Senast publicerat 10-05-2021 19:21

Riksdagens svar RSv 9/2017 rd RP 265/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor

RP 265/2016 rd
ShUB 3/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensions-stiftelser och lagen om försäkringskassor (RP 265/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 3/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 47 e och 47 g §, sådana de lyder i lag 391/2006, och 
ändras 46 a §, sådan den lyder i lagarna 382/2005 och 391/2006, som följer: 
46 a § 
Med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs vid tillämpningen av 47 b—47 d, 47 f, 47 h—47 j och 47 l—47 o § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 83 k och 83 m §, sådana de lyder i lag 392/2006, och 
ändras 83 g §, sådan den lyder i lagarna 383/2005 och 392/2006, som följer: 
83 g § 
Med en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet jämställs vid tillämpningen av 83 h—83 j, 83 l och 83 n—83 r § också sådana medlemsstater i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.3.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare