Senast publicerat 10-05-2021 19:24

Riksdagens svar RSv 96/2015 rd RP 114/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

RP 114/2015 rd
MiUB 2/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen (RP 114/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 2/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 188 § 3 och 4 mom. samt 
ändras 17 § 1 mom., 31 §, 33 § 3 mom., 47 §, 66 § 1 mom, 188 § 1 mom., 191 § 4 mom., 198 § 2 mom. och 201 § 1 mom.,  
av dem 47 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 476/2004 samt 66 § 1 mom., 198 § 2 mom. och 201 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1589/2009, som följer: 
17 § 
Vederbörande ministeriums uppgifter 
Vederbörande ministerium ska sköta den allmänna utvecklingen och styrningen av områdesplaneringen och byggnadsväsendet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 § 
Godkännande av landskapsplan 
Landskapsplanen godkänns av det högsta beslutande organet för förbundet på landskapsnivå. 
33 § 
Bygginskränkning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det behövs för att trygga regleringen av markanvändningen, kan förbundet på landskapsnivå förbjuda att ett område där det enligt ett planförslag eller en godkänd plan råder bygginskränkning används för byggande som strider mot planförslaget eller planen. Inskränkningen gäller inte uppförande av en ekonomibyggnad som hör till en redan befintlig bostad och inte byggande som är behövligt för bedrivande av jord- och skogsbruk. Inskränkningen gäller högst två år. 
47 § 
Utarbetande och godkännande av en gemensam generalplan 
Kommunerna kan oberoende av vad som i 49 § i kommunallagen (410/2015) föreskrivs om formerna för samarbete mellan kommuner ge förbundet på landskapsnivå, en annan för uppgiften lämplig samkommun eller något annat av kommunernas gemensamma organ i uppdrag att utarbeta och godkänna en gemensam generalplan.  
På det organ som avses i 1 mom. tillämpas vad som i denna lag bestäms om kommuner. 
66 § 
Myndigheternas samråd 
När en landskapsplan utarbetas ska kontakt upprätthållas med närings-, trafik- och miljöcentralen och med de ministerier till vars ansvarsområde hör ärenden av nationell betydelse som behandlas i planen. Närings-, trafik- och miljöcentralen, de behöriga ministerierna samt förbundet på landskapsnivå ska samråda för att klarlägga de riksomfattande mål och övriga centrala mål som ansluter sig till utarbetandet av planen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
188 § 
Sökande av ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar 
Ändring i beslut om godkännande av planer och byggnadsordningar får sökas hos förvaltningsdomstolen genom besvär på det sätt som föreskrivs i kommunallagen. Rättelseförfarandet enligt kommunallagen tillämpas dock inte i ärenden som gäller godkännande av en detaljplan ens när beslutanderätten har överförts på kommunstyrelsen eller en nämnd på det sätt som föreskrivs i 52 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
191 § 
Besvärsrätt i fråga om beslut som gäller godkännande av planer och byggnadsordningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ingen annan än kommunen har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt en kommunal myndighets beslut att godkänna en plan eller en byggnadsordning. Om utarbetandet av en strandplan har skötts av markägaren, har denne dock rätt att överklaga förvaltningsdomstolens beslut. Ingen annan än förbundet på landskapsnivå eller kommunen har rätt att söka ändring i ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt en landskapsplan.  
198 § 
Delgivning av vissa beslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som avses i 188 § 1 mom. meddelas efter anslag. Förvaltningsdomstolens och en kommunal myndighets beslut i ett tillståndsärende samt en kommunal myndighets, närings-, trafik- och miljöcentralens och förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller undantag enligt 171 § meddelas efter anslag. Miljöministeriets beslut enligt 177 § 1 mom. och 178 § samt närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt 38 § 2 mom. och 179 § meddelas likaså efter anslag.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
201 § 
Verkställbarheten av ett planbeslut  
Landskapsstyrelsen kan efter besvärstidens utgång bestämma att en landskapsplan ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen kan efter besvärstidens utgång bestämma att en generalplan eller detaljplan innan den har vunnit laga kraft ska träda i kraft för den del av planområdet som besvären eller rättelseuppmaningen inte kan anses gälla. Kommunen ska utan dröjsmål delge ändringssökandena och besvärsinstansen samt, om beslutet gäller en plan som är föremål för rättelseuppmaning, även närings-, trafik- och miljöcentralen beslutet. Besvärsinstansen kan förbjuda att beslutet verkställs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
På landskapsplaner och kommuners gemensamma generalplaner som godkänts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas förfarandet för fastställelse och ändringssökande enligt de bestämmelser som var i kraft när denna lag träder i kraft endast om planen i enlighet med 200 § har bringats till allmän kännedom innan denna lag har trätt i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare