Senast publicerat 10-05-2021 20:21

Riksdagens svar RSv 87/2020 rd RP 18/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

RP 18/2019 rd
FvUB 10/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den (RP 18/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 10/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde och ändamålet med behandlingen av personuppgifter 
Denna lag tillämpas, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, på helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och på annan behandling av personuppgifter, om personuppgifterna utgör eller är avsedda att utgöra ett personregister eller en del av ett sådant, och personuppgifterna behandlas för följande ändamål: 
1) behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse, 
2) behandling av och beslut i ärenden som gäller förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap och befrielse från medborgarskap samt bestämmande av medborgarskapsstatus, 
3) mottagande av personer som söker internationellt skydd eller får tillfälligt skydd, hjälp till offer för människohandel, verksamhet i anslutning till företrädande av barn utan vårdnadshavare inom mottagningsverksamheten samt styrning, planering och övervakning av dessa verksamheter, 
4) placering av en utlänning i en förvarsenhet, bemötande av en utlänning i en förvarsenhet samt upprätthållandet av ordningen och säkerheten vid en förvarsenhet, 
5) anvisande till kommuner. 
När personuppgifter behandlas för ändamål som anges i 1 mom. 1 eller 2 punkten, behandlas de dessutom också för att skydda den nationella säkerheten. 
I denna lag föreskrivs dessutom om rätt att få uppgifter om juridiska personer i syften som avses i 1 mom.  
Denna lag tillämpas inte på diplomatiska representanter i Finland eller på sådana tjänstemän i internationella organisationer vilkas ställning det finns bestämmelser om i internationella avtal som är bindande för Finland.  
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
På den behandling av personuppgifter som skyddspolisen utför med stöd av denna lag tillämpas lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), nedan dataskyddslagen för brottmål, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelser om behandling av personuppgifter som andra myndigheter som avses i denna lag utför med stöd av denna lag finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, och i dataskyddslagen (1050/2018). 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på rätten att få uppgifter ur myndigheternas personregister och på annat utlämnande av personuppgifter ur dessa personregister vad som föreskrivs om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
3 § 
Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördelningen i fråga om ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden 
I ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden registreras andra uppgifter än sådana som gäller handläggning av och beslut om viseringar och som behandlas för ändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten samt uppgifter som behandlas för det ändamål som anges i 1 § 1 mom.         2—5 punkten samt 2 mom. 
För att utföra sina lagstadgade uppgifter får varje myndighet behandla de uppgifter den registrerat på följande sätt: 
1) Migrationsverket för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1—5 punkten, 
2) polisen för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
3) skyddspolisen för behandlingsändamål som anges i 1 § 2 mom., 
4) Gränsbevakningsväsendet för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
5) förläggningar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten, 
6) flyktingslussar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 
7) förvarsenheter för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 4 punkten, 
8) utrikesministeriet för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, 
9) beskickningar för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
10) närings-, trafik- och miljöcentraler för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 5 punkten, 
11) arbets- och näringsbyråer för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten. 
Varje myndighet enligt 2 mom. är personuppgiftsansvarig för ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden i fråga om de uppgifter som den registrerat. Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Polisen registrerat är Polisstyrelsen och personuppgiftsansvarig för de uppgifter som Gränsbevakningsväsendet registrerat är staben för Gränsbevakningsväsendet. Personuppgiftsansvarig för registeruppgifterna i en ansökan om internationellt skydd är dock Migrationsverket. 
Migrationsverket svarar för ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). Dessutom ska Migrationsverket i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden vara personuppgiftsbiträde enligt 17 § i dataskyddslagen för brottmål för behandlingsändamål enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen och enligt 1 § 2 mom. i denna lag, samt i enlighet med vad som särskilt avtalas om detta, för en annan personuppgiftsansvarigs räkning tillgodose den registrerades rätt att få tillgång till egna uppgifter samt utföra korrigering av personuppgifter, elektronisk utlämning, radering och arkivering av personuppgifter, till den del Migrationsverket inte är personuppgiftsansvarig. 
4 § 
Behandling för något annat ändamål än det ursprungliga av uppgifter som registrerats i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden  
Varje personuppgiftsansvarig får, för något annat ändamål än det ursprungliga och enligt följande, behandla uppgifter som den registrerat i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden, om uppgifterna är nödvändiga för att myndigheten ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter: 
1) Migrationsverket uppgifter som det har registrerat för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 2—5 punkten, 
2) Migrationsverket uppgifter som det har registrerat för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 2 punkten, för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten,  
3) Migrationsverket uppgifter som det har registrerat för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten, för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten,  
4) Migrationsverket uppgifter som det har registrerat för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 4 punkten, för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1, 3 och 5 punkten, 
5) flyktingslussar uppgifter som de har registrerat för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, för behandlingsändamål som anges i 1 § 1 mom. 3 punkten. 
Polisen har rätt att behandla uppgifter som den registrerat i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden för ändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, med iakttagande av 13 § 1 och 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). 
Gränsbevakningsväsendet har rätt att behandla uppgifter som det registrerat i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden för ändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten, med iakttagande av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet (639/2019). 
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte fingeravtryck som tagits av den som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort eller av den som ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
5 § 
Personuppgiftsansvariga och ansvarsfördelningen i fråga om det nationella informationssystemet för viseringar  
I det nationella informationssystemet för viseringar registreras uppgifter som gäller handläggning och beslut om viseringar när uppgifterna behandlas för det ändamål som nämns i 1 § 1 mom. 1 punkten samt uppgifter med anknytning till det i 1 § 2 mom. avsedda skyddet för den nationella säkerheten,  
Utrikesministeriet, beskickningar, Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen får behandla uppgifter som de registrerat för skötseln av sina lagstadgade uppgifter i det behandlingssyfte som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten. Skyddspolisen får behandla uppgifter som skyddspolisen registrerat för skötseln av sina lagstadgade uppgifter i det behandlingssyfte som anges i 1 § 2 mom. 
Varje myndighet enligt 2 mom. är personuppgiftsansvarig för det nationella informationssystemet för viseringar i fråga om de uppgifter som de registrerat. Personuppgiftsansvarig för uppgifter som polisen registrerat är Polisstyrelsen och personuppgiftsansvarig för uppgifter som Gränsbevakningsväsendet registrerat är staben för Gränsbevakningsväsendet.  
Utrikesministeriet ansvarar för det nationella informationssystemet för viseringar i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. Dessutom ska utrikesministeriet i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden vara personuppgiftsbiträde enligt 17 § i dataskyddslagen för brottmål för behandlingsändamål enligt artikel 28 i dataskyddsförordningen och enligt 1 § 2 mom. i denna lag, samt vad som särskilt avtalas om detta, för en annan personuppgiftsansvarigs räkning tillgodose den registrerades rätt att få tillgång till egna uppgifter samt utföra korrigering av personuppgifter, elektronisk utlämning, radering och arkivering av personuppgifter, till den del utrikeministeriet inte är personuppgiftsansvarig. 
6 § 
Behandling för något annat ändamål än det ursprungliga av uppgifter som registrerats i det nationella informationssystemet för viseringar  
Polisen har rätt att behandla uppgifter som den registrerat i det nationella informationssystemet för viseringar i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten, med iakttagande av 13 § 1 och 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
Gränsbevakningsväsendet har rätt att behandla uppgifter som det registrerat i det nationella informationssystemet för viseringar i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten, med iakttagande av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 
Tullen har rätt att behandla uppgifter som den registrerat i det nationella informationssystemet för viseringar i enlighet med 1 § 1 mom. 1 punkten, med iakttagande av 15 § 1 och 3 mom. i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). 
7 § 
Personuppgifter som får behandlas 
Den personuppgiftsansvarige får för de ändamål som anges i 1 § behandla personers identifieringsuppgifter, uppgifter om familjeförhållandena, uppgifter om företrädande, uppgifter som beskriver kunnande, kontaktuppgifter samt uppgifter om resedokument och det kort över ett anhängigt ansökningsärende som avses 96 § i utlänningslagen (301/2004). 
Den personuppgiftsansvarige får dessutom behandla 
1) uppgifter som framgår av en ansökan, framställning, begäran eller anmälan eller av förfrågningar eller höranden som gjorts på grund av dessa, 
2) uppgifter om behandling och utredning av samt beslut i ärenden, 
3) uppgifter som gäller mottagningstjänster och annan verksamhet som hör till mottagningen, företrädares identifierings- och kontaktuppgifter, uppgifter som gäller förordnande av företrädare, befriande av företrädare från sitt uppdrag och upphörande av företrädaruppdraget samt uppgifter som behövs vid styrning, planering och övervakning av företrädarverksamheten, 
4) uppgifter om när en utlänning har placerats i en förvarsenhet och när han eller hon har lämnat den, uppgifter som behövs för ordnande, planering, genomförande, uppföljning av tagandet i förvar och för tryggande av ett korrekt bemötande av utlänningar som tagits i förvar samt uppgifter om personer som besöker utlänningar som tagits i förvar och om andra personer som besöker förvarsenheten och övriga uppgifter som gäller besöket, 
5) uppgifter om till vilken kommun en person har anvisats. 
Den personuppgiftsansvarige får dessutom behandla uppgifter om iakttagelser gjorda av eller anmälda till den personuppgiftsansvarige som utifrån omständigheterna eller en persons beteende med fog kan bedömas anknyta till den personuppgiftsansvariges behörighet att övervaka att förutsättningarna för personens inresa och vistelse i landet uppfylls eller behörighet att besluta om förvärv eller förlust av finskt medborgarskap, eller som med fog kan bedömas anknyta till den personuppgiftsansvariges skyldighet att sörja för arbetarskyddet för sina anställda. Till uppgifterna om iakttagelser ska det fogas uppgift om vem som lämnat uppgifterna eller on informationskällan samt en bedömning av uppgiftslämnarens eller informationskällans tillförlitlighet och uppgifternas riktighet. Uppgifter om iakttagelser får inte användas som grund för beslut. 
Den personuppgiftsansvarige får dessutom behandla personuppgifter som avser familjemedlemmar och personer som bor i samma hushåll samt personuppgifter som avser mottagare i Finland och personuppgifter som avser dem som anställer en utländsk arbetstagare. 
8 § 
Behandling av uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter 
Den personuppgiftsansvarige får behandla uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter endast om behandlingen är nödvändig med tanke på behandlingsändamålet. 
9 § 
Behandling av uppgifter om fingeravtryck som tagits för ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting 
Fingeravtryck som tagits av den som ansöker om främlingspass och resedokument för flykting ska registreras i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen och Gränsbevakningsväsendet och av Tullen, när den fullgör uppgifter som ankommer på gränskontrollmyndigheter, samt av utrikesministeriet och beskickningar. 
Rätt att använda fingeravtrycksuppgifter har bara de personer vars arbetsuppgifter nödvändigtvis kräver det. Fingeravtryck får användas endast för fastställande av identitet och tillverkning av främlingspass eller resedokument för flykting. Polisen har dessutom rätt att använda fingeravtrycksuppgifter med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet . Den som har rätt att använda uppgifterna har rätt att ta fingeravtryck av en registrerad och jämföra dessa med registrerade fingeravtryck. Uppgifter som tagits för jämförelsen får användas endast när jämförelsen görs och ska därefter förstöras omedelbart. 
10 § 
Behandling av uppgifter om fingeravtryck som tagits för ansökningar om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem 
Fingeravtryck som tagits av den som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar registreras i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Fingeravtrycken får användas av Migrationsverket, polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen när den fullgör uppgifter som ankommer på gränskontrollmyndigheter och beskickningar.  
Fingeravtrycken får endast användas för att, inom ramen för befogenheter i anknytning till de ändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 punkten samt inom ramen för befogenheter i anknytning till en säkerhetsutredning enligt lagen om säkerhetsutredningar (726/2014) verifiera autenticiteten av ett uppehållstillståndskort och identiteten hos innehavaren av ett uppehållstillstånd, för behandling av och för beslut och övervakning i ärenden som gäller utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete och för skyddet av den nationella säkerheten. En myndighet som har rätt att använda uppgifterna har rätt att jämföra dem med i denna paragraf avsedda tidigare registrerade fingeravtryck och med fingeravtryck som tagits för ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting samt med fingeravtryck som med stöd av 131 § i utlänningslagen registrerats i polisens register. Dessutom får uppgifter, för kontroll av inreseförutsättningarna, jämföras med sådana fingeravtryck som ingår i de signalementsuppgifter enligt tvångsmedelslagen (806/2011) som avses i 6 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, när de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år. 
Polisen har dessutom rätt att använda i denna paragraf avsedda tidigare registrerade fingeravtryck med iakttagande av 15 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
Uppgifter som tagits för jämförelse får användas endast när jämförelsen görs, varefter de ska förstöras omedelbart. 
Migrationsverket har dessutom rätt att med den aktuella personens samtycke använda i denna paragraf avsedda tidigare registrerade fingeravtryck för tillverkning av uppehållstillståndskort och av uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. 
11 § 
Rätt att få uppgifter mellan de personuppgiftsansvariga för ärendehanteringssystemet för         utlänningsärenden 
Vid behandlingen av uppgifter i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden har 
1) Migrationsverket rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1—5 punkten i denna lag av polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, flyktingslussar, förvarsenheter, utrikesministeriet, beskickningar, närings-, trafik- och miljöcentraler samt arbets- och näringsbyrer få uppgifter som är nödvändiga för att Migrationsverket ska kunna sköta sina uppgifter enligt utlänningslagen, medborgarskapslagen (359/2003), lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017), nedan säsongsarbetslagen, lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017), nedan ICT-lagen, lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018), nedan forskar- och studerandelagen, lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), nedan mottagningslagen, lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), nedan förvarslagen och lagen om främjande av integration (1386/2010), nedan integrationslagen, 
2) en förläggning trätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, andra förläggningar, flyktingslussar, förvarsenheter och närings-, trafik- och miljöcentraler få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av förläggningens uppgifter enligt mottagningslagen, 
3) en flyktingsluss rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, andra flyktingslussar, förvarsenheter och närings-, trafik- och miljöcentraler få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av flyktingslussens uppgifter enligt utlänningslagen och mottagningslagen, 
4) en förvarsenhet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 4 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, flyktingslussar och andra förvarsenhetar få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av förvarsenhetens uppgifter enligt förvarslagen, 
5) utrikesministeriet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och beskickningar få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av utrikesministeriets uppgifter enligt utlänningslagen, 
6) en beskickning rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet och utrikesministeriet få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av beskickningens uppgifter enligt utlänningslagen och medborgarskapslagen, 
7) en närings-, trafik- och miljöcentral rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 5 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, förläggningar, flyktingslussar och beskickningar få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av centralens uppgifter enligt utlänningslagen och integrationslagen, 
8) en arbets- och näringsbyrå rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av Migrationsverket, polisen, Gränsbevakningsväsendet, beskickningar och närings-, trafik- och miljöcentraler få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av byråns uppgifter enligt utlänningslagen. 
Bestämmelser om polisens och skyddspolisens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte fingeravtryck som tagits av den som ansöker om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort eller av den som ansöker om främlingspass eller resedokument för flykting, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. 
12 § 
Rätt att få information mellan de personuppgiftsansvariga för det nationella informationssystemet för viseringar 
Vid behandlingen av uppgifter i det nationella viseringssystemet har 
1) utrikesministeriet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av beskickningar, Migrationsverket, polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av ministeriets uppgifter enligt utlänningslagen, 
2) en beskickning rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av utrikesministeriet, Migrationsverket, polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av beskickningens uppgifter enligt utlänningslagen, 
3) Migrationsverket rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i denna lag av utrikesministeriet, beskickningar, polisen, skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av Migrationsverkets uppgifter enligt utlänningslagen, 
Bestämmelser om polisens och skyddspolisens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 
Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. 
13 § 
Annan rätt att få uppgifter 
Migrationsverket har för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1—5 punkten, förläggningar för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 3 punkten, flyktingslussar för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten, förvarsenheter för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 4 punkten samt närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, utrikesministeriet och beskickningar för behandlingsändamål enligt 1 § 1 mom. 1 punkten rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt för skötseln av uppgifter enligt utlänningslagen, medborgarskapslagen, säsongarbetslagen, ICT-lagen, forskar- och studerandelagen, mottagningslagen, förvarslagen och integrationslagen få nödvändiga uppgifter om fysiska och juridiska personer av de aktörer som anges i 4 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt av privata tjänsteproducenter och av företrädare som förordnats för barn utan vårdnadshavare.  
Bestämmelser om polisens rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
Bestämmelser om Gränsbevakningsväsendets rätt att få uppgifter finns i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet. 
Migrationsverket samt förläggningar, flyktingslussar och förvarsenheter har dessutom rätt att trots sekretessbestämmelserna och avgiftsfritt få behövliga uppgifter för skötseln av sina uppgifter enligt följande: 
1) för prövning enligt artiklarna 8 och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat av en persons förmåga att ta hand om ett barn eller en person i beroendeställning
a) av Rättsregistercentralen ur bötesregistret vederbörandes personuppgifter, uppgifter om avgöranden, verkställighetsärenden, förvandlingsstraff och händelser,
b) av Rättsregistercentralen ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och dess delsystem uppgifter om brott som vederbörande misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar,
c) av Rättsregistercentralen ur straffregistret vederbörandes straffregregisterutdrag,
d) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter om brott som vederbörande misstänks ha begått samt om brottsanmälan och förundersökning som gäller denne,
e) av kommunens socialmyndigheter uppgifter om de social- och hälsovårdstjänster och sociala förmåner som vederbörande fått,
f) av Skatteförvaltningen uppgifter om vederbörandes förmögenhet och inkomster,
g) av Brottspåföljdsmyndigheten vederbörandes kontaktuppgifter samt uppgifter om vistelseort och frigivningsdag,
 
2) av Rättsregistercentralen ur justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem och dess delsystem samt ur straffregistret uppgifter om
a) brott som en anknytningsperson misstänks ha begått och som är eller har varit anhängiga vid åklagarmyndigheter eller domstolar, för bedömning av ett barns bästa, möjligheterna till ett gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen vid en helhetsbedömning av förutsättningarna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt,
b) försörjningsplikt för utredning av om förutsättningarna för uppehållstillstånd på grund av familjeband, för uppehållskort eller för registrering av uppehållsrätt uppfylls,
c) försörjningsplikt för utredning av försörjningsförutsättningen,
d) anhängiga domstolsärenden och avgöranden som gäller Migrationsverkets beslut eller behörighet eller som är av betydelse med tanke på behandlingen av ett ärende som är anhängigt vid Migrationsverket,
e) handlingar som gäller inledande av, handlingar som ligger till grund för ett avgörande av och handlingar som gäller behandlingen av ett ärende för bedömning av ett barns bästa och de allmänna förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd,
f) straffregisterutdrag för anknytningspersonen för bedömning av ett barns bästa, möjligheterna till ett gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen när det görs en sammantagen bedömning för att utreda förutsättningarna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt,
 
3) av förundersökningsmyndigheterna uppgifter om brott som en anknytningsperson misstänks ha begått, brottsanmälan och förundersökning som gäller denne för bedömning av ett barns bästa, möjligheterna till ett gemensamt liv eller försörjningsförutsättningen vid en helhetsbedömning av förutsättningarna för uppehållstillstånd och uppehållsrätt, samt vid beslutsprövning av huruvida en person ska tas med i hjälpsystemet för offer för människohandel, uppgifter om förundersökning av brott och polisanmälningar som är eller har varit anhängiga, 
4) av Folkpensionsanstalten uppgifter om inkomster, förmåner och familjeband för utredning av misstänkt motstridiga uppgifter eller äktheten i fråga om anställningsförhållanden och familjeband, 
5) av kommunens socialmyndigheter uppgifter för utredning av behovet av hjälpåtgärder, uppgifter om bakgrund och situation för en person som föreslås ingå i hjälpsystemet för offer för människohandel och de social- och hälsovårdstjänster som personen fått samt uppgifter om utredning av behovet av barnskydd och klientrelationen inom barnskyddet, 
6) av Skatteförvaltningen uppgifter om förmögenhet och inkomster för utredning av misstänkt motstridiga uppgifter eller äktheten i fråga om anställningsförhållanden och familjeband,  
7) av Utbildningsstyrelsen eller av utbildningsanordnaren, vid en helhetsbedömning av förutsättningarna för uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller medborgarskap, i fråga om utlänningar uppgifter om inledande av studierätten, tillfälligt avbrytande av studierätten, annat tillfälligt avbrott i studier, studierättens och studiernas upphörande samt terminsavgiftens storlek och betalning av den, om sådana stipendier, bostadsförmåner och måltidsförmåner som beviljas av utbildningsanordnaren samt om studieprestationer, vitsord och examina, 
8) av utrikesministeriet eller en beskickning uppgifter om avslagsbeslut som gäller legalisering av en handling för bedömning av utländska handlingars tillförlitlighet, 
9) av Transport- och kommunikationsverket och av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården uppgifter om rätt att utöva ett visst yrke när det gäller en utlänning och dennes familjemedlemmar, för utredning av försörjningsförutsättningen eller förutsättningarna för beviljande av uppehållstillstånd, uppehållstillstånd för säsongarbete eller uppehållskort eller registrering av uppehållsrätt.  
14 § 
Utlämnande av uppgifter till Europeiska unionens gemensamma informationssystem 
Migrationsverket, utrikesministeriet, beskickningar, polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen får, trots sekretessbestämmelserna, till Europeiska unionens gemensamma informationssystem, vilka inrättats genom förordningar som antagits med stöd av avdelning V kapitel 2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, lämna ut personuppgifter enligt vad som föreskrivs i de förordningarna. 
15 § 
Radering av uppgifter 
Om inte något annat följer av internationella förpliktelser eller av lag, raderas personuppgifter som behandlats med stöd av denna lag enligt följande: 
1) av identifikationsuppgifterna för en person ska kundnummer, namn, födelsetid, personbeteckning, utländsk personbeteckning, någon annan utländsk beteckning för identifiering av personen, medborgarskap och uppgifter om personens familjeband raderas tio år efter att personen har avlidit eller fått finskt medborgarskap eller uppgifterna om ärenden i anknytning till personen har raderats, 
2) andra personuppgifter än de som avses i 1 punkten och uppgifter om ärenden som anknyter till en person ska raderas senast fem år efter att uppehållsrätten upphörde eller den sista uppgiften antecknades i det sista anhängiga ärendet, 
3) personuppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter ska raderas genast när de inte längre behövs, 
4) uppgifter om iakttagelser ska raderas sex månader efter att de antecknades. 
16 § 
Personuppgift som konstaterats vara felaktig 
En personuppgift som konstaterats vara felaktig får bevaras tillsammans med den korrigerade personuppgiften, om det behövs för att trygga de rättigheter som den registrerade, någon annan part eller en person som hör till den personuppgiftsansvariges personal har. En sådan uppgift får behandlas endast i detta syfte. 
En personuppgift som konstaterats vara felaktig ska raderas genast när den inte längre behövs för tryggande av rättigheter. 
17 § 
Arkivering av uppgifter 
Separata bestämmelser gäller för arkivfunktionens uppgifter och för handlingar som ska arkiveras. 
18 § 
Tillgodoseende av den registrerades rätt att få tillgång till egna uppgifter 
En registrerad som vill utöva sin rätt att få tillgång till egna uppgifter ska framställa en skriftlig begäran om detta till den personuppgiftsansvarige samt styrka sin identitet antingen med handlingar som anses tillförlitliga eller personligen för den personuppgiftsansvarige eller genom stark autentisering. 
När en begäran som avses i 1 mom. gäller uppgifter i polisens registerföring tillämpas 41 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, när begäran gäller uppgifter i Gränsbevakningsväsendets registerföring, tillämpas 50 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och när begäran gäller uppgifter i Tullens registerföring tillämpas 35 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen. 
När en begäran om den registrerades rätt att få tillgång till egna uppgifter gäller uppgifter i skyddspolisens registerföring ska begäran framställas till polisen på det sätt som anges i 41 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet. 
19 § 
Den registrerades rätt till begränsning av behandling 
Bestämmelserna i artikel 18 i dataskyddsförordningen om den registrerades rätt till begränsning av behandling tillämpas inte på behandling av personuppgifter som avses i denna lag. 
20 § 
Hänvisning till strafflagen 
Bestämmelser om straff för dataskyddsbrott finns i 38 kap. 9 § i strafflagen (39/1889). 
21 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om utlänningsregistret (1270/1997). 
22 § 
Övergångsbestämmelse 
Ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden och det nationella informationssystemet för viseringar ska anpassas så att de stämmer överens med 15 § inom ett år från ikraftträdandet av denna lag. Under övergångstiden tillämpas de bestämmelser om radering av uppgifter som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 6 kap., 
ändras 58 §, sådan den lyder i lag 388/2015, och 
fogas till 39 § ett nytt 4 mom. som följer: 
39 § 
Förordnande av företrädare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Styrningen, planeringen och övervakningen av verksamheten i anslutning till företrädande hör till Migrationsverkets uppgifter. Den förläggning eller flyktingsluss där barnet har registrerats som kund svarar för den praktiska administrationen av verksamheten i anslutning till företrädande. 
58 § 
Rätt att få uppgifter 
Inrikesministeriet, förundersökningsmyndigheter och kommunala myndigheter har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för att utföra uppgifterna enligt 3 och 4 kap. av varandra, av Migrationsverket, av förläggningar och flyktingslussar, av offentliga eller privata serviceproducenter som tillhandahåller tjänster enligt 3 och 4 kap. och av företrädare för barn utan vårdnadshavare. 
En offentlig eller privat serviceproducent som tillhandahåller tjänster enligt 3 och 4 kap. och vars klient är asylsökande, en person som får tillfälligt skydd eller offer för människohandel har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna av Migrationsverket, förläggningar och flyktingslussar. 
Företrädare för barn utan vårdnadshavare har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de upplysningar som är nödvändiga för att utföra uppgifterna enligt 41 § av Migrationsverket, förläggningar, flyktingslussar, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten och sådana offentliga eller privata serviceproducenter som tillhandahåller tjänster enligt 3 och 4 kap. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002) 5 a kap., sådant det lyder i lag 814/2015, och 
ändras 34 §, sådan den lyder i lag 748/2011, som följer: 
34 § 
Rätt att få information och sekretess 
Polisen och Gränsbevakningsväsendet har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna av en offentlig eller privat tjänsteproducent som producerar tjänster enligt 3 kap. få de uppgifter som är nödvändiga för utförande av uppgifter enligt 3 kap.  
En offentlig eller privat serviceproducent som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. och vars klient är en utlänning som tagits i förvar, har rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt av Migrationsverket och förvarsenheter få de upplysningar som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsterna.  
En företrädare som förordnats för ett barn utan vårdnadshavare har rätt att avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna av Migrationsverket och förvarsenheter samt av en offentlig eller privat serviceproducent som producerar tjänster enligt 3 kap. i denna lag få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som avses i 41 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel.  
Bestämmelser om sekretess finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om främjande av integration 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om främjande av integration (1386/2010) 8 kap. och 
ändras 87 § 3 mom. som följer: 
87 § 
Rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En företrädare som förordnats för ett barn utan vårdnadshavare har trots sekretessbestämmelserna rätt att av arbets- och näringsbyråer, kommunala myndigheter, Folkpensionsanstalten, Migrationsverket och förläggningar och flyktingslussar avgiftsfritt få den information som är nödvändig för att sköta uppgifterna enligt 57 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 48 § i medborgarskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i medborgarskapslagen (359/2003) 48 §, sådan den lyder i lag 974/2007. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av utlänningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utlänningslagen (301/2004) 59 § 2 mom., 60 f § 2 mom., 131 § 2 och 3 mom. samt 171 § 1 mom., 
sådana de lyder, 59 § 2 mom. i lag 668/2013, 60 f § 2 mom. i lag 631/2011, 131 § 2 och 3 mom. i lag 635/2019 och 171 § 1 mom. i lag 501/2016, som följer: 
59 § 
När uppehållstillstånd upphör att gälla 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En anteckning om att uppehållstillståndet upphört att gälla ska göras i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. 
60 f § 
När ett uppehållstillståndskort upphör att gälla 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När uppehållstillståndskortet har upphört att gälla tar Migrationsverket, den lokala polisen, gränskontrollmyndigheten eller en finsk beskickning hand om uppehållstillståndskortet och gör en anteckning i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden om att kortet har upphört att gälla. Ett kort som omhändertagits av myndigheten ska förstöras. 
131 § 
Upptagande av signalement 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De i 1 mom. avsedda signalementen införs i ett register som polisen för. Uppgifterna ska hållas åtskilda från signalementen för personer som är misstänkta för brott och från de fingeravtryck som registreras i enlighet med 10 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/) och som tas för ansökan om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. Uppgifterna raderas med iakttagande av 34 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). 
Fingeravtrycksuppgifter som avses i 1 mom. får jämföras med fingeravtrycksuppgifter som för de ändamål med behandlingen som föreskrivs i 5 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet har registrerats med stöd av denna paragraf samt med fingeravtrycksuppgifter enligt 9 § i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen som registrerats för ansökningar om främlingspass och resedokument för flykting och med fingeravtrycksuppgifter enligt 10 § i den lagen som registrerats för ansökningar om uppehållstillstånd, uppehållstillståndskort eller uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlem. Dessutom får fingeravtrycksuppgifter som registreras, för kontroll av inreseförutsättningarna, jämföras med fingeravtryck som ingår i signalementsuppgifter enligt tvångsmedelslagen (806/2011) och som avses i 6 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, till den del de redan registrerade fingeravtrycksuppgifterna har samband med ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i minst ett år. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
171 § 
Behöriga myndigheter 
Migrationsverket registrerar sökandens uppehållsrätt i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden samt utfärdar tidsbegränsade och permanenta uppehållskort. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Migrationsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Migrationsverket (156/1995) 1—3 §, sådana de lyder, 1 och 3 § i lag 975/2007 samt 2 § i lag 1160/2016, som följer: 
1 § 
Migrationsverket 
Migrationsverket finns inom inrikesministeriets förvaltningsområde. 
2 § 
Uppgifter 
Migrationsverket handlägger och avgör de ärenden i fråga om utlänningar och finskt medborgarskap som hör till verkets uppgifter enligt lag eller med stöd av lag. 
Migrationsverket svarar för 
1) styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid mottagande av personer som söker internationellt skydd och mottagande av personer som får tillfälligt skydd, 
2) styrningen och övervakningen av förvarsenheternas praktiska verksamhet, 
3) driften av de statliga förläggningarna och flyktingslussarna samt statens förvarsenheter, 
4) styrningen av verkställigheten av hjälp till offer för människohandel. 
Migrationsverket ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. Migrationsverket ska tillhandahålla inrikesministeriet och övriga myndigheter samt internationella organisationer information som gäller frågor inom dess verksamhetsområde. 
3 § 
Sökande av ändring 
Separata bestämmelser gäller för sökande av ändring i Migrationsverkets beslut. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 24 § 1 mom. 5 och 24 punkten och 
fogas till 24 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1151/2001, 1060/2002, 281/2004, 713/2007, 274/2009, 458/2011, 528/2011, 91/2015, 756/2015, 19/2016, 604/2018 och 277/2019, en ny 31 c-punkt som följer: 
24 § 
Sekretessbelagda myndighetshandlingar 
Om inte något annat föreskrivs särskilt, är följande myndighetshandlingar sekretessbelagda: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) handlingar som innehåller uppgifter om polisens, Gränsbevakningsväsendets, Tullens, fångvårdsmyndigheternas och Migrationsverkets taktiska och tekniska metoder och planer, om utlämnandet av uppgifter ur handlingarna skulle äventyra förebyggande och utredning av brott, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet eller av ordningen vid en straffanstalt eller tillförlitligheten av Migrationsverkets utredning om en utlänning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) handlingar som gäller behovet av internationellt skydd, förutsättningarna för utlänningars inresa och uppehållsrätt i landet eller grunden för dem eller förvärv eller förlust av finskt medborgarskap eller bestämmande av medborgarskapsstatus, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter ur dem inte äventyrar säkerheten för parten eller partens närstående, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 c) handlingar som gäller en utlänning som vistas i Finland, om det finns grundad anledning att misstänka att utlämnandet av uppgifter ur handlingarna äventyrar säkerheten för parten eller partens närstående, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 25 och 37 § i säkerhetsutredningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i säkerhetsutredningslagen (726/2014) 25 § 1 mom. 10 punkten och 37 § 1 mom. 7 punkten som följer: 
25 § 
Informationskällor vid normal säkerhetsutredning av person 
En säkerhetsutredning av person får bygga enbart på registeruppgifter som finns i 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden eller det nationella informationssystemet för viseringar och om vilka uppgifter det föreskrivs i 7 § 1 mom. eller 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/ ), eller i 4 mom. i den paragrafen till den del det är fråga om till 1 mom. eller 2 mom. 1 eller 2 punkten i den paragrafen anknytande personuppgifter om familjemedlemmar, personer som bor i samma hushåll och mottagare i Finland, eller i 8 § i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
37 § 
Informationskällor vid säkerhetsutredning av företag 
Vid en säkerhetsutredning av företag får följande uppgifter användas: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) sådana uppgifter ur ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden och det nationella informationssystemet för viseringar om vilka det föreskrivs i 7 § 1 mom. eller 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom. 26 punkten, sådan den lyder i lag 1399/2019, och 
fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 308/2016, 858/2016, 1159/2016, 1413/2016, 1419/2016, 324/2017, 454/2017, 1112/2017, 404/2018, 414/2018,722/2019 och 1399/2019, en ny 27 punkt som följer: 
6 § 
Syftet med fullgöranderapporter 
Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
26) utredning av livsmedelsföretagares tillförlitlighet enligt 16 a § i livsmedelslagen (23/2006), 
27) handläggning av och beslutsfattande och tillsynsuppgifter i ärenden som gäller utlänningars inresa, utresa, vistelse och arbete samt medborgarskap enligt utlänningslagen (301/2004), medborgarskapslagen (359/2003), lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017), lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017) och lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015) 28 § 1 mom. 6 punkten som följer: 
28 § 
Rätt att få uppgifter av andra myndigheter och uppgiftsskyldiga 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag har Brottspåföljdsmyndigheten trots sekretessbestämmelserna rätt att av andra myndigheter få uppgifter som gäller en brottsmisstänkt, en dömd, en fånge, en intagen i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten och en person som avtjänar samhällspåföljd och som behövs för verkställigheten av straff eller häktning eller för skötseln av någon annan uppgift som hör till Brottspåföljdsmyndigheten enligt följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) av polisen, Gränsbevakningsväsendet och Migrationsverket uppgifter om ärenden som gäller vistelse i eller avlägsnande ur landet och verkställighet av beslut om avlägsnande ur landet samt inreseförbud och förbudets längd i fråga om utlänningar som är antecknade i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden och är eller har varit intagna i en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 13 § i lagen om identitetskort 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om identitetskort (663/2016) 13 § 1 och 2 mom. som följer: 
13 § 
Kontroll av personuppgifter och krav på motsvarighet 
Innan ett identitetskort utfärdas ska den myndighet som behandlar ansökan om identitetskort kontrollera sökandens personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Vid ansökan om identitetskort för utlänningar ska personuppgifterna dessutom kontrolleras i det ärendehanteringssystem för utlänningsärenden som avses i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/). 
De personuppgifter som uppges i ansökan ska motsvara uppgifterna i befolkningsdatasystemet och dessutom i fråga om ansökan om identitetskort för utlänningar uppgifterna i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 7 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet (657/2019) 7 § 3 mom. 6 punkten som följer: 
7 § 
Behandling av PNR-uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Enheten för passagerarinformation får genom automatiserade metoder jämföra PNR-uppgifter med följande uppgifter, datasystem och register: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) uppgifter som registrerats för de ändamål som anges i 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/),  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 37 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) 37 § 1 mom. 3 och 12 punkten, sådan den finska språkdräkten i 37 § 1 mom. lyder delvis ändrad i lag 1168/2019, som följer: 
37 § 
Rätt att få personuppgifter för skötseln av militärunderrättelseuppdrag och uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsmakten för fullgörande av uppdrag inom militär underrättelseinhämtning samt uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott som avses i 86 § 1 mom. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten, trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter enligt följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) ur utrikesministeriets informationssystem uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och dem som hör till personalen vid internationella organisationers organ i Finland och andra internationella organ i samma ställning och uppgifter om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer, samt uppgifter om visumansökningar och visumbeslut ur det nationella informationssystemet för viseringar enligt lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/ ), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) ur ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden uppgifter om resedokument, vistelse, internationellt skydd, avlägsnande ur landet, inreseförbud och medborgarskap, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 18 § 7 mom., sådant det lyder i lag 71/2010, som följer: 
18 § 
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den som är personuppgiftsansvarig enligt lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/) ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om utlänningars vistelse i Finland och om utlänningars arbetsgivare, anställningsförhållanden och näringsverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) 10 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1175/2019, som följer: 
10 § 
Kontroll av tillförlitligheten hos uppgifter som gäller utländska medborgare 
Innan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beslutar att i befolkningsdatasystemet göra en registeranteckning om tillägg, ändring eller rättelse av uppgifter om en utländsk medborgare ska den kontrollera vilka uppgifter om denne som registrerats i det ärendehanteringssystem för utlänningsärenden som avses i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/). Närmare bestämmelser om uppgifter som ska kontrolleras och om omfattningen av kontrollskyldigheten får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Om de uppgifter som en utländsk medborgare lämnat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte registrerats i ärendehanteringssystemet för utlänningsärenden, eller om de avviker från uppgifterna i det systemet, ska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata innan den gör en registeranteckning begära att Migrationsverket ger ett utlåtande i ärendet. Migrationsverket ska behandla ärendet utan onödigt dröjsmål. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 21 § i lagen om nationella studie- och examensregister 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017) 21 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 568/2019, som följer: 
21 § 
Utlämnande av uppgifter ur antagningsregistret 
Trots sekretessbestämmelserna får uppgifter som avses i 19 § 1 och 5 mom., i den utsträckning de uppgifter som avses i 1 mom. behövs och de uppgifter som avses i 5 mom. är nödvändiga för skötseln av mottagarens uppgifter, lämnas ut ur antagningsregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) till Migrationsverket för skötseln av de uppgifter som det har enligt utlänningslagen (301/2004) och medborgarskapslagen (359/2003). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) 16 § 1 mom. 7 och 8 punkten samt 22 § 1 mom. 16 punkten, av dem 22 § 1 mom. 16 punkten sådan den lyder i lag 1162/2019, som följer: 
16 § 
Polisens rätt att få uppgifter ur vissa register och informationssystem 
Utöver vad som föreskrivs annanstans i lag har polisen trots sekretessbestämmelserna rätt att ur vissa register genom en teknisk anslutning eller som en datamängd få information för att utföra sina uppgifter och föra sina personregister, på det sätt det avtalas om tillvägagångssättet med den personuppgiftsansvarige, enligt följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) ur utrikesministeriets informationssystem, för förundersökning, för annan undersökning och för utförande av de uppgifter polisen har enligt utlänningslagen, uppgifter om dem som hör till personalen vid diplomatiska beskickningar och konsulat som representerar den utsändande staten i Finland och om dem som hör till personalen vid en internationell organisations organ i Finland eller något annat internationellt organ i samma ställning samt om dessa personers familjemedlemmar och om dem som är i privat tjänst hos dessa personer,  
8) ur det ärendehanteringssystem för utlänningsärenden och det nationella informationssystemet för viseringar som avses i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen (/) uppgifter för förhindrande och avslöjande av brott, för förundersökning och annan undersöknng samt för utförande av de uppgifter som polisen har enligt utlänningslagen, medborgarskapslagen (359/2003) och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 § 
Övrigt utlämnande av personuppgifter till myndigheter 
Polisen får trots sekretessbestämmelserna genom en teknisk anslutning eller som en datamängd lämna ut sådana personuppgifter som avses i 5—8, 11 och 12 § för en uppgift som myndigheten har enligt lag, enligt följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till Statens ämbetsverk på Åland för uppgifter som avses i 38 § i medborgarskapslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare