Senast publicerat 25-02-2021 11:22

Riksdagens svar RSv 9/2021 rd RP 251/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Riksdagen
RP 251/2020 rd
KoUB 2/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner (RP 251/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 2/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 3, 4, 10 och 27 §, sådana de lyder, 3 § i lag 992/2018, 4 § delvis ändrad i lagarna 967/2008, 940/2016 och 338/2018, 10 § delvis ändrad i lag 940/2016 och 27 § i lag 994/2015, som följer: 
  3 § 
  Definitioner 
  I denna lag avses med 
  1) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare, 
  2) lastfartyg ett fartyg som inte är ett passagerarfartyg, 
  3) bogserbåt eller skjutbogserare ett lastfartyg som är avsett att utföra bogsering eller skjutbogsering och som huvudsakligen används för transport, 
  4) sjötransport transport av passagerare eller gods till sjöss samt bogsering eller skjutbogsering; bogsering och skjutbogsering som huvudsakligen sker i hamnar eller biträdande av motordrivna fartyg i hamn är inte sjötransport, 
  5) passagerare alla personer med undantag av befälhavaren eller medlemmarna i besättningen eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov, och med undantag av barn under ett år, 
  6) fartyg som huvudsakligen går i utrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart mellan finska och utländska hamnar eller utanför Finlands territorialvatten, inbegripet trafik genom Saima kanal, 
  6 a) fartyg som huvudsakligen går i inrikes sjöfart ett fartyg som över hälften av sin verksamhetstid under ett kalenderår går i sjöfart på Finlands territorialvatten mellan finska hamnar, 
  7) stödår ett kalenderår, 
  8) stödmyndighet Transport- och kommunikationsverket, 
  9) handelsfartygsförteckningen den förteckning som stödmyndigheten för över fartyg för vilka ansökan om stöd enligt denna lag kan göras, 
  10) verksamhetstid den del av kalenderåret då fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen, med undantag av de tider då fartyget har legat i docka eller i hamn obemannat. 
  4 § 
  Inskrivning i handelsfartygsförteckningen 
  Stödmyndigheten ska på ansökan i handelsfartygsförteckningen skriva in sådana i Finland registrerade 
  1) passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar och skjutbogserare som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret, 
  2) lastfartyg som har en bruttodräktighet på minst 500, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att huvudsakligen gå i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens, 
  3) bogserbåtar och skjutbogserare som har en bruttodräktighet på minst 300, är besiktade för Östersjötrafik, närsjöfart, Europatrafik eller fjärrtrafik och under stödåret är avsedda att huvudsakligen gå i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. 
  Ansökan kan göras av fartygets finska ägare eller en finsk arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med en utländsk ägares fartyg som är registrerat i Finland. 
  Den som för fartygsregistret på Åland ska i handelsfartygsförteckningen på ansökan skriva in ett fartyg som på Åland införts i fartygsregistret, på de villkor som nämns i denna paragraf. 
  10 § 
  Allmänna villkor för beviljande av stöd 
  Stödmyndigheten ska bevilja stöd som avses i denna lag, om 
  1) fartyget har varit inskrivet i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks och det har uppfyllt villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen under den tid för vilken stöd söks, 
  2) fartygets bemanningskostnader genom ett avtal mellan arbetsmarknadsparterna har bringats till en sådan nivå att de, med beaktande av det stöd som avses i denna lag, möjliggör internationellt konkurrenskraftig verksamhet inom sjötransport, 
  3) fartyget under stödåret huvudsakligen har använts i utrikes sjöfart eller är ett i 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett fartyg som under stödåret huvudsakligen har använts i inrikes sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens eller i utrikes sjöfart, 
  4) skatter och arbetsgivaravgifter för sjömän som arbetar ombord på fartyget har betalats i Finland, samt 
  5) det under stödperioden inte betalas några andra stöd för att sänka fartygets bemanningskostnader än de som beviljas enligt denna lag eller lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013). 
  I fråga om passagerarfartyg som bedriver reguljär passagerartrafik mellan hamnar i Europeiska unionen beviljas stöd endast för medborgare i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
  I fråga om stöd för bogserbåtar och skjutbogserare beviljas av stödbeloppet enligt 11 och 12 § endast den andel som motsvarar sjötransportens andel av stödperioden. 
  Om fartygets ägare eller en annan arbetsgivare som bedriver rederiverksamhet med fartyget inte enligt ett befraktningsavtal har bestämmande inflytande över den trafik som bedrivs med fartyget under avtalstiden, beviljas stöd också för den väntetid som ska betraktas som sjötransport, då fartyget av något skäl som inte har med fartyget att göra i full beredskap med den minimibemanning som det bestämts att fartyget ska ha väntar på uppdrag att transportera gods eller passagerare. I fråga om bogserbåtar och skjutbogserare beviljas för väntetiden dock endast den andel av stödet som motsvarar sjötransportdagarnas andel under stödperioden. 
  27 § 
  Ändringssökande 
  Omprövning av ett beslut av stödmyndigheten får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
  Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
  Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkrav av stöd får överklagas genom besvär på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Andra beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
  Utöver det som särskilt föreskrivs om ändringssökande har stödmyndigheten rätt att anföra besvär över ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat med stöd av denna lag, om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt stödmyndighetens beslut. 
  Ändring i en avgift som stödmyndigheten har fastställt i enlighet med denna lag får sökas på det sätt som anges i 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 4 §, sådan den lyder i lagarna 356/2010, 765/2011 och 941/2016, som följer: 
  4 § 
  Arbetstagare som omfattas av lagens tillämpningsområde 
  Denna lag tillämpas på arbetstagare som utför i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete 
  1) på ett finländskt handelsfartyg i utrikesfart, 
  2) på ett sjögående finländskt bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte, 
  3) på ett annat finländskt isbrytarfartyg än en hamnisbrytare, 
  4) på sådana finländska lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som huvudsakligen går i inrikes sjöfart och som enligt 4 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) är inskrivna i handelsfartygsförteckningen, 
  5) på ett finländskt fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet och går i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens, 
  6) på ett sådant finländskt handelsfartyg i utrikesfart som hyrts ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till fartygets ägare eller en av denna anlitad arbetsgivare, och 
  7) någon annanstans än på fartyg som avses i 1—6 punkten, när det är fråga om tillfälligt arbete som utförs på förordnande av arbetsgivaren. 
  Denna lag tillämpas också på arbetstagare som utför arbete som motsvarar i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete på 
  1) ett sådant utländskt handelsfartyg i utrikesfart som en finländsk redare har hyrt i huvudsak obemannat, förutsatt att arbetstagaren står i anställningsförhållande till redaren eller en av denna anlitad annan arbetsgivare, 
  2) ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart när på arbetstagaren tillämpas finsk lagstiftning med stöd av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet, 
  3) ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart, förutsatt att arbetstagaren i egenskap av utsänd arbetstagare står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare, och 
  4) ett sådant utländskt fartyg i utrikesfart som tillhör ett finländskt bolags utländska dotterbolag, förutsatt att arbetstagaren är finsk medborgare eller bosatt i Finland och att det finländska moderbolaget har gett pensionskassan en förbindelse om betalningen av försäkringsavgiften eller ställt en av kassan godkänd säkerhet för denna betalning; pensionskassans styrelse kan på ansökan under samma förutsättningar godkänna att denna lag även tillämpas på en ovan avsedd arbetstagare som är anställd hos något annat utländskt bolag, förutsatt att finländska bolag har absolut bestämmanderätt i bolaget i fråga. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Lagen tillämpas från och med den 1 januari 2017 på arbetstagare som utför i lagen om sjöarbetsavtal avsett arbete på ett sådant finländskt fartyg som används för systematisk sjömätningsverksamhet och som går i sjöfart som är utsatt för internationell konkurrens. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 23.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare