Senast publicerat 11-06-2021 15:37

Riksdagens svar RSv 90/2021 rd RP 52/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

RP 52/2021 rd
LaUB 9/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen (RP 52/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 37 kap. i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) 37 kap. 8, 9, 11, 12 och 14 §, 
sådana de lyder, 37 kap. 8 § i lagarna 769/1990 och 602/1997, 9 § i lag 769/1990, 11 och 14 § i lag 514/2003 och 12 § i lagarna 602/1997 och 298/2000, samt 
fogas till 37 kap. en ny 13 §, i stället för den 13 § som upphävts genom lag 875/2001, samt nya 15 och 16 § som följer: 
37 kap. 
Om betalningsmedelsbrott 
8 § 
Betalningsmedelsbedrägeri 
Den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning 
1) använder ett betalningsmedel utan tillstånd av dess lagliga innehavare, med överskridande av den rätt tillståndet ger honom eller henne eller annars utan laglig rätt, 
2) använder ett falskt eller förfalskat betalningsmedel, eller 
3) matar in, ändrar, förstör, skadar, överför eller raderar data i anslutning till ett betalningsmedel eller på något annat sätt ingriper i ett informationssystems funktion så att resultatet av överföring av pengar eller penningvärde förvanskas och därigenom orsakar någon annan en ekonomisk skada,  
ska för betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
För betalningsmedelsbedrägeri döms också den som genom att överskrida täckningen på ett konto eller en avtalad högsta kreditgräns missbrukar ett betalningsmedel som avses i 1 mom. och därigenom orsakar någon annan en ekonomisk skada, om inte han eller hon vid användningen av betalningsmedlet hade för avsikt att utan dröjsmål ersätta skadan. 
Försök till ett brott som avses i 1 mom. 3 punkten är straffbart. 
9 § 
Grovt betalningsmedelsbedrägeri 
Om vid betalningsmedelsbedrägeri 
1) vållas avsevärd eller synnerligen kännbar skada, 
2) brottet begås särskilt planmässigt, eller 
3) brottet begås som ett led i en i 6 kap. 5 § 2 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet,  
och betalningsmedelsbedrägeriet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt betalningsmedelsbedrägeri dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fem år. 
På försök ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i 8 § föreskrivs om försök. 
11 § 
Förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri 
Den som 
1) tillverkar, anskaffar, i landet inför, innehar, säljer, transporterar, sprider eller tillhandahåller en betalningsmedelsblankett eller redskap eller tillbehör som särskilt lämpar sig för tillverkning av betalningsmedelsblanketter, eller 
2) tillverkar, anskaffar, i landet inför, innehar, säljer, transporterar, sprider, överlåter, ur landet utför eller tillhandahåller redskap eller tillbehör som särskilt lämpar sig för förfalskning av betalningsmedel, eller redskap, tillbehör, apparater, upptagningar, datorprogram eller programinstruktioner som särskilt lämpar sig för betalningsrörelse som sker via datanät, 
för utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri eller med vetskap om att användningssyftet är utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri, ska för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
12 § 
Betalningsmedelsbrott 
Den som 
1) olovligen tillägnar sig ett betalningsmedel, 
2) framställer ett falskt betalningsmedel eller förfalskar ett betalningsmedel för utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri eller med vetskap om att användningssyftet är utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri, eller 
3) anskaffar, köper, i landet inför, innehar, säljer, sprider, överför, transporterar, överlåter eller ur landet utför ett olagligt anskaffat, falskt eller förfalskat betalningsmedel för utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri eller med vetskap om att användningssyftet är utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri,  
ska för betalningsmedelsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år. 
För betalningsmedelsbrott döms också den som för att bereda sig eller någon annan orättmätig ekonomisk vinning, med vetskap om att användningssyftet är utförande av ett betalningsmedelsbedrägeri, överlåter ett betalningsmedel till någon annan. 
Denna paragraf tillämpas om inte gärningen utgör brott som avses i 8 eller 9 § eller medverkan till ett sådant. 
Försök till brott som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är straffbart. 
13 § 
Grovt betalningsmedelsbrott 
Om vid betalningsmedelsbrott 
1) brottet begås särskilt planmässigt, eller 
2) brottet begås som ett led i en i 6 kap. 5 § 2 mom. avsedd organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet,  
och betalningsmedelsbrottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt betalningsmedelsbrott dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fem år. 
På försök ska på motsvarande sätt tillämpas vad som i 12 § föreskrivs om försök. 
14 § 
Lindrigt betalningsmedelsbrott 
Om betalningsmedelsbrottet, med hänsyn till den eftersträvade vinningens eller vållade skadans storlek eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för lindrigt betalningsmedelsbrott dömas till böter. 
15 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
1) pengar sedlar och mynt som i Finland eller i något annat land är officiellt gångbara betalningsmedel, 
2) betalningsmedel ett skyddat icke-fysiskt eller fysiskt medel, ett informationstekniskt program, en identifieringsuppgift eller någon annan motsvarande uppgift som identifierar en person, eller en kombination av dessa, som inte utgörs av pengar och som för sig eller tillsammans ger innehavaren eller användaren möjlighet att överföra pengar eller penningvärde, 
3) betalningsmedelsblankett tryckta blanketter som är avsedda att fyllas i så att de blir betalningsmedel och som inte hålls fritt tillgängliga för allmänheten, och sådana kort och schablonkort som särskilt lämpar sig för tillverkning av betalningsmedel. 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om betalningsmedel tillämpas också på en motbok eller ett annat fordringsbevis som ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn har utfärdat över en deposition. 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om betalningsmedel tillämpas också på elektroniska pengar som avses i 5 § 6 a-punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och på virtuell valuta som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019). 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om pengar tillämpas på sedlar och mynt också innan de har satts i omlopp. 
16 § 
Straffansvar för juridiska personer 
På penningförfalskning, grov penningförfalskning, lindrig penningförfalskning, förberedelse till penningförfalskning, användning av falska pengar, betalningsmedelsbedrägeri, grovt betalningsmedelsbedrägeri, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri, betalningsmedelsbrott och grovt betalningsmedelsbrott tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare