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämna felaktiga uppgifter om de omständigheter som utgör grund för misstanken. 
Om en revisionssammanslutning är revisor, svarar sammanslutningen och den som bär det huvudsakliga ansvaret för utförandet av revisionen för skadan. 
Bestämmelser om jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i skadeståndslagen. 
10 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot bestämmelsen i 3 kap. 5 § om uppgörande av revisionsberättelse eller i ett uppdrag som avses i 1 kap. 1 § 1 mom. 2 punkten i sitt yttrande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ger felaktiga eller vilseledande uppgifter ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för revisionsförseelse dömas till böter. 
Den som i strid med 6 kap. 6 § uppsåtligen använder yrkesbeteckningen revisor eller någon annan benämning som kan leda till att någon felaktigt antar att han eller hon är revisor, ska för olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor dömas till böter. 
Bestämmelser om straff för revisionsbrott finns i 30 kap. 10 a § i strafflagen (39/1889). 
Till straff för brott mot revisors tystnadsplikt enligt 4 kap. 8 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 30 kap. 5 eller 6 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag. 
11 kap. 
Särskilda bestämmelser 
1 § 
Ändringssökande 
Den som är missnöjd med ett beslut av Revisionstillsynen får begära omprövning hos revisionsnämnden på det sätt som anges i förvaltningslagen. Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. får den vars godkännande har avbrutits med stöd av 6 kap. 7 § eller som med stöd av 8 kap. 7 § har förelagts eller utdömts vite överklaga ett beslut av Revisionstillsynen genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och överklaga förvaltningsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.  
Ett beslut av revisionsnämnden får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen och ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen av den 
1) som har getts en anmärkning eller varning enligt 10 kap. 1 §, 
2) som fått sitt godkännande återkallat med stöd av 10 kap. 2 §, 
3) som med stöd av 10 kap. 3 § har förelagts tidsbundet förbud att verka som revisor, 
4) som med stöd av 10 kap. 4 § har förelagts tidsbundet förbud att verka i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan, eller 
5) som med stöd av 10 kap. 5 § har påförts en påföljdsavgift. 
Ändring får inte sökas i beslut som gäller ett ärende som avses i 7 kap. 5 § 1 mom. 1 eller 4 punkten eller 7 kap. 9 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten.  
Revisionsnämnden har rätt att genom besvär hos förvaltningsdomstolen överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt ett i 3 mom. avsett beslut. 
Ett i denna lag avsett beslut genom vilket ett beslut om återkallande av godkännande verkställs trots att ändring har sökts ska iakttas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Besvärsmyndigheten ska behandla ärendet skyndsamt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna i 3 kap. 1 § om revisionsobjekt och 5 § om revisionsberättelse tillämpas första gången på revisioner av bokslut som ska upprättas för räkenskapsperioder som utgår den 31 december 2016. 
Bestämmelserna i 4 kap. 9 § i denna lag om klientregister, i 4 kap. 10 § om revisionsdokumentation, i 4 kap. 12 § om organisering av revisorers verksamhet och i 4 kap. 13 § om anmälan av misstankar tillämpas senast från och med den 1 januari 2017. 
Bestämmelserna i 5 kap. 1 § i denna lag om maximal mandattid för revisorer, i 5 kap. 3 § om begränsning av andra tjänster än revisionstjänster och i 5 kap. 4 § om maximibelopp av andra arvoden än revisionsarvoden tillämpas första gången för den räkenskapsperiod som följer närmast efter att denna lag trätt i kraft. 
Bestämmelserna i 10 kap. i denna lag tillämpas på sådana gärningar och försummelser av en revisor som har inträffat efter att denna lag trädde i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av aktiebolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 7 kap. 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 3 mom., 
sådana de lyder i lag 1147/2015, samt 
fogas till 6 kap. nya 16 a—16 c § som följer: 
6 kap. 
Aktiebolagets ledning och företrädare 
16 a § 
Styrelsens uppgifter i bolag av allmänt intresse 
Om ett bolag är ett sådant företag av allmänt intresse som avses i 1 kap. 9 § i bokföringslagen har dess styrelse i uppgift att i fråga om bolagets ekonomiska rapporter och granskning särskilt följa upp och bedöma bolagets 
1) ekonomiska rapporteringssystem, 
2) inre övervakning och granskning samt riskhanteringssystem med hänsyn till effektiviteten, 
 
3) revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster. 
Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ska styrelsen följa upp bolagets revision och bereda val av bolagets revisor. 
Det som föreskrivs i 1 mom. 3 och 4 punkten samt 2 mom. gäller inte 
1) bolag vars moderbolag sköter uppgifterna i fråga, 
2) företag (fondföretag) enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller alternativa investeringsfonder enligt artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, eller 
3) sammanslutningar vars enda uppgift är att emittera värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet enligt i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering. 
16 b § 
Revisionskommitté i bolag av allmänt intresse 
För beredning av de uppgifter som avses i 16 a § 1 och 2 mom. kan bolag ha en revisionskommitté med styrelsemedlemmarna som medlemmar. Om en revisionskommitté saknas svarar hela styrelsen för beredningen av uppgifterna. 
Revisionskommitténs uppgifter kan utföras av något annat styrelseutskott vars sammansättning uppfyller kraven enligt 16 c §. 
16 c § 
Medlemmarna i revisionskommittén 
Revisionskommitténs medlemmar får inte delta i den dagliga ledningen av bolaget eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som kan sammanställas i koncernbokslutet. 
Minst en av medlemmarna i revisionskommittén ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. 
7 kap. 
Revision och särskild granskning 
8 § 
Särskild granskare 
En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 22 kap. 6—9 § och 24 kap. 3 § i denna lag samt i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare. 
22 kap. 
Skadestånd 
4 § 
Revisorers skadeståndsskyldighet 
Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
6 § 
Beslutsfattandet i bolaget 
Beslut i ärenden som gäller rätt till skadestånd enligt 1—3 § samt enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Aktieägares rätt att föra talan för bolaget 
En eller flera aktieägare har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Preskription av talerätt 
En talan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Bestämmelsernas tvingande natur 
I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen begränsas, om skadan har orsakats 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I bolagsordningen kan den rätt till skadestånd eller den talerätt som en aktieägare eller någon annan har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen inte begränsas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna om revisionskommittén i denna lag ska iakttas senast från och med den 1 januari 2018. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om andelslag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om andelslag (421/2013) 7 kap. 16 §, 25 kap. 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 § och det inledande stycket i 9 § 1 mom. samt 9 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1148/2015, samt 
fogas till 6 kap. nya 16 a—16 c § som följer: 
6 kap. 
Andelslagets ledning och företrädare 
16 a § 
Styrelsens uppgifter i andelslag av allmänt intresse 
Om ett andelslag är ett sådant företag av allmänt intresse som avses i 1 kap. 9 § i bokföringslagen har dess styrelse i uppgift att i fråga om andelslagets ekonomiska rapporter och granskning särskilt följa upp och bedöma andelslagets 
1) ekonomiska rapporteringssystem, 
2) inre övervakning och granskning samt riskhanteringssystem med hänsyn till effektiviteten, 
3) revision,  
4) revisors oberoende och särskilt dennes tillhandahållande av andra tjänster än revisionstjänster. 
Utöver de uppgifter som nämns i 1 mom. ska styrelsen bereda val av andelslagets revisor. 
Det som föreskrivs i 1 mom. 3 och 4 punkten samt 2 mom. gäller inte 
1) en sammanslutning vars modersammanslutning sköter uppgifterna i fråga, 
2) företag (fondföretag) enligt artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller alternativa investeringsfonder enligt artikel 4.1a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010, eller 
3) sammanslutningar vars enda uppgift är att emittera värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet enligt i artikel 2.5 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering. 
16 b § 
Revisionskommitté i andelslag av allmänt intresse 
För beredning av de uppgifter som avses i 16 a § 1 och 2 mom. kan andelslag ha en revisionskommitté som består av styrelsemedlemmar. Om en revisionskommitté saknas svarar hela styrelsen för beredningen av uppgifterna. 
Revisionskommitténs uppgifter kan skötas av något annat styrelseutskott vars sammansättning uppfyller kraven enligt 16 c §. 
16 c § 
Medlemmarna i revisionskommittén 
Revisionskommitténs medlemmar får inte delta i den dagliga ledningen av andelslaget eller av andra sammanslutningar eller stiftelser som kan sammanställas i koncernbokslutet. 
Minst en av medlemmarna i revisionskommittén ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. 
7 kap. 
Revision, verksamhetsgranskning, medlemmarnas granskningsrätt och särskild granskning 
16 § 
Särskild granskare 
En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 25 kap. 6—9 § och 26 kap. 3 § i denna lag och i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska tillämpas på en särskild granskare. 
25 kap. 
Skadestånd 
4 § 
Revisorers och verksamhetsgranskares skadeståndsskyldighet 
Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Beslutsfattandet i andelslaget 
Beslut i ärenden som gäller andelslagets rätt till skadestånd enligt 1—3 § och 4 § 2 mom. i detta kapitel och enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av andelsstämman. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Medlemmars, fullmäktigeledamöters, andelsägares och aktieägares rätt att föra talan för andelslaget 
En eller flera medlemmar har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för andelslagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att andelslaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Preskription av talerätt 
En talan enligt detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Bestämmelsernas tvingande natur 
Den rätt till skadestånd som andelslaget har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna, om skadan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den rätt till skadestånd eller den talerätt som en medlem, en andelsägare, en aktieägare eller någon annan har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen kan inte begränsas i stadgarna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna om revisionskommittén i denna lag ska iakttas senast från och med den 1 januari 2018. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) 9 kap. 14 §, 24 kap. 4 §, 8 § 1 mom., det inledande stycket i 9 § 1 mom., 10 § 1 mom. och 11 §, sådana de lyder i lag 1209/2015, som följer: 
9 kap. 
Revision, verksamhetsgranskning och särskild granskning 
14 § 
Särskild granskare 
En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på en särskild granskare. 
24 kap. 
Skadestånd 
4 § 
Revisorers skadeståndsskyldighet 
Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
8 § 
Beslutsfattandet i bolaget 
Bolagsstämman fattar beslut i ärenden som gäller bolagets rätt till skadestånd enligt 1—3 och 5 § i detta kapitel samt enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen. Styrelsen kan dock besluta om väckande av skadeståndstalan som grundar sig på en straffbar gärning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Aktieägares rätt att föra talan för bolaget 
En eller flera aktieägare har med stöd av 1—3 och 5 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Preskription av talerätt 
En talan enligt 1—3, 5 eller 6 § i detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke straffbara gärningar väckas inom tre år från den tidpunkt då den skadelidande har fått eller borde ha fått vetskap om skadan och den ansvarige. Preskriptionen av en skadeståndsskuld ska avbrytas med iakttagande av lagen om preskription av skulder (728/2003), nedan preskriptionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Bestämmelsernas tvingande natur 
Den rätt till skadestånd som bolaget eller någon annan har enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen kan inte begränsas i bolagsordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 kap. 10 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) 10 kap. 10 §, sådan den lyder i lag 1207/2015, som följer: 
10 kap. 
Revision 
10 § 
Skadeståndsskyldighet 
Bestämmelser om revisorernas skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. Bestämmelser om bolagsmännens rätt att väcka skadeståndstalan finns i 2 kap. 13 § i denna lag och om preskription av rätten att väcka talan i 14 § i det kapitlet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av stiftelselagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i stiftelselagen (487/2015) 4 kap. 1 § 2 mom. och 4 §, 5 kap. 2 § 1 mom., 8 kap. 2 och 4 §, 5 § 1 mom., det inledande stycket i 6 § samt 7 § och 14 kap. 6 § 1 mom. som följer: 
4 kap. 
Revision 
1 § 
Revisionsskyldighet och tillämplig lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om revision av stiftelser finns förutom i detta kapitel också i revisionslagen (1141/2015). 
4 § 
Revisorssuppleant 
Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. I en stiftelse kan det väljas en eller flera revisorssuppleanter, även om stiftelsen inte skulle ha någon skyldighet att välja en sådan. På val av revisorssuppleant tillämpas i övrigt vad som i 3 § bestäms om val av revisor. 
5 kap. 
Bokslut och verksamhetsberättelse 
2 § 
Verksamhetsberättelse 
För varje räkenskapsperiod ska det upprättas en verksamhetsberättelse, som ska innehålla de uppgifter som anges i 3 kap. 1 a § 4 mom. 1—3 punkten i bokföringslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Skadestånd 
2 § 
Revisorers skadeståndsskyldighet 
Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
4 § 
Fattande av beslut om skadeståndsskyldighet i en stiftelse 
Beslut i ärenden som gäller stiftelsens rätt till skadestånd enligt 1 § i detta kapitel samt enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen. Om stiftelsen har ett förvaltningsråd beslutar förvaltningsrådet om dessa ärenden, om inte styrelsen enligt stadgarna ska besluta om dem. 
5 § 
Någon annan persons och myndigheters rätt att föra talan för stiftelsen 
Stiftaren, en aktör som ges denna rätt i stadgarna samt registermyndigheten har med stöd av 1 § i detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra talan om betalning av skadestånd till stiftelsen, om det när talan väcks är sannolikt att stiftelsen inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Preskription av talerätt 
En talan enligt detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Bestämmelsernas tvingande natur 
Den rätt till skadestånd enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen som stiftelsen eller någon annan har kan inte begränsas i stiftelsens stadgar. 
14 kap. 
Tillsyn över stiftelser 
6 § 
Revisorernas rätt att lämna uppgifter till registermyndigheten 
En stiftelses revisorer kan underrätta registermyndigheten om sådana omständigheter eller beslut i fråga om stiftelsen som de i sitt uppdrag har fått kännedom om. Revisorerna kan också till registermyndigheten ge in en kopia av ett revisionsprotokoll enligt 3 kap. 7 § i revisionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 39 § i föreningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i föreningslagen (503/1989) 39 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1210/2015, som följer: 
39 § 
Skadeståndsskyldighet 
Styrelsemedlemmarna, föreningens funktionärer och verksamhetsgranskare är skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detsamma gäller skada som har vållats en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller föreningens stadgar. I fråga om skadeståndsskyldighet för den som har ställning som arbetstagare föreskrivs särskilt. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorer finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 60 § i lagen om bostadsrättsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 60 §, sådan den lyder i lag 1150/2015, som följer: 
60 § 
Förbud att bevilja lån och att ställa säkerhet 
En förening får inte ge penninglån till den som är föreningsmedlem, medlem av styrelsen eller boendekommittén, föreningens eller boendeförvaltningsområdets disponent, revisor, verksamhetsgranskare eller övervakare, inte heller till den som till någon av dessa står i ett sådant släktskapsförhållande som avses i 4 kap. 7 § 1 mom. 7 punkten i revisionslagen. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i försäkringsbolagslagen (521/2008) 7 kap. 3 och 4 §, sådana de lyder i lag 1203/2015, 
ändras 7 kap. 1, 8, 10 och 13 § och 28 kap. 5 och 7—10 §,  
av dem 7 kap. 1, 8 och 10 § och 28 kap. 5 och 10 § sådana de lyder i lag 1203/2015 samt 28 kap. 7—9 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1203/2015, samt 
fogas till 6 kap. en ny 7 a § som följer: 
6 kap. 
Försäkringsbolagets ledning, företagsstyrningssystem och placering av tillgångar 
7 a § 
Revisionskommitté 
Försäkringsbolaget ska se till att revisionskommitténs verksamhet organiseras på behörigt sätt. På revisionskommittén, dess uppgifter och medlemmar tillämpas 6 kap. 16 a — 16 c § i aktiebolagslagen. 
7 kap. 
Revision och särskild granskning 
1 § 
Tillämplig lag 
Bestämmelser om revision av försäkringsbolag finns i detta kapitel, i 13 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och i revisionslagen (1141/2015). På revision av försäkringsbolag tillämpas inte 7 kap. i aktiebolagslagen. Bestämmelser om revision av försäkringsbolag finns dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. 
På revision av försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 3 § i detta kapitel, 31 § i lagen om Finansinspektionen samt 4 kap. 11 § 2 mom. och 5 kap. i revisionslagen. 
8 §  
Förordnande av revisor 
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för ett försäkringsbolag, om 
1) en revisor inte har valts lagenligt, 
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller 
3) en bestämmelse i bolagsordningen om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits. 
I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. 2 punkten ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan ärendet avgörs. 
Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den, på vilken det ankommer att utse en revisor, utan dröjsmål utser en behörig revisor. 
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande meddelas, ska bolagets styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för bolaget i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
10 § 
Särskild granskare 
En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 28 kap. 7—10 § i denna lag, 24 kap. 3 § i aktiebolagslagen samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare. 
13 § 
Bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter 
Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om den berättelse som avses i 6 § 2 mom. 
28 kap. 
Skadestånd samt inlösenskyldighet till följd av missbruk av inflytande 
5 § 
Revisorers skadeståndsskyldighet 
I 10 kap. 9 § i revisionslagen föreskrivs om revisorers skadeståndsskyldighet. 
7 § 
Beslutsfattandet i bolaget 
Beslut i ärenden som gäller bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel samt enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i aktiebolagslagen. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman. 
Bolagsstämmans beslut om att bevilja en styrelseledamot, en förvaltningsrådsledamot eller verkställande direktören ansvarsfrihet är inte bindande, om bolagsstämman inte har getts väsentligen riktiga och tillräckliga uppgifter om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för ersättningsskyldigheten. Ett beslut om beviljande av ansvarsfrihet är inte bindande för bolagets likvidator eller konkursbo, om bolaget försätts i likvidation eller konkurs på en ansökan som görs eller ett förordnande som Finansinspektionen meddelar inom två år från beslutet. 
8 § 
Delägares rätt att föra talan för bolaget 
En eller flera delägare har med stöd av 2—4 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om  
1) kärandena då innehar minst en tiondel av samtliga aktier i ett försäkringsaktiebolag eller av samtliga röster i ett ömsesidigt bolag, eller om 
2) det visas att underlåtelse att fullfölja skadeståndsanspråket skulle strida mot likställighetsprincipen enligt 1 kap. 22 §. 
Bolaget ska ges tillfälle att bli hört, om detta inte är uppenbart onödigt. De delägare som för talan svarar själva för rättegångskostnaderna men har rätt att få dem ersatta av bolaget, om de medel som genom rättegången vunnits till bolaget räcker för ändamålet. 
Om den ersättningsskyldige genom bolagsstämmans beslut har beviljats ansvarsfrihet, ska talan väckas inom tre månader från bolagsstämmans beslut. Om det vid samma bolagsstämma så som föreskrivs i 7 kap. 9 § har lagts fram och biträtts ett förslag om särskild granskning, kan talan dock alltid väckas inom tre månader från det att granskningsyttrandet har lagts fram på bolagsstämman eller ansökan om förordnande av en granskare avslagits. 
En delägare har inte rätt till ersättning för skada som orsakats bolaget. 
Ett ömsesidigt försäkringsbolag är på begäran av delägarna i försäkringsbolaget skyldigt att utreda om kärandena i ett fall som avses i 1 mom. innehar minst en tiondel av samtliga röster och att utfärda ett intyg över detta. 
9 § 
Preskription av talerätt 
En talan enligt 2—4 § i detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas 
1) mot en ledamot av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan, 
2) mot en revisor inom fem år från det att den revisionsberättelse, det yttrande eller det intyg som ligger till grund för talan lades fram, och 
3) mot en delägare och stämmoordföranden inom fem år från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan. 
10 § 
Bestämmelsernas tvingande natur 
I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt 2—4 § i detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen begränsas, om skadan 
1) har orsakats genom överträdelse av sådana bestämmelser i denna lag eller sådana bestämmelser i aktiebolagslagen som tillämpas med stöd av denna lag från vilka avvikelse inte får göras genom en bestämmelse i bolagsordningen, eller om skadan 
2) annars har orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. 
Bolagets rätt till skadestånd kan i övrigt genom bolagsordningen begränsas endast med samtycke av alla delägare. 
I bolagsordningen kan den rätt till skadestånd eller den talerätt som en delägare eller någon annan har enligt detta kapitel eller 10 kap. 9 § i revisionslagen inte begränsas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 39 a § i lagen om utländska försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 39 a §, sådan den lyder i lag 1183/2015, som följer: 
39 a § 
Revision 
En filial till ett försäkringsbolag från tredjeland ska ha minst en revisor. Minst en revisor ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor. Om en filial endast har en revisor och denna inte är en revisionssammanslutning, ska minst en revisorssuppleant väljas. 
Finansinspektionen ska förordna en revisor för filialen, om 
1) någon revisor eller revisorssuppleant inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen (1141/2015), 
2) revisorn saknar behörighet enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen, eller om 
3) revisorn inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6 § i revisionslagen eller jävig på det sätt som avses i 7 § i det kapitlet. 
Finansinspektionen ska begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd om inspektionen har för avsikt att förordna en revisor på den grund som avses i 2 mom. 3 punkten. Innan ett förordnande enligt denna paragraf ges ska styrelsen i försäkringsbolaget från tredjeland, motsvarande organ eller bolagsmännen höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills en revisor i föreskriven ordning valts för filialen till ett försäkringsbolag från tredjeland i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
Bestämmelser om revisors skyldighet att till Finansinspektionen lämna en anmälan om omständigheter och beslut som avser försäkringsbolaget finns i 31 § i lagen om Finansinspektionen. 
På revision av filialer tillämpas i övrigt revisionslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 56, 57, 61, 69 och 157 §, 
sådana de lyder, 56 och 61 § i lag 1201/2015, 57 § delvis ändrad i lag 945/1994, 69 § i lag 472/2007 och 1201/2015 samt 157 § delvis ändrad i lag 1201/2015, som följer: 
56 § 
Bestämmelser om revision av en försäkringskassa finns i detta kapitel och i revisionslagen (1141/2015). På revision av en försäkringskassa tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
En revisor i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvaltningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionskassan eller i dess aktieägare eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som aktieägaren i en granskad pensionskassa innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna revisorn i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring till kvalitetsgranskning minst vart tredje år. 
En försäkringskassa ska ha minst en revisor som avses i revisionslagen. Minst en revisor och en revisorssuppleant i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Revisorn eller revisorerna väljs av kassamötet. 
57 § 
Mandattiden eller mandattiderna i följd för en revisor i en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring får enligt stadgarna sammanlagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i en sådan pensionskassa på nytt delta i revision av pensionskassan tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn. 
Revisorns mandatperiod upphör då det möte avslutas på vilket revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen behandlas för den sista räkenskapsperioden i revisorns mandatperiod. 
61 § 
Finansinspektionen ska på anmälan i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen för försäkringskassan förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor, utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 
Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende eller jäv innan ärendet avgörs. 
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande meddelas ska kassans styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för försäkringskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
69 § 
En medlem eller delägare i försäkringskassan kan kräva särskild granskning av kassans förvaltning och bokföring under en viss avslutad period eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta ska göras vid ett ordinarie kassamöte eller vid det kassamöte där ärendet enligt möteskallelsen ska behandlas. Har de röstberättigade med minst en tredjedel av det vid mötet företrädda röstetalet biträtt förslaget, kan en medlem eller delägare inom en månad efter kassamötet hos Finansinspektionen anhålla om att granskare ska förordnas. 
Innan en granskare förordnas ska Finansinspektionen höra kassans styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en bestämd persons åtgärder, även denne. Ansökan ska bifallas om det anses föreligga vägande skäl för granskningen. Finansinspektionen kan förordna en eller flera granskare. 
På en granskare som avses i denna paragraf ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i 1 kap. 2 § 1—5 punkten, 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 7, 9, och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revisionslagen föreskrivs om revisor. På en granskare tillämpas också bestämmelserna om revisors skadeståndsskyldighet enligt revisionslagen. 
Över granskningen ska ges ett utlåtande till kassamötet. Utlåtandet skall under minst en vecka före kassamötet hållas tillgängligt för medlemmarna och delägarna på kassans kontor och utan dröjsmål sändas till de medlemmar och delägare som begär det. Det skall också läggas fram på kassamötet. Granskaren har rätt till arvode av kassan. 
157 § 
Talan på försäkringskassans vägnar kan med stöd av 151 eller 153 § eller med stöd av bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldighet enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot  
1) en stiftare sedan tre år förflutit från beslutet om bildande av föreningen vid den konstituerande stämman, 
2) en styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet eller verkställande direktören sedan tre år förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs varpå talan grundas, 
3) en revisor sedan tre år förflutit från att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg varpå talan grundas förelades kassamötet, ej heller mot 
4) en medlem, en delägare eller en medlem av representantskapet sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd varpå talan grundas. 
Har tiden för väckande av talan på kassans vägnar löpt ut, kan i 155 § 3 mom. nämnd talan inte väckas sedan en månad har förflutit från konkursbevakningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 31, 32, 34, 35, 37, 112 och 113 §, 
av dem 31, 32 och 35 § sådana de lyder i lag 1157/2015, 37 § sådan den lyder i lag 1670/2015 samt 112 och 113 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1157/2015, som följer: 
31 § 
På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (1141/2015), om inte något annat följer av denna lag. På revision av en pensionsstiftelse tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
En revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvaltningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionsstiftelsen eller hos en arbetsgivare som hör till stiftelsen eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som pensionsstiftelsen innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna revisorn i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring till kvalitetsgranskning minst vart tredje år. 
En pensionsstiftelse ska ha minst en revisor som avses i revisionslagen. Minst en revisor och en revisorssuppleant i en B-pensionsstiftelse eller en AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor. Revisorn eller revisorerna väljs av pensionsstiftelsens styrelse. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta revisorn eller revisorerna på framställning av arbetsgivaren. 
32 § 
Mandattiden eller mandattiderna i följd för en revisor i en B-pensionsstiftelse eller AB-pensionsstiftelse som utövar lagstadgad pensionsförsäkring får enligt stadgarna sammanlagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i en sådan pensionsstiftelse på nytt delta i revision av pensionsstiftelsen tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn. 
Revisorns mandatperiod upphör då det möte avslutas på vilket revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen behandlas för den sista räkenskapsperioden i revisorns mandatperiod. 
34 § 
Utöver vad som i 4 kap. 6 och 7 § i revisionslagen föreskrivs om oberoende och jäv, får revisor inte vara den som 
1) är anställd hos en arbetsgivare som hör till pensionsstiftelsen, eller hos en sammanslutning som tillhör en sådan arbetsgivare och hör till en koncern som avses i 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997), eller vara en person som annars intar en underordnad eller beroende ställning i förhållande till denna arbetsgivare, till en medlem i dess styrelse eller förvaltningsråd eller till den som har till uppgift att sköta denna arbetsgivares bokföring eller medelsförvaltning eller övervakningen av denna skötsel,  
2) är make till en person som avses i 1 punkten eller den som lever med en sådan person i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, eller är syskon till en sådan person eller till denne står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller i sådant svågerlag att den ene är gift med den andres syskon. 
35 § 
Finansinspektionen ska på anmälan för en pensionsstiftelse förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen eller om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag. 
Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja en revisor, utan dröjsmål väljer en behörig revisor. 
Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende eller jäv innan ärendet avgörs. 
Innan ett i 1 mom. avsett förordnande ges ska pensionsstiftelsens styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller till dess för pensionsstiftelsen i föreskriven ordning har valts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
37 § 
I en pensionsstiftelsens bokföring samt vid upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen iakttas bokföringslagen, om inte annat följer av denna lag.  
Bestämmelserna i bokföringslagens 3 kap. 2 § 4 mom., 4 § 2 mom., 9—12 § samt 13 § 3 mom., 4 kap. 1 och 7 §, 5 kap. 2 §, 2 a § 6 mom., 13, 16 och 17 §, 7 a kap. samt 8 kap. 6 § tillämpas inte på upprättande av en pensionsstiftelses bokslut eller verksamhetsberättelse. På behandlingen av ett arbetspensionsansvar som bestäms enligt finsk lagstiftning tillämpas inte 3 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i den lagen. 
Bestående aktiva enligt 4 kap. 3 § i bokföringslagen är posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för en pensionsstiftelse med undantag för varulager. Varulager betraktas som omsättningstillgångar enligt 4 kap. 4 § i bokföringslagen. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas i övrigt bokföringslagens bestämmelser om bestående aktiva, om inte något annat följer av 2 mom. Trots bestämmelserna i 2 mom. tillämpas 5 kap. 13 och 16 § i bokföringslagen på de poster som avses i detta moment. På varulager tillämpas dock bokföringslagens bestämmelser om omsättningstillgångar med undantag av de bestämmelser som nämns i 2 mom. samt 5 kap. 16 § i bokföringslagen. 
112 § 
Beslut om väckande av skadeståndstalan för pensionsstiftelsens räkning med stöd av 109 eller 110 § samt för revisors räkning med stöd av bestämmelsen om skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd. Om gärningen är straffbar och styrelsen eller förvaltningsrådet inte fattar beslut om att väcka talan, kan social- och hälsovårdsministeriet förordna ett ombud som ska driva åtalet för pensionsstiftelsens räkning. Till ombudet ska betalas arvode och kostnadsersättning av pensionsstiftelsens tillgångar. Om dessa inte förslår för betalning av arvodet och ersättningen, ska den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelserna som ersättning för Finansinspektionens kostnader. 
Om pensionsstiftelsen försätts i konkurs på ansökan som gjorts inom två år från styrelsens eller förvaltningsrådets beslut att inte väcka talan, får konkursboet föra talan trots detta beslut. 
113 § 
Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 eller 110 § eller bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen kan, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas mot 
1) en styrelsemedlem, en medlem av förvaltningsrådet eller ombudsmannen sedan tre år förflutit från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som talan grundar sig på, 
2) en revisor sedan tre år förflutit från att den revisionsberättelse, det utlåtande eller det intyg varpå talan grundas förelades vid pensionsstiftelsens styrelses eller förvaltningsrådets sammanträde,  
3) pensionsstiftelsens namntecknare som inte står i arbetsförhållande till pensionsstiftelsen, och som inte är styrelsemedlem eller medlem i förvaltningsrådet eller ombudsman, sedan två år förflutit från det beslut eller den åtgärd som talan grundar sig på. 
Har tiden för väckande av talan på pensionsstiftelsens vägnar löpt ut, kan i 112 § 2 mom. nämnd talan inte väckas sedan en månad förflutit från konkursbevakningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 128 och 129 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 128 och 129 §, sådana de lyder i lag 1193/2015, som följer: 
128 § 
Revision 
Bestämmelser om revision av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt finns i denna lag och i revisionslagen (1141/2015). På revision av pensionsanstalten tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
Revisorns mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt på nytt delta i revision av pensionsanstalten tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn. 
Pensionsanstaltens revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, ledamot av förvaltningsrådet eller som verkställande direktör i den granskade pensionsanstalten eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som pensionsanstalten innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna pensionsanstaltens revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år. 
Pensionsanstalten ska ha minst en revisor. Minst en revisor och en revisorssuppleant ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor. 
Mandattiden för revisorn upphör och den nya revisorns mandattid börjar vid utgången av det delegationsmöte som väljer ny revisor, om inte något annat besluts när den nya revisorn väljs. På delegationens möte kan det inte beslutas att revisorns mandattid fortgår tills vidare. 
129 § 
Förordnande av revisor 
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, om ingen revisor har valts enligt denna lag eller revisionslagen eller om en revisor inte har behörighet enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § i revisionslagen eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen. 
Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Pensionsanstaltens styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte delegationen utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 
I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan ärendet avgörs. 
Innan ett i 1 mom. nämnt förordnande ges ska pensionsanstaltens styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för pensionsanstalten i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 191 och 194 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 191 och 194 §, sådana de lyder i lag 1194/2015, som följer: 
191 § 
Tillämplig lag 
Bestämmelser om revision av pensionskassan finns i detta kapitel och i revisionslagen (1141/2015). På revision av pensionskassan tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen. 
Revisorns mandatperiod eller mandatperioder i följd får sammanlagt uppgå till högst tio år. Efter den maximala mandattiden får en revisor i Sjömanspensionskassan på nytt delta i revision av pensionskassan tidigast två år efter det att revisionsuppdraget upphört. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor ska det som föreskrivs ovan i detta moment inte tillämpas på revisionssammanslutningen utan endast på den huvudansvariga revisorn. 
Pensionskassans revisor eller en huvudansvarig revisor som utför revision för en revisionssammanslutnings räkning får inte ta emot uppgifter som styrelsemedlem, medlem av delegationen eller som verkställande direktör i den granskade pensionskassan eller i en sammanslutning som hör till samma koncern som pensionskassan innan minst två år har förflutit sedan revisionsuppdraget upphörde. Revisionstillsynen ska förordna pensionskassans revisor till kvalitetsgranskning minst vart tredje år. 
194 § 
Rätt att kräva förordnande av revisor 
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för pensionskassan, om 
1) en revisor inte har utsetts enligt detta kapitel eller revisionslagen, eller 
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller enligt 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende på det sätt som avses i 4 kap. 6 § i revisionslagen eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen. 
Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Pensionskassans styrelse är skyldig att göra anmälan, om inte delegationen utan dröjsmål utser en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 
I ett ärende som gäller sådant oberoende eller jäv som avses i 1 mom. 2 punkten ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan ärendet avgörs. 
Innan ett förordnande enligt 1 mom. ges ska pensionskassans styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för pensionskassan i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 9 kap. 1, 4 och 6 § samt 11 kap. 5 §,  
sådana de lyder, 9 kap. 1, 4 och 6 § i lagarna 1231/2009 och 1202/2015 samt 11 kap. 5 § i lagarna 340/2000 och 1202/2015, som följer: 
9 kap. 
Revision och särskild granskning 
1 § 
Bestämmelser om revision av försäkringsföreningar finns i detta kapitel och i revisionslagen. På revision av försäkringsföreningar tillämpas inte 5 kap. i revisionslagen.  
En försäkringsförening ska ha en revisor, om det inte i stadgarna föreskrivs om flera revisorer. Revisorerna väljs av föreningsstämman. Ska fler än två revisorer utses, kan det i stadgarna bestämmas att någon eller några av dem, dock inte alla, ska tillsättas i annan ordning. 
Om bara en revisor har valts för försäkringsföreningen och denne inte är en revisionssammanslutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna lag och i revisionslagen bestäms om revisorer tillämpas också på revisorssuppleanter. 
En delägare kan kräva att en revisor tillsätts att delta i revisionen vid sidan av de övriga revisorerna. Förslag om detta ska göras på den föreningsstämma där revisorerna ska väljas eller där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Har förslaget vid föreningsstämman biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad efter stämman hos Finansinspektionen anhålla om tillsättande av en godkänd revisor. Finansinspektionen ska, efter att ha hört föreningens styrelse, förordna en revisor för tiden till och med avslutandet av den ordinarie föreningsstämman under följande räkenskapsperiod. 
4 § 
Finansinspektionen ska på anmälan förordna en behörig revisor för en försäkringsförening, om 
1) någon revisor inte har valts enligt denna lag eller revisionslagen, 
2) en revisor inte är behörig enligt denna lag eller 2 kap. 1 § i revisionslagen eller inte är oberoende enligt 4 kap. 6 § i revisionslagen eller är jävig enligt 4 kap. 7 § i den lagen, eller 
3) en bestämmelse i stadgarna om antalet revisorer eller deras behörighet inte har iakttagits. 
Anmälan får i ovan avsedda fall göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den på vilken det ankommer att välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren. 
I ett sådant ärende enligt 1 mom. 2 punkten som gäller oberoende eller jäv ska Finansinspektionen begära ett utlåtande av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd innan det avgörs. 
Innan ett förordnande enligt 1 mom. ges ska föreningens styrelse höras. Förordnandet kan verkställas utan att det vunnit laga kraft. Förordnandet gäller tills det för föreningen i föreskriven ordning utsetts en revisor i stället för den revisor som Finansinspektionen förordnat. Ett förordnande kan inte ges efter det att bokslutet för räkenskapsperioden i fråga har fastställts och fastställelsebeslutet har vunnit laga kraft. 
6 § 
En delägare kan kräva särskild granskning av försäkringsföreningens förvaltning och bokföring under en viss period som löpt ut eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta ska göras vid ordinarie föreningsstämma eller vid den föreningsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman ska behandlas. Har förslaget biträtts av röstberättigade med minst en tredjedel av de vid stämman avgivna rösterna, kan delägaren inom en månad från föreningsstämman hos Finansinspektionen anhålla om att en granskare ska förordnas. 
En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning kräver. 
Finansinspektionen ska höra föreningens styrelse och, om granskningen enligt ansökan gäller en viss persons åtgärder, denna person. Ansökan ska bifallas, om vägande skäl för granskningen anses föreligga. Finansinspektionen kan förordna en eller flera granskare. Förordnandet kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft. En granskare har rätt till arvode av föreningen. 
Vad som i 15 kap. 5—7 § och 16 kap. 4 § i denna lag samt i 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 9 och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revisionslagen föreskrivs om revisorer tillämpas också på en särskild granskare enligt denna paragraf. På en granskare tillämpas också bestämmelserna om revisors skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
Över granskningen ska ett utlåtande avges till föreningsstämman. Utlåtandet ska under minst en vecka före föreningsstämman hållas tillgängligt för delägarna på föreningens huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som begär det. Det ska också läggas fram på föreningsstämman. 
11 kap. 
Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar 
5 § 
Om en försäkringsförenings medel har utdelats till delägare i strid med denna lag, ska en delägare återbetala de medel han eller hon erhållit på detta sätt jämte årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), om han eller hon inte haft grundad anledning att anta att medlen har utdelats i enlighet med denna lag. 
De som deltagit i fattande eller verkställande av utdelningsbeslutet eller i upprättande eller fastställande av den felaktiga balansräkning som legat till grund för beslutet är enligt 15 kap. 1, 3 och 4 § i denna lag samt enligt bestämmelsen om revisors skadeståndsskyldighet i 10 kap. 9 § i revisionslagen solidariskt ansvariga för den brist som föreligger efter återbetalningen av medel. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 kap. 5 § och 12 kap. 13 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 12 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 1197/2015, samt 
fogas till 9 kap. 5 § ett nytt 5 mom. som följer: 
9 kap. 
Riskhantering 
5 §  
Revisionskommitté 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På revisionskommittén tillämpas inte 6 kap. 16 a—16 c § i aktiebolagslagen och 6 kap.        16 a—16 c § i lagen om andelslag. 
12 kap. 
Bokslut, delårsrapport och revision 
13 §  
Tillämpning av bestämmelser om revision och revisorer 
På kreditinstituts revision och revisorer tillämpas revisionslagen (1141/2015), och när det gäller kreditinstitut i aktiebolagsform dessutom aktiebolagslagen samt när det gäller kreditinstitut i andelslagsform dessutom lagen om andelslag, om inte något annat föreskrivs nedan. 
På kreditinstituts revision och revisorer tillämpas 4 kap. 11 § 2 mom. och 5 kap. i revisionslagen samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG. 
På kreditinstituts revisorer tillämpas inte 4 kap. 7 § 1 mom. 5 punkten i revisionslagen. En revisor ska emellertid underrätta Finansinspektionen om kredit som revisorn fått av kreditinstitutet eller ett företag inom samma koncern samt om borgensförbindelser, ansvarsförbindelser, säkerheter eller motsvarande förmåner som kreditinstitutet eller företaget har ställt eller beviljat till förmån för revisorn. 
Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om revision av kreditinstitut och dess revisorer tillämpas också på revision av holdingföretag och deras revisorer. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 25 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 25 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1231/2015, som följer: 
25 § 
Angående sådan skadeståndsskyldighet för ett kreditinstituts aktieägare, förvaltningsråds- och styrelsemedlemmar samt verkställande direktören som grundar sig på brott mot denna lag föreskrivs i kreditinstitutslagen. På väckande av en sådan skadeståndstalan för kreditinstitutets räkning som grundar sig på den skadeståndsskyldighet som avses ovan tillämpas 22 kap. 6—8 § i aktiebolagslagen. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 135 § i lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 135 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1198/2015, som följer: 
135 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 kap. 2 § och 16 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 8 kap. 2 § och 16 kap. 1 § 4 mom., sådana de lyder, 8 kap. 2 § i lag 623/2014 och 16 kap. 1 § 4 mom. i lag 1212/2015, som följer: 
8 kap. 
Bokslut och revision 
2 § 
Revision samt särskild granskning och granskare 
På värdepappersföretag ska utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag tillämpas vad som i 12 kap. 13 § 1, 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. i kreditinstitutslagen föreskrivs om revision och revisorer samt om särskild granskning och granskare. 
16 kap. 
Skadestånds- och straffbestämmelser 
1 § 
Skadeståndsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken värdepappersföretaget har lagt ut en funktion som avses i 7 kap. 4 § på entreprenad. I 7 kap. 7 § 1 mom. föreskrivs om värdepappersföretags ansvar för anknutna ombuds verksamhet. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorer finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen (1141/2015). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 kap. 6 § och 22 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 6 kap. 6 § 1 mom. och 22 kap. 8 § 4 mom., sådana de lyder i lag 1214/2015, som följer: 
6 kap. 
Verksamhetsförutsättningar 
6 §  
Revision och revisorer 
På en AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas revisionslagen (1141/2015) och aktiebolagslagen (624/2006). Vad som i detta moment föreskrivs om AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas också på AIF-förvaltarens moderbolags revision och revisorer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 kap. 
Påföljder, överklagande och rapportering om överträdelser 
8 § 
Skadeståndsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken AIF-förvaltaren har delegerat en funktion i enlighet med 10 kap. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 9 § i revisionslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till lagen om Finansinspektionen (878/2008) nya 28 a och 50 i § som följer: 
28 a § 
Tillfälligt förbud att verka i ett förvaltningsorgan för ett företag av allmänt intresse 
Finansinspektionen kan för en viss tid av högst tre år förbjuda en person att verka som ledamot av ett förvaltningsorgan i eller verkställande direktör för ett i 1 kap. 9 § i bokföringslagen avsett företag av allmänt intresse, om personen i fråga som ledamot av ett förvaltningsorgan eller som verkställande direktör allvarligt brutit mot eller försummat bestämmelserna om den längsta varaktigheten för mandatperioderna och beredningen av valet av revisor i 5 kap. 1 § i revisionslagen eller bestämmelserna om icke-revisionstjänster i 3 och 4 § i det kapitlet eller bestämmelserna om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag och revisionsuppdragets varaktighet i artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning
50 i § 
Behörig myndighet vad gäller revisionen av företag av allmänt intresse 
Finansinspektionen är behörig myndighet vid den bedömning och uppföljning av hur väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unionens revisionsförordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 35 § i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) 35 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1632/2015, som följer: 
35 § 
Inspektionsrätt 
Jord- och skogsbruksministeriet har rätt att förrätta inspektioner som gäller beviljare av stöd och stödmottagare i syfte att utöva tillsyn över att förutsättningarna och villkoren för beviljande, utbetalning och användning av stöd iakttas. Närings-, trafik- och miljöcentralerna och utvecklings- och förvaltningscentret har motsvarande rätt i fråga om stödmottagarna. 
Den revisionsmyndighet som avses i 6 § kan bemyndiga Landsbygdsverket eller en oberoende revisor att i enlighet med en revisionsplan som revisionsmyndigheten har utarbetat granska de åtgärder som en stödmottagare har genomfört samt förfarandena i anknytning till beviljande av stöd. Revisorn ska vara en i revisionslagen (1141/2015) eller i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015) avsedd godkänd revisionssammanslutning. Revisionssammanslutningen ska utse en ansvarig revisor för revisionen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 67 § i universitetslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen (558/2009) 67 §, sådan den lyder i lag 1206/2015, som följer: 
67 § 
Preskription av talerätt vid ett offentligrättsligt universitet 
Talan enligt 65 § 3 mom. i denna lag eller enligt 10 kap. 9 § i revisionslagen ska i fråga om icke-straffbara gärningar väckas inom fem år från utgången av den räkenskapsperiod under vilken det beslut fattades eller den åtgärd vidtogs som ligger till grund för talan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 30 och 31 § i lagen om Nationalgalleriet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 30 § 4 mom. och 31 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1215/2015, som följer: 
30 § 
Skadeståndsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslut i ärenden som gäller rätt till skadestånd med stöd av 1 mom. och med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen fattas av delegationen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 § 
Undervisnings- och kulturministeriets rätt att föra talan för Nationalgalleriet 
Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i sitt eget namn med stöd av 30 § eller med stöd av 10 kap. 9 § i revisionslagen föra talan om skadestånd till Nationalgalleriet, om det när talan väcks är uppenbart att Nationalgalleriets delegation inte kommer att väcka talan inom den tidsfrist som bestäms i 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare