Senast publicerat 10-05-2021 18:33

Riksdagens svar RSv 9/2015 rd RP 11/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 11/2015 rd
EkUB 4/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 11/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 4/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 9 §, mellanrubriken före 14 § samt 15 § och 9 kap. 13 §, 
ändras 1 kap. 4 §, 3 kap. 6 § 2 mom., 4 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 4 mom., 5 kap. 11 § 4 punkten, 7 kap. 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom. samt 5 och 10—14 §, 17 § 2 punkten och 18 § 2 mom., rubriken för 8 kap. och 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom. samt 5 och 7—9 §, 10 § 1 mom. och 12 §, 10 kap. 5 och 8 § samt 15 kap. 1 § 1 mom. och 2 §, av dem 15 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 258/2013, samt  
fogas till 7 kap. nya 3 a och 3 b §, till 8 kap. nya 6 a och 6 b §, till 9 kap. nya 6 a, 6 b, 8 a—8 c och 10 a §, till 10 kap. 6 § ett nytt 2 mom. samt till 17 kap. en ny 1 a § som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
4 §  
Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information 
Den som själv eller enligt uppdrag erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform eller som enligt 3—9 eller 11 kap. är informationsskyldig gentemot investerare ska opartiskt och konsekvent tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som kan inverka väsentligt på värdepapperens värde. 
3 kap. 
Tillämpningsområde och definitioner 
6 §  
Hemstat för värdepappersemission 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Hemstaten för en värdepappersemission är Finland också när emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper än de som avses i 3 mom. erbjuds till allmänheten eller det görs en ansökan om att värdepapperen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tas upp till handel först i Finland. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad, kan emittenten senare som hemstat för emissionen välja någon annan av de EES-stater där värdepapperen är föremål för handel på en reglerad marknad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Offentliggörande av prospekt samt prospektets innehåll 
3 §  
Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds till allmänheten 
Prospekt behöver inte offentliggöras om värdepapper erbjuds 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för ett sammanlagt vederlag på mindre än 2 500 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 §  
Grundprospekt  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De slutgiltiga villkoren för ett värdepapperserbjudande ska, om de inte framgår av grundpros-pektet eller av en komplettering av grundprospektet, ges in till Finansinspektionen samtidigt som de offentliggörs i enlighet med 2 mom. Finansinspektionen ska ge in dem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och, på begäran av den som har begärt att prospektet ska godkännas, till den mottagande EES-statens behöriga myndighet med iakttagande av vad som i 5 kap. 6 och 7 § föreskrivs om meddelanden till andra myndigheter.  
5 kap.  
Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt 
11 §  
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får närmare föreskrifter utfärdas om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) utformningen av och innehållet i prospekt som ska offentliggöras över värdepapper som ingår i ett erbjudande för vilket vederlaget inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för en tolvmånadersperiod sammanlagt är mindre än 5 000 000 euro men minst 2 500 000 euro. 
7 kap. 
Regelbunden informationsskyldighet 
2 §  
Hemstat för sådana emittenters regelbundna informationsskyldighet som har emitterat aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten för emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland finns i 3 a §.  
3 §  
Hemstat för sådana emittenters regelbundna informationsskyldighet som har emitterat andra värdepapper 
Finland är hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten för en emittent av andra värdepapper än sådana som avses i 2 §, när de är föremål för handel på en reglerad marknad och deras nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde understiger 1 000 euro, om emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland.  
En emittent av värdepapper som avses i 1 mom. och vars nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde är minst 1 000 euro ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldighe-ten välja någon av de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad eller den EES-stat där emittenten har sitt bolagsrättsliga säte. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft minst tre år åt gången, dock högst så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga och emittentens i 2 § avsedda värdepapper inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad. 
En emittent ska offentliggöra uppgift om vilken EES-stat som valts till hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten. Uppgift om valet ska dessutom ges in till den behöriga myndigheten i den EES-stat där emittenten har sitt bolagsrättsliga säte och i de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. 
Bestämmelser om hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten för emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland finns i 3 a §.  
3 a § 
Hemstat för tredjelandsemittenters regelbundna informationsskyldighet 
En emittent som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och som har emitterat aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper, vilka är föremål för handel på en reglerad marknad, ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja någon av de EES-stater där dessa värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga. 
En emittent som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och som har emitterat andra än i 1 mom. avsedda värdepapper, vilka är föremål för handel på en reglerad marknad, ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja någon av de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft minst tre år åt gången, dock högst så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga och emittentens i 1 mom. avsedda värdepapper inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad. 
En emittent ska offentliggöra uppgift om vilken EES-stat som valts till hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten. Uppgift om valet ska dessutom ges in till den behöriga myndigheten i de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. 
3 b § 
Bestämmande av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten när emittenten inte har offentliggjort hemstaten  
Om en emittent som har emitterat värdepapper som avses i 3 eller 3 a § inte har offentliggjort sin hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten inom tre månader från det att värdepapperen togs upp till handel på en reglerad marknad, anses hemstaten vara den EES-stat där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Om dessa EES-stater är fler än en anses de alla vara hemstater för den regelbundna informationsskyldigheten tills emittenten har valt en av dem, offentliggjort uppgiften och meddelat den till den behöriga myndigheten i enlighet med 3 eller 3 a §.  
4 §  
Avgränsning av tillämpningsområdet 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om informationsskyldighet gäller inte 
1) finska staten, 
2) Finlands Bank, 
3) finländska kommuner och samkommuner, 
4) andra stater och deras centralbanker eller regionala och lokala förvaltningsenheter, 
5) Europeiska centralbanken, 
6) sådana internationella offentliga organ i vilka minst en EES-stat är medlem, 
7) det europeiska finansiella stabiliseringsinstrument (EFSF) som avses i 1 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (668/2010) och andra motsvarande emittenter eller finansiella instrument som har inrättats eller emitterats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i Europeiska monetära unionen genom tillhandahållande av tillfälligt finansiellt stöd till medlemsstater vars valuta är euro.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse 
En emittent ska offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast tre veckor före den bolagsstämma där bokslutet ska framläggas för fastställelse, dock senast fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska offentliggöras i enlighet med kommissionens tekniska standarder för tillsyn. 
10 § 
Offentliggörande av halvårsrapport 
En emittent av värdepapper ska offentliggöra en halvårsrapport för räkenskapsperiodens sex första månader. Skyldigheten gäller dock inte en emittent som på en reglerad marknad har emitterat endast andra värdepapper än aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper och som per enhet har ett nominellt värde av minst 100 000 euro eller motsvarande belopp i någon annan valuta på emissionsdagen. 
Halvårsrapporten ska offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock senast tre månader efter utgången av rapportperioden. Tidpunkten ska offentliggöras så snart den har fastställts. 
11 § 
Halvårsrapportens innehåll och utformning 
Halvårsrapporten ska ge en rättvisande bild av emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning. Halvårsrapporten ska utarbetas enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper som följs i bokslutet. Uppgifterna i halvårsrapporten ska vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Om emittenten ska upprätta ett koncernbokslut, ges halvårsrapporten som information om koncernen.  
Halvårsrapportens redogörelsedel ska innehålla en allmän beskrivning av emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning samt dessas utveckling under rapportperioden. Redogörelsedelen ska innefatta en beskrivning av betydande händelser och transaktioner under rapportperioden, av deras inverkan på emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning och av betydande risker och osäkerhetsmoment i emittentens affärsverksamhet under den närmaste framtiden.  
Halvårsrapportens tabelldel ska utarbetas i enlighet med de internationella redovisningsstandarder för delårsrapporter som avses i bokföringslagen (1336/1997).  
12 §  
Granskning av halvårsrapporten och offentliggörande av revisorsutlåtande 
Om emittentens revisor har granskat halvårsrapporten ska revisorn i sitt utlåtande uppge hur omfattande granskningen varit. Revisorsutlåtandet ska då fogas till halvårsrapporten. 
Om emittentens revisor inte har granskat halvårsrapporten ska emittenten uppge detta i halvårsrapporten. 
13 §  
Halvårsrapport för en förlängd räkenskapsperiod 
Om en emittents räkenskapsperiod har förlängts ska emittenten dessutom för de tolv första månaderna av räkenskapsperioden offentliggöra en halvårsrapport som motsvarar en sådan halvårsrapport för räkenskapsperiodens sex första månader som avses i 11 §. 
14 § 
Rapport om betalningar till staternas regeringar av emittenter som är verksamma inom utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog 
En emittent som är verksam inom utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog enligt artikel 41.1 och 41.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG ska en gång per år offentliggöra en sådan rapport om betalningar till staternas regeringar som avses i artikel 43 eller 44 i det direktivet. Rapporten ska offentliggöras inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut. 
17 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) innehållet i och offentliggörandet av i detta kapitel avsedda halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser samt annan informationsskyldighet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 § 
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter och bevilja undantag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen ska bevilja emittenter vars hemstat är ett tredjeland undantag att offentliggöra uppgifter i halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser i enlighet med regleringen i sin hemstat, om kraven enligt hemstatens lagstiftning anses motsvara de krav som Finlands lagstiftning ställer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter 
1 § 
Tillämpningsområde 
Bestämmelserna i 2, 3 och 7 § i detta kapitel ska tillämpas på emittenter som 
1) har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad, 
2) vars värdepapper är föremål för handel på en börs, eller 
3) som har ansökt om att värdepapper de emitterat ska tas upp till handel på en börs eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller 2 punkten. 
Bestämmelserna i 4—6 och 6 a § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som avses i 7 kap. 2, 3 och 3 a § och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland. 
Bestämmelserna i 8 § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. 
Bestämmelserna i 6 b § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som avses i 7 kap. 3 och 3 a § och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.  
6 a § 
Offentliggörande av förändringar i rättigheter som är förenade med värdepapperen 
En emittent ska utan dröjsmål offentliggöra förändringar i rättigheter som är förenade med de emitterade värdepapperen.  
6 b § 
Likabehandling av innehavare av obligationslån 
Den som emitterar obligationslån ska se till att alla innehavare av obligationslån som har emitterats samtidigt och på samma villkor behandlas lika med avseende på de rättigheter som är förenade med skuldebreven. 
9 kap. 
Anmälan om betydande ägar- och röstandelar 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Detta kapitel ska tillämpas på börsbolag som är målbolag och på deras aktieägare och personer som jämställs med aktieägare. Detta kapitel ska tillämpas också på andra emittenter vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland enligt 7 kap. 3 a § 1 mom. och på deras aktieägare och personer som jämställs med aktieägare. 
4 § 
Personer som jämställs med aktieägare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med aktieägare jämställs personer som utövar bestämmande inflytande i aktieägaren samt andra personer vars andel enligt 5, 6, 6 a eller 6 b § eller inkluderade andel i målbolaget enligt 7 § förändras. 
5 § 
Skyldighet att anmäla ägar- och röstandelar 
En aktieägare ska anmäla sin ägar- och röstandel till målbolaget och Finansinspektionen (flaggningsanmälan) när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget (flaggningsgräns). 
6 a § 
Skyldighet att anmäla finansiella instrument 
Flaggningsanmälan ska göras också då aktieägaren på basis av ett finansiellt instrument har rätt att förvärva ett sådant antal aktier i målbolaget som uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas som finansiellt instrument också ett finansiellt instrument vars värde bestäms utifrån en aktie i målbolaget och som har liknande ekonomisk effekt som ett finansiellt instrument som berättigar till aktier i målbolaget. Flaggningsanmälan ska göras oberoende av om det finansiella instrumentet realiseras genom fysisk eller kontant avveckling av de underliggande tillgångarna. 
Den ägar- eller röstandel som avses i 1 mom. och som grundar sig på ett finansiellt instrument ska beräknas med hänsyn till det totala nominella beloppet för aktierna. Om ett finansiellt instrument endast kan realiseras genom kontantavräkning, ska andelen beräknas enligt det deltajusterade antalet aktier. 
Skyldigheten att göra en flaggningsanmälan gäller endast finansiella instrument som kan leda till att aktieägaren förvärvar en ägar- eller röstandel eller till en liknande ekonomisk effekt. Från dem får det då inte göras avdrag med finansiella instrument som kan leda till att aktier i samma målbolag avyttras. 
6 b § 
Anmälningsskyldighet på basis av sammanläggning av ägar- och röstandelar samt finansiella instrument  
Flaggningsanmälan ska göras också när den ägar- och röstandel som en aktieägare har enligt 5 och 6 § och den ägarandel som grundar sig på ett finansiellt instrument enligt 6 a § sammanlagt uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. 
Flaggningsanmälan ska göras också när aktieägaren förvärvar de i 6 a § avsedda finansiella instrumentens underliggande aktier. 
7 § 
Beräkning av ägar- och röstandelar 
Till en aktieägares anmälningspliktiga andel räknas vid tillämpningen av 5, 6, 6 a och 6 b § 
1) ägar- och röstandelar i företag och stiftelser där aktieägaren har bestämmande inflytande, 
2) ägar- och röstandelar i pensionsstiftelser och pensionskassor för aktieägaren och företag där denne har ett bestämmande inflytande. 
8 § 
Undantag från anmälningsskyldigheten 
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte 
1) aktier som förvärvas endast för clearingverksamhet för högst fyra handelsdagar och inte heller den som förvarar aktier och som i denna egenskap innehar aktier och kan utöva den rösträtt som är knuten till de förvaltade aktierna endast enligt särskilda anvisningar, 
2) ägar- och röstandelar i en handelsportfölj som innehas av ett kreditinstitut eller en tillhandahållare av investeringstjänster, om
a) andelen i handelsportföljen inte överstiger 5 procent av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget, och
b) rösträtt som följer med aktierna i handelsportföljen inte utövas eller ledningen av emittenten inte annars påverkas genom aktierna,
 
3) ägar- och röstandelar som har förvärvats i stabiliseringssyfte i samband med erbjudande av värdepapper eller för att genomföra återköpsprogram enligt kommissionens återköpsförordning, om den rösträtt som följer med aktierna inte utövas eller på annat sätt används för att ingripa i ledningen av emittenten. 
8 a § 
Undantag från anmälningsskyldigheten för moderföretag till fondbolag eller tillhandahållare av investeringstjänster 
Ett moderföretag till ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller till ett fondbolag som beviljats verksamhetstillstånd i en annan EES-stat (moderföretag) behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som en placeringsfond som förvaltas av fondbolaget eller ett fondföretag innehar, om den rösträtt som hänför sig till aktierna utövas oberoende av moderföretaget. Moderföretaget får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka fondbolaget vad gäller utövandet av de rösträtter som hänför sig till aktierna. 
Ett moderföretag till en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som tillhandahållaren av investeringstjänster förvaltar med stöd av förmögenhetsförvaltningsavtal, om tillhandahållaren av investeringstjänster kan utöva den rösträtt som hänför sig till aktierna endast i enlighet med givna anvisningar och den utövar rösträtten oberoende av moderföretaget. Moderföretaget till tillhandahållaren av investeringstjänster får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka tillhandahållaren av investeringstjänster vad gäller utövandet av de rösträtter som hänför sig till ak-tierna. 
Moderföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa det undantag som avses i denna paragraf. Av anmälan ska framgå följande uppgifter: 
1) fullständigt namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländsk registerbeteckning för det fondbolag och den tillhandahållare av investeringstjänster på vilka moderföretaget önskar tillämpa undantaget, 
2) de myndigheter som utövar tillsyn över fondbolaget och tillhandahållaren av investeringstjänster i fråga, 
3) meddelande om att moderföretaget uppfyller kraven i denna paragraf i fråga om vart och ett fondbolag och företag som tillhandahåller investeringstjänster. 
Moderföretaget ska utan obefogat dröjsmål meddela Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som anges i 3 mom.  
Moderföretaget ska dessutom på begäran lämna Finansinspektionen uppgifter om 
1) de förfaranden genom vilka man förhindrar utbyte av information mellan moderföretaget och fondbolaget eller tillhandahållaren av investeringstjänster om utövandet av rösträtter, 
2) den oberoende ställningen för dem som beslutar om utövandet av rösträtterna, 
3) uppdragsförhållandet och dess villkor, om moderföretaget samtidigt är kund hos det fondbolag eller den tillhandahållare av investeringstjänster där det har bestämmande inflytande. 
8 b § 
Undantag från anmälningsskyldigheten för marknadsgaranter 
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte sådana förvärv eller avyttringar av ägar- och röstandelar som en tillhandahållare av investeringstjänster gör i egenskap av marknadsgarant och som leder till att femprocentsgränsen uppnås eller överskrids eller till att andelen underskrider denna gräns om inte marknadsgaranten ingriper i ledningen av emittenten och inte heller förmår emittenten att köpa aktierna i fråga eller påverkar deras pris. 
En marknadsgarant ska underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa undantaget i denna paragraf och då den inte längre avser tillämpa det. Anmälan till Finansinspektionen ska göras målbolagsvis. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål i enlighet med 9 § 1 mom. 
En förutsättning för tillämpningen av undantaget i denna paragraf är dessutom att marknadsgaranten kan särskilja de förvärv eller avyttringar av ägar- eller röstandelar som denne gjort i egenskap av marknadsgarant från andra förvärv och avyttringar. 
8 c § 
Undantag från anmälningsskyldigheten för fondbolag och tillhandahållare av investeringstjänster med verksamhetstillstånd från ett tredjeland 
Finansinspektionen ska bevilja ett moderföretag till ett fondbolag eller en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i ett tredjeland tillstånd att tillämpa ett undantag som avses i 8 a §, om bestämmelserna i hemstaten för fondbolaget eller tillhandahållaren av investeringstjänster motsvarar kraven i 8 a §. Moderföretaget ska lägga fram en utredning om överensstämmelse med kraven för Finansinspektionen. 
9 § 
Flaggningsanmälan 
Flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast handelsdagen efter det att aktieägaren fick kännedom om eller borde ha haft kännedom om förvärvet eller avyttringen, om sin möjlighet att utöva rösträtten eller om den rättshandling som lett till att aktieägarens ägar- och röstandel förändrats eller kommer att förändras i det fall att rättshandlingen genomförs så som anges i 5, 6, 6 a eller 6 b §. Aktieägaren ska anses ha fått kännedom om rättshandlingen senast två handelsdagar efter det att den genomförts. 
En aktieägare behöver inte göra flaggningsanmälan om denna görs av den person som har bestämmande inflytande över aktieägaren. 
Flaggningsanmälan ska göras på grundval av de uppgifter som målbolaget i enlighet med 8 kap. 6 § har offentliggjort om målbolagets sammanlagda röstetal och antal aktier. I flaggningsanmälan ska de andelar som avses i 5, 6, 6 a och 6 b § i det här kapitlet vara specificerade. 
10 § 
Målbolags anmälningsskyldighet 
När ett målbolag får en flaggningsanmälan ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra den information som ingår i anmälan. Målbolaget är inte skyldigt att offentliggöra informationen om inte aktieägaren är anmälningsskyldig. Om målbolaget inte känner till all information som ska offentliggöras i flaggningsanmälan ska även detta meddelas i samband med offentliggörandet. Om det i flaggningsanmälan dessutom har lämnats annan information, ska också denna information offentliggöras samtidigt.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 a § 
Undantag från anmälningsskyldigheten för målbolag med bolagsrättslig hemort i ett tredjeland 
Finansinspektionen ska bevilja ett målbolag med bolagsrättslig hemort i ett tredjeland tillstånd att offentliggöra en flaggningsanmälan som målbolaget fått kännedom om i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet, om flaggningsanmälan till målbolaget och offentliggörandet av anmälan enligt bestämmelserna i tredjelandet ska göras högst sju handelsdagar från det att ägar- eller röst-andelen uppnår, överskrider eller sjunker under den föreskrivna gränsen. Målbolaget ska lägga fram en utredning om bestämmelserna i tredjelandet för Finansinspektionen.  
Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när inspektionen beviljar tillstånd enligt denna paragraf. 
12 § 
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter 
I syfte att genomföra öppenhetsdirektivet får Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälningsskyldigheten enligt detta kapitel, om hur innehållet ska presenteras och om beräkningsmetoderna, om inte något annat följer av en delegerad akt som antagits av kommissionen eller av en teknisk standard för genomförande. 
10 kap. 
Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information 
5 § 
Tillgänglighållande av obligatorisk information på webbplatser 
En emittent ska hålla obligatorisk information som avses i 6—9 och 11 kap. och information om emittentens val av hemstat enligt 7 kap. 3 § 3 mom. och 3 a § 3 mom. tillgänglig för allmänheten på sin webbplats i minst fem år. 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska en emittent hålla information som avses i 7 kap. 5, 7, 8 och 10 § tillgänglig för allmänheten på sin webbplats i minst tio år. 
6 § 
Tillgänglighållande av obligatorisk information i den centrala lagringsenheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska en emittent hålla information som avses i 7 kap. 5, 7, 8 och 10 § tillgänglig för allmänheten i den centrala lagringsenheten i minst tio år. 
8 §  
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om den centrala lagringsenhet som avses i 3 § 2 mom. och om dess verksamhet samt om tillgänglighållande av information enligt 6 §, i syfte att genomföra öppenhetsdirektivet och de rättsakter som kommissionen antagit med stöd av öppenhetsdirektivet. 
15 kap. 
Administrativa påföljder 
1 §  
Ordningsavgift 
Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen: 
1) denna lags 5 kap. 4 § om överlämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen, 
2) denna lags 8 kap. 2—6, 6 a och 7 § om informationsskyldighet, 
3) denna lags 9 kap. 11 § om skyldighet att göra anmälan om betydande ägar- och röstandelar, 
4) denna lags 10 kap. 3 § 2 mom. om lämnande av obligatorisk information och 5 och 6 § om tillgänglighållande av obligatorisk information. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: 
1) bestämmelserna om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information i 1 kap. 3 och 4 §, 
2) bestämmelserna om skyldighet att offentliggöra prospekt i 4 kap. 1, 6—12, 14 och 15 §, 
3) bestämmelserna om offentliggörande av information i 6 kap. 4—7 och 9 §, 7 kap. 7 och 16 § samt 10 kap. 3 § 1 mom. och 4 § samt bestämmelsen om likabehandling av innehavare av obligationslån i 8 kap. 6 b §,  
4) bestämmelserna om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande i 11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 och 27 §, 
5) bestämmelserna om företagsspecifikt insiderregister och marknadsmissbruk i 13 kap.       6—8 § och 14 kap. 2, 3, 5 och 6 §. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf påförs påföljdsavgift också för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: bestämmelserna i denna lag om offentliggörande av information i 7 kap. 5, 6, 8 och 10—14 §, bestämmelsen om offentliggörande av förändringar i rättigheter som är förenade med värdepapperen i 8 kap. 6 a § och bestämmelserna om anmälan om betydande ägar- och röstandelar i 9 kap. 5, 6, 6 a, 6 b, 9 och 10 §. 
Påföljdsavgift påförs dessutom för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf samt sådana bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av prospektdirektivet och öppenhetsdirektivet. 
17 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
1 a § 
Förbud att utöva rösträtt 
Finansinspektionen kan av vägande skäl förbjuda den som bryter mot de skyldigheter att anmäla betydande ägar- och röstandelar som avses i 9 kap. 5, 6, 6 a, 6 b och 9 §, att utöva sin rösträtt och företräda de aktier som överträdelsen gäller vid målbolagets bolagsstämma. Förbudet gäller tills anmälningsskyldigheten har fullgjorts, om inte Finansinspektionen av särskilt vägande skäl förlänger förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela målbolaget om ett förbud eller om att förbudet upphört.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Om en emittent, vars värdepapper var föremål för handel på en reglerad marknad när denna lag trädde i kraft, inte har offentliggjort hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten senast den 27 november 2015, börjar den tidsfrist på tre månader som avses i 7 kap. 3 b § i denna lag det angivna datumet. 
Bestämmelserna i 7 kap. 3 b § i denna lag tillämpas endast på emittenter  
1) med vilkas värdepapper handeln inleds på en reglerad marknad den 27 november 2015 eller därefter, eller  
2) vars värdepapper är föremål för handel den 27 november 2015, men som inte har offentliggjort och till myndigheterna meddelat hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten i enlighet med 7 kap. 3 eller 3 a §.  
En emittent som avses i 3 mom. 2 punkten och som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland samt vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad endast i Finland, behöver dock inte offentliggöra eller till Finansinspektionen meddela att Finland är hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten. 
Bestämmelserna i 7 kap. 14 § tillämpas på den rapport som ska utarbetas för den räkenskapsperiod som inleds den 1 januari 2016 eller därefter. 
När lagen träder i kraft ska en aktieägare göra flaggningsanmälan om sådan ägar- och röstandel som avses i 9 kap. 5, 6, 6 a och 6 b § inom en månad från lagens ikraftträdande, såvida inte ägar- och röstandelen har anmälts eller på annat sätt offentliggjorts tidigare. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 41 § 6 mom., sådant det lyder i lag 1198/2014,  
ändras 33 § 4 mom. och 41 § 7 mom., sådana de lyder, 33 § 4 mom. i lag 752/2012 och 41 § 7 mom. i lag 611/2014, samt  
fogas till 40 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 611/2014 och 1198/2014, ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 41 a § som följer: 
33 § 
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att 
1) förbjuda utländska EES-filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet finns i 61 §, 
2) förbjuda verksamhet som strider mot kreditinstitutslagen och att förordna att ett lagstridigt förfarande ska rättas finns i 22 kap. 1 § i kreditinstitutslagen,  
3) förbjuda verksamhet som strider mot lagen om investeringstjänster och att förordna att ett lagstridigt förfarande ska rättas finns i 16 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 
4) förbjuda verksamhet som strider mot värdepappersmarknadslagen i samband med erbjudande av och handel med värdepapper och uppfyllande av skyldigheten att informera om värdepapper samt att förordna att ett förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 
5) tillfälligt förbjuda utövandet av den rösträtt som är kopplad till aktier för vilka anmälningsskyldigheten har försummats finns i 17 kap. 1 a § i värdepappersmarknadslagen, 
6) förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i lagen om handel med finansiella instrument, 
7) förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i lagen om handel med finansiella instrument, 
8) förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om handel med finansiella instrument. 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för en påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning vars förpliktelser har åsidosatts genom en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf. En förutsättning för att personen i fråga ska påföras påföljdsavgift är att denne på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen.  
41 §  
Påförande av påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med omsättning avses i denna paragraf 
1) summan av ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags och ett annat till dessas finansiella företagsgrupp hörande företags intäkter enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning, 
2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter eller en pensionsstiftelses eller en försäkringskassas avgiftsintäkter, 
3) i fråga om andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
Om en påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 20 kap. 1 § 2 och 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 och 5 mom. i lagen om investeringstjänster eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. 
Om påföljdsavgiften påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst två miljoner euro.  
Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf får påföljdsavgiften emellertid vara högst två gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan bestämmas. 
Med omsättning avses i denna paragraf 
1) summan av ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags och ett annat till dessas finansiella företagsgrupp hörande företags intäkter enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning eller, om det avgiftsskyldiga företaget hör till ett kreditinstituts eller värdepappersföretags finansiella företagsgrupp, summan av de konsoliderade intäkterna, 
2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter eller en pensionsstiftelses eller en försäkringskassas avgiftsintäkter, eller om försäkringsbolaget, försäkringsföreningen, pensionsanstalten, specialföretaget, pensionsstiftelsen eller försäkringskassan hör till en koncern som dotterbolag, premieintäkterna enligt koncernbokslutet eller på motsvarande sätt avgiftsintäkterna,  
3) i fråga om andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning eller, om företaget som moderbolag ska upprätta ett koncernbokslut enligt 6 kap. 1 § i bokföringslagen eller om företaget hör till en koncern som dotterbolag, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På gärningar och försummelser som skett innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av kreditinstitutslagen  

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i kreditinstitutslagen (610/2014) 20 kap. 1 § 6 mom. och  
ändras 7 kap. 1 § 5 mom. samt 8 a kap. 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom., av dem 8 a kap. 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1199/2014, som följer: 
7 kap. 
Förvaltnings- och styrningssystem 
1 § 
Allmänna krav på förvaltnings- och styrningssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om kreditinstitutet har ett förvaltningsråd gäller bestämmelserna om styrelsen i detta kapitel och i 8 a kap. förvaltningsrådet, i den utsträckning som det enligt bolagsordningen eller stadgarna har anvisats uppgifter som annars hör till styrelsen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 a kap. 
Återhämtningsplan 
5 § 
Översändande av återhämtningsplanen för granskning 
Ett kreditinstitut ska sända återhämtningsplanen till Finansinspektionen för granskning. Kreditinstitutets styrelse ska godkänna planen innan den sänds till Finansinspektionen. Kreditinstitutet ska då Finansinspektionen kräver det visa att planen uppfyller de villkor som föreskrivs i 6 § 1 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Granskning av återhämtningsplaner för finansiella företagsgrupper 
Moderföretaget för en finansiell företagsgrupp ska sända återhämtningsplanen för den finansiella företagsgruppen till Finansinspektionen för granskning. Återhämtningsplanen ska sändas till Finansinspektionen alltid då det har gjorts betydande ändringar i planen. Styrelsen för den finansiella företagsgruppens moderföretag ska godkänna företagsgruppens återhämtningsplan in-nan den sänds till Finansinspektionen. Den finansiella företagsgruppens moderföretag eller ett kreditinstitut eller värdepappersföretag som hör till gruppen ska på Finansinspektionens yrkande visa att den finansiella företagsgruppens återhämtningsplan uppfyller de villkor som föreskrivs i 8 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) 2 kap. 6 § 5 och 6 mom., 3 kap. 4 § 4 mom. samt 4 kap. 5 § 2 och 3 mom. som följer: 
2 kap. 
Förvaltning 
6 § 
Anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Verkets överdirektör ska till en förteckning som förs av finansministeriet och tjänstemännen till en förteckning som förs av verket göra anmälan om krediter som de fått av kreditinstitut, värdepappersföretag eller företag som hör till dessas grupp samt om borgens- eller andra ansvarsförbindelser som kreditinstitut eller företag har ställt för dem.  
Om verkets överdirektör eller tjänstemän innehar aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform samt finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, ska de i enlighet med 7 § göra anmälan om dem till en förteckning som förs av verket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Fondens tillgångar och placeringen av dem samt kostnader och upplåning 
4 § 
Placeringsbeslut om fondtillgångar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i 2 kap. 6 och 7 § föreskrivs om anmälningsskyldigheten för verkets överdirektör    tillämpas också på styrelsens ordförande, medlemmar och ersättare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
EU:s stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond och stabilitetsavgiften till den nationella resolutionsfonden 
5 § 
Den nationella stabilitetsavgiften och målnivån för resolutionsfonden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Uttaget av stabilitetsavgifter hos värdepappersföretagen ska ökas så jämnt som möjligt, så att det sammanlagda beloppet senast den 31 december 2024 når upp till den målnivå som fastställts för resolutionsfonden. Målnivån ska beräknas som en andel av den sammanlagda målnivå som fastställs för värdepappersföretagen och kreditinstituten och som utgör en procent av de garanterade insättningarna. 
Resolutionsfondens målnivå ska bestämmas som en andel av den kalkylerade målnivå som avses i 2 mom. på så sätt att den motsvarar den andel som värdepappersföretagens sammanlagda skuldbelopp, med avdrag för eget kapital, utgör av det sammanlagda skuldbeloppet för alla de värdepappersföretag som betalar stabilitetsavgift och de kreditinstitut som betalar EU:s stabilitetsavgift, med avdrag för deras eget kapital och garanterade insättningar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.10.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare