Senast publicerat 10-05-2021 19:26

Riksdagens svar RSv 88/2017 rd RP 269/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den

RP 269/2016 rd
LaUB 8/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om näringsförbud och till vissa lagar som har samband med den (RP 269/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 8/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om näringsförbud 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om näringsförbud (1059/1985) 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 3 mom., 19 a § och 21 § 5 mom.,  
sådana de lyder, 2 § 1 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 4 § 3 mom. och 19 a § i lag 1220/1997 och 21 § 5 mom. i lag 734/2014, samt  
fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 1220/1997, ett nytt 2 mom. som följer: 
1 §  
Lagens syfte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med drivande av rörelse avses i denna lag sådant drivande av rörelse och utövande av yrke som avses i bokföringslagen (1336/1997).  
2 § 
Näringsförbudets personkrets 
Näringsförbud får under de förutsättningar som anges i 3 § meddelas 
1) en enskild näringsidkare som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 §  
Förutsättningarna för näringsförbud 
Näringsförbud kan meddelas den som avses i 2 §, 
1) om han eller hon vid drivandet av rörelse av någon annan orsak än betalningsoförmåga väsentligen har åsidosatt de lagstadgade skyldigheter som hänför sig därtill, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
och hans eller hennes verksamhet som helhet bedömd skall anses skadlig för borgenärer, avtalsparter, den offentliga ekonomin eller en sund och fungerande ekonomisk konkurrens. 
Vid bedömning av om åsidosättandet är väsentligt enligt 1 mom. 1 punkten ska det särskilt beaktas om åsidosättandet varit systematiskt, hur länge det pågått och om det upprepats samt beloppet av de skador som orsakats av åsidosättandet och beloppet av den ekonomiska vinning som eftersträvats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Förbudets innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Domstolen kan av särskilda skäl bestämma att ett förbud inte gäller visst drivande av rörelse eller drivande av rörelse av visst slag eller viss omfattning eller uppdrag eller verksamhet i visst samfund eller viss stiftelse eller förvärv av sådan bestämmanderätt i ett bolag som avses i 1 mom. 6 punkten.  
19 a § 
Undersökning av näringsförbudsärenden 
Om en person som avses i 2 § är misstänkt för ett i 3 § 1 mom. 2 punkten avsett brott som begåtts vid drivande av rörelse och som inte kan anses ringa eller för ett i 3 § 3 mom. avsett brott som begåtts vid drivande av rörelse, ska det vid förundersökningen utredas om det finns förutsätt-ningar för näringsförbud. Om någon misstänks för brott mot näringsförbud, ska det vid förundersökningen utredas om det finns förutsättningar för förlängning av tiden för näringsförbudet. Undersökning i ett ärende som gäller meddelande av näringsförbud eller förlängning av tiden för förbudet ska också förrättas på begäran av åklagaren. 
Förutsättningarna för meddelande av näringsförbud ska utredas också om detta begärs av 
1) åklagaren, 
2) en i 21 a § 3 mom. avsedd myndighet, med undantag för konkursombudsmannen, 
3) en i konkurslagen (120/2004) avsedd boförvaltare. 
En myndighet och en boförvaltare får framställa en begäran enligt 2 mom., om den har grundad anledning att misstänka att näringsförbud med stöd av 3 § 1 mom. 1 punkten kan meddelas en person som avses i 2 §. Förutsättningarna utreds av polisen eller, i ärenden som hör till tullmyndighetens ansvarsområde, av den myndigheten. Vid utredning av förutsättningarna tillämpas bestämmelserna om polisundersökning i 6 kap. i polislagen (872/2011). Vad som i det kapitlet föreskrivs om polismän som hör till befälet tillämpas inom Tullen på de tjänstemän som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. 2 punkten i tvångsmedelslagen (806/2011), och vad som i det kapitlet föreskrivs om polismän, tillämpas inom Tullen på tullmän. Myndigheten och boförvaltaren ska trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt sända polisen och tullmyndigheten de uppgifter och handlingar som är nödvändiga för undersökning av ärendet, om inte lämnande av sådana uppgifter eller handlingar till förundersökningsmyndigheten eller användning av uppgifterna som bevis uttryckligen har förbjudits eller begränsats i lag. 
21 § 
Register 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Uppgifter om näringsförbud som upphört är sekretessbelagda. Trots sekretessen får de uppgifter som avses i 1 mom. dock lämnas ut till 
1) förundersökningsmyndigheten för förundersökning av brott mot näringsförbud och utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud, 
2) åklagaren för åtalsprövning och drivande av åtal samt för utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud, 
3) de myndigheter som är behöriga enligt säkerhetsutredningslagen (726/2014) för genomförande av säkerhetsutredningar enligt den lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom. tillämpas också på åsidosättanden som inträffat före ikraftträdandet. 
Domstolen kan endast om ett näringsförbud meddelas efter ikraftträdandet i enlighet med 4 § 3 mom. bestämma att förbudet inte gäller drivande av rörelse av en viss omfattning. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 kap. 14 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) 2 kap. 14 § 1 mom. som följer:  
2 kap.  
Tullens befogenheter vid tullbrottsbekämpning 
14 § 
Rätt till information av privata och offentliga sammanslutningar eller personer 
Oberoende av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar eller arbetstagare är bundna av företags-, bank- eller försäkringshemlighet har Tullen rätt att av en privat eller offentlig sammanslutning eller en enskild få information som behövs för förhindrande, avslöjande eller utredning av tullbrott. Tullen har motsvarande rätt att få nödvändiga uppgifter för utredning av förutsättningarna för meddelande näringsförbud. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag  om ändring av konkurslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i konkurslagen (120/2004) 9 kap. 2 § 4 mom. och 
ändras 10 kap. 5 § 2 mom. och 14 kap. 5 § 4 mom., sådana de lyder i lag 86/2013, som följer: 
10 kap. 
När en konkurs förfaller 
5 § 
Ersättning som betalas till boförvaltaren av statens medel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om boförvaltaren gör en anmälan som grundar sig på en i 14 kap. 5 § 4 mom. avsedd brottsmisstanke till polisen eller framställer en begäran som avses i 19 a § 2 mom. i lagen om näringsförbud (1059/1985), kan till honom eller henne för det därav föranledda extra arbetet betalas arvode och ersättning för kostnaderna av statens medel, dock högst 600 euro. Av statens medel betalas arvode och ersättning endast till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala arvodet och ersättningen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 kap 
Konkursboets förvaltning 
5 § 
Boförvaltarens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det finns skäl att misstänka att gäldenären kan ha gjort sig skyldig till brott mot borgenärerna, till bokföringsbrott eller till något annat sådant brott i näringsverksamheten som kan ha en betydelse som är större än ringa med hänsyn till borgenärernas rätt till betalning eller till boutredningen, ska boförvaltaren vid behov göra en anmälan om brottsmisstanken till polisen. Bestämmelser om boförvaltarens rätt att begära utredning av förutsättningarna för meddelande av näringsförbud finns i 19 a § 2 mom. i lagen om näringsförbud. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 31 b § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), sådan paragrafen lyder i lag 649/2014.  
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.9.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare