Senast publicerat 10-05-2021 19:24

Riksdagens svar RSv 97/2016 rd RP 86/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd
ShUB 10/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen (RP 86/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 10/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av familjevårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i familjevårdslagen (263/2015) 13 § 1 mom. samt 16 § 1 och 3 mom. samt 
fogas till 7 § ett nytt 2 mom., till 10 § 1 mom. en ny 6 a-punkt, till lagen en ny 15 a § och till 23 § ett nytt 5 mom. som följer: 
7 § 
Antalet personer som vårdas i familjehem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I familjehem får dock samtidigt vårdas högst sex personer, om det på vårdstället bor minst två personer som svarar för vården, fostran eller den övriga omsorgen i familjehemmet. Av de sistnämnda ska åtminstone den ena ha den behörighet som anges i 6 § 1 mom. och den andra den behörighet som anges i 3 mom. 
10 § 
Uppdragsavtal 
I det uppdragsavtal som ingås mellan en familjevårdare och kommunen eller samkommunen ska parterna komma överens om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 a) ordnandet av undersökningar av välmående och hälsa, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Rätt till ledighet 
Om inte något annat har överenskommits i uppdragsavtalet, ska kommunen eller samkommunen ordna möjlighet för familjevårdaren till en ledighet vars längd är två dygn för varje kalendermånad under vilken vårdaren med stöd av uppdragsavtalet har arbetat minst 14 dygn som familjevårdare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 a § 
Undersökningar av välmående och hälsa 
Kommunen ska vid behov, enligt vad som överenskoms i uppdragsavtalet, för familjevårdare ordna undersökningar av välmående och hälsa samt social- och hälsovårdstjänster som stöder deras välmående. För familjevårdare på heltid ska möjlighet till undersökning av välmående och hälsa ordnas minst vartannat år. 
16 § 
Vårdarvode 
Om inte något annat har överenskommits i uppdragsavtalet har familjevårdaren rätt att få arvode för vården (vårdarvode). Vårdarvodet är minst 775,00 euro per kalendermånad per person i familjevård. Vårdarvodets storlek ska fastställas med beaktande av personens vårdtyngd och verksamhetens natur. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När vården av och omsorgen om ett barn i stället för genom placering utom hemmet har ordnats hos någon annan än de biologiska föräldrarna genom att vårdnaden vid sidan av eller i stället för dem genom ett beslut anförtros någon annan person på basis av en kartläggning av barnets närståendenätverk, ska till den som vårdar barnet betalas vårdarvode enligt denna lag, kostnadsersättning enligt 17 § och startersättning enligt 18 §. För den som vårdar barnet ska vid behov även ordnas service och stödåtgärder enligt 10 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Ikraftträdande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till familjevårdarlagen som upphävts genom denna lag ska denna lag tillämpas i stället för den. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Kommunen eller samkommunen ska vidta åtgärder för att se över ett uppdragsavtal som har ingåtts innan lagen trätt i kraft så att det motsvarar denna lag senast sex månader efter denna lags ikraftträdande. 
Trots 7 § får familjevård enligt ett avtal som ingåtts innan lagen träder i kraft efter ikraftträdandet fortsätta så länge som den vårdbehövandes vårdbehov förutsätter. 
 Slut på lagförslaget 

Helsingfors 21.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare