Riksdagens svar
RSv
89
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral
RP 108/2015 rd
JsUB 11/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral (RP 108/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 11/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 39 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1421/2014, som följer: 
39 § 
Övriga övergångsbestämmelser 
Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 17—20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2016 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom. 
Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 1 januari 2017 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas. Jord- och skogsbruksministeriet får styra arbetet med att bereda åtskiljandet i skogscentralen. Ministeriet och skogscentralen avtalar om de praktiska åtgärderna i samband med det. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 14.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 15.12.2015 14:52