Senast publicerat 10-05-2021 19:20

Riksdagens svar RSv 90/2017 rd RP 95/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket

RP 95/2017 rd
FvUB 15/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (RP 95/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 15/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1007/2007, som följer: 
2 § 
Delegationen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Delegationen består av 11 medlemmar och lika många personliga suppleanter, vilka förordnas av finansministeriet för en fyraårsperiod som börjar den 1 januari året efter ett kommunalval. Delegationens medlemmar och suppleanter förordnas på förslag av kommunernas centralorganisation bland sådana personer i ett centralt förtroendeuppdrags- eller anställningsförhållande till en kommun, en samkommun eller kommunernas centralorganisation, som representerar den kommunala arbetsgivaren. När medlemmar förordnas ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och även i övrigt iakttas opartiskhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Mandattiden för den delegation som utsetts enligt den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande fortsätter till utgången av december 2017. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.10.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare