Senast publicerat 10-05-2021 18:32

Riksdagens svar RSv 86/2015 rd RP 84/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt

RP 84/2015 rd
KoUB 14/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen, 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt (RP 84/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 14/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten, 5 § 1 mom. 10 punkten, 40 § 1 mom. 5 punkten och 70 § 1 mom. 3 punkten, 
av dem 40 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 941/2013, och 
fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1081/2012, ett nytt 4 mom. som följer: 
4 § 
Körkortskategorier 
I grupp 1 ingår följande körkortskategorier: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) T, till vilken hör traktorer med en konstruktiv hastighet av högst 40 km/h, motorredskap och snöskotrar inklusive släpfordon kopplade till dem, 
8) LT, traktorer med en konstruktiv hastighet som överstiger 40 km/h och är högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplade till dem. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För framförande av traktor med en konstruktiv hastighet av över 60 km/h krävs, beroende på dess totalvikt, körrätt för en kategori inom grupp 1 i 1 mom. 5 punkten, eller körrätt för en kategori inom grupp 2 i 2 mom. 1 eller 3 punkten. Om ett släpfordon är kopplat till en sådan traktor som avses i detta moment ska traktorföraren ha körrätt för fordonskombinationer enligt 1 mom. 6 punkten eller 2 mom. 2 eller 4 punkten. 
5 § 
Ålderskrav 
Minimiåldern för körkort är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) 15 år för kategori T och LT. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B 
På beviljande av undervisningstillstånd för annan utbildning än för körkort för kategori B tillämpas bestämmelserna i 39 § med följande undantag: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) den som ansöker om undervisningstillstånd för kategori A1, A2 eller A för att ge undervisning enligt 24 § 2 mom. 1 punkten ska ha trafiklärartillstånd och behörighet som lärare som ger körundervisning med motorcykel eller någon annan sådan behörighet för att ge körundervisning med motorcykel som är godkänd av Trafiksäkerhetsverket och som har förvärvats genom utbildarutbildning eller likvärdig erfarenhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
70 § 
Temporärt körförbud 
En polisman har rätt att meddela en körrättsinnehavare temporärt körförbud och omhänderta körkortet eller, om körkortet ännu inte har lämnats ut, intyget över förarexamen i följande fall: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) om det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av en sådan överträdelse av villkor enligt 16 § 1 mom. 4 punkten som avses i 64 § 2 mom. 2 punkten, eller med stöd av 64 § 2 mom. 3—5 punkten eller 65 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Körkort för kategori T eller B som erhållits innan denna lag träder i kraft berättigar till att köra också en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller som trafiktraktor /jordbrukstraktor, i transporter som avses i 8 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (/2015). 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) 4 § 4 mom., sådant det lyder i lag 389/2011, och  
ändras 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 389/2011, som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag gäller den yrkeskompetens som i vägtrafik krävs av den som framför en lastbil eller buss eller en fordonskombination som består av ett sådant fordon och ett släpfordon. Vad som i denna lag föreskrivs om yrkeskompetens för lastbilsförare tillämpas också på framförande av traktor i de fall då det av föraren krävs ett körkort för framförande av lastbil. Bestämmelser om kompetens för förare av fordon som transporterar farliga ämnen finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008) 4 §, sådan den lyder i lag 1085/2012, som följer: 
4 § 
Beslut om och början av övervakad körrätt 
Bestämmelser om beslut om övervakad körrätt finns i 69 § i körkortslagen (386/2011). En förutsättning för en i 15 a § 2 mom. i körkortslagen avsedd ändring av körkortskategorin är att den övervakade lämnar polisen ett intyg över monteringen av alkolåset, del I till registreringsintyget, ur vilket det framgår att fordonet efter monteringen av alkolåset har ändringsbesiktigats, samt ett intyg över att en i 6 § i denna lag avsedd diskussion om användningen av berusningsmedel har förts. 
Bestämmelser om när den övervakade körrätten börjar och upphör samt om förfarandet i samband med detta finns i 15 a § i körkortslagen. 
Den övervakade ska fullgöra de skyldigheter som hänför sig till den övervakade körrätten. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare