Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 89/2015 rd

Senast publicerat 15-12-2015 14:52

Riksdagens svar RSv 89/2015 rd RP 108/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral

Riksdagen
RP 108/2015 rd
JsUB 11/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral (RP 108/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 11/2015 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 39 § i lagen om Finlands skogscentral 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 39 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1421/2014, som följer: 
  39 § 
  Övriga övergångsbestämmelser 
  Bestämmelserna i 3 § 1 mom., 7 § 2 mom., 17—20 och 24 §, 25 § 3 mom., 27 och 28 § tillämpas i sin helhet och bestämmelserna i 4 och 5 § samt i 9 § 1 mom. i tillämpliga delar endast till och med den 31 december 2016 på den från de offentliga förvaltningsuppgifterna åtskilda affärsverksamhet som avses i 2 § 2 mom. 
  Skogscentralens affärsverksamhet ska senast den 1 januari 2017 åtskiljas i dess helhet från de offentliga förvaltningsuppgifter som skogscentralen sköter, varvid också den behörighet och det ansvar som avses i 17 § 1 mom. ska åtskiljas. Jord- och skogsbruksministeriet får styra arbetet med att bereda åtskiljandet i skogscentralen. Ministeriet och skogscentralen avtalar om de praktiska åtgärderna i samband med det. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 14.12.2015 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare