Senast publicerat 10-05-2021 18:43

Riksdagens svar RSv 98/2015 rd RP 51/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

RP 51/2015 rd
AjUB 3/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet (RP 51/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 3/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 3 § 4 punkten, sådan den lyder i lag 1127/2007, och 
ändras 4 § 1 mom., 6 och 7 § samt 15 § 1 mom., 
sådana de lyder, 4 § 1 mom. samt 6 och 7 § i lag 659/2014 och 15 § 1 mom. i lag 1191/2009, som följer: 
4 § 
Arbetshistoria som villkor för alterneringsledighet 
Ett villkor för alterneringsledighet är att den anställda innan alterneringsledigheten börjar har varit i arbete i minst 20 år. Om den anställda redan tidigare har fått alterneringsersättning, ska han eller hon ha varit i arbete i minst fem år efter det att den föregående alterneringsledigheten slutade. Tiden i arbete beräknas på grundval av de inkomster som omfattas av de arbetspensionslagar som avses i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Alterneringsledighetens längd 
Alterneringsledigheten varar minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar. 
7 § 
Förlängning av avtalad alterneringsledighet 
En överenskommelse om förlängning av alterneringsledigheten ska ingås två månader innan den avtalade alterneringsledigheten upphör. 
15 § 
Alterneringsersättningens storlek 
Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som personen, om han eller hon var arbetslös, skulle ha rätt till enligt 5 kap. 2—5 § och 6 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. och 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. När alterneringsersättningen fastställs beaktas inte barnförhöjning enligt 6 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Om den alterneringslediga har påbörjat sin alterneringsledighet eller en period av den före denna lags ikraftträdande men inte hållit hela alterneringsledigheten när lagen träder i kraft, tillämpas på alterneringsledigheten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Om den alterneringslediga har ingått ett alterneringsavtal före denna lags ikraftträdande och påbörjar sin alterneringsledighet senast den 31 mars 2016, tillämpas på alterneringsledigheten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare