Senast publicerat 10-05-2021 20:26

Riksdagens svar RSv 99/2020 rd RP 13/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

RP 13/2020 rd
ShUB 20/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (RP 13/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 20/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001) 2 § 2 punkten, 6 §, 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 13 §, 14 § 1 mom., 23 § och 24 § 1 mom.,  
av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 290/2012, 1003/2012 och 1372/2014, 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 937/2012, 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1372/2014, 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 142/2015, 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 881/2019, 23 § sådan den lyder i lag 1647/2015 och 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1296/2002, samt 
fogas till lagen nya 13 a och 13 b § som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte en tjänst som syftar till att förbättra en persons livskompetens samt skapa sysselsättningsförutsättningar och som inte ger upphov till något tjänsteförhållande eller anställningsförhållande mellan personen och den instans som anordnar eller genomför verksamheten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas av kommunen. 
Oberoende av på vilket sätt arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas svarar kommunen för att verksamheten anordnas i enlighet med denna lag och på det sätt som anges i aktiveringsplanen eller i den sektorsövergripande sysselsättningsplanen. 
För kostnader för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas ersättning till kommunen av statens medel i enlighet med denna lag. 
Kommunen har inte skyldighet att anordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, om personen 
1) annat än tillfälligt är i arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och där den ordinarie arbetstiden överstiger åtta timmar i veckan, 
2) är sysselsatt på heltid i företagsverksamhet som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller som håller på att inleda företagsverksamhet på heltid, 
3) är studerande på heltid enligt 2 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, eller 
4) deltar i sysselsättningsfrämjande service enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
8 §  
Planens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När en aktiveringsplan utarbetas ska av de åtgärder som avses i 1 mom. 4 punkten möjligheten att erbjuda arbete eller offentlig arbetskraftsservice utredas först. Utöver dessa åtgärder kan planen innehålla social-, hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings- och utbildningsservice som förbättrar möjligheterna att få arbete. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i aktiveringsplanen och den sektorsövergripande sysselsättningsplanen 
Om aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen innehåller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, ska åtminstone följande uppgifter om den ingå i planen: 
1) målet för och en beskrivning av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och uppgifter om platsen där verksamheten anordnas, 
2) tiden per dag och vecka då arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte pågår, 
3) den tidpunkt då en period av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte börjar och periodens längd, 
4) det stöd och den handledning som ges den berörda personen under arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, 
5) annan socialservice och andra hälso- och sjukvårds-, rehabiliterings- och utbildningstjänster som erbjuds vid sidan av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte,  
6) den tidpunkt då effekterna av arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte på sysselsättningsmöjligheterna senast ska bedömas och beslut fattas om fortsatta åtgärder samt om revidering av aktiveringsplanen eller den sektorsövergripande sysselsättningsplanen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 §  
Produktion av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
Kommunen kan producera tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte själv eller genom att ingå ett skriftligt avtal om produktion av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med en annan kommun eller en samkommun eller med en registrerad förening, en registrerad stiftelse, ett statligt ämbetsverk eller ett registrerat religionssamfund. Kommunen ska underrätta arbets- och näringsbyrån om avtal som den ingått om produktion av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte får inte anskaffas från företag. Detta gäller dock inte det stöd och den handledning som ges en person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.  
13 a §  
Innehållet i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte  
Tjänstehelheten för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska omfatta tjänster som främjar personens livskompetens samt arbets- och funktionsförmåga. I tjänsterna kan ingå individ- och gruppbaserad verksamhet som kan genomföras i olika verksamhetsmiljöer. I tjänsten ska alltid ingå det stöd och den handledning som personen behöver och som tillhandahålls individuellt eller i grupp. 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ska samordnas med de social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster och rehabiliteringstjänster, den offentliga arbetskraftsservice samt de övriga tjänster och stödåtgärder som personen behöver. 
13 b § 
Verkställande 
Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ska anpassas till personens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande så att den är meningsfull och tillräckligt krävande med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden. Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte får inte allvarligt kränka personens religiösa eller etiska övertygelse. 
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte anordnas i perioder på 3—24 månader åt gången. Varje period ska personen delta i arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte minst en och högst fyra dagar per kalendervecka och minst fyra timmar per dag.  
När den period som avses i 2 mom. går ut ska aktiveringsplanen ses över med iakttagande av vad som i 3 kap. föreskrivs om planen. 
14 § 
Begränsningar för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte 
En person kan delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte högst 178 dagar under 12 månader. På verksamheten tillämpas den allmänna arbetstid som avses i 5 § 1 mom. i arbetstidslagen (872/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 §  
Olycksfallsförsäkring 
Kommunen ska för den som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte teckna försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar med iakttagande av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015). På den som deltar i arbetsverksamheten tillämpas i det fallet vad som i den lagen föreskrivs om arbetstagare, och på kommunen tillämpas vad som i den lagen föreskrivs om arbetsgivare. 
Med avvikelse från 71—78 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar används som årsarbetsinkomst det i 79 § i den lagen avsedda minimibeloppet av årsarbetsinkomst. Med avvikelse från 58 och 59 § i den lagen är dagpenningen 1/360 av årsarbetsinkomsten. 
24 § 
Statlig ersättning 
Kommunen har rätt att i statlig ersättning för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte få 10,09 euro per dag för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Ersättningen betalas i efterskott för de dagar personen i fråga deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
De aktiveringsplaner som är i kraft vid ikraftträdandet av lagen ska ändras i överensstämmelse med denna lag senast den 31 mars 2021. 
Ett avtal om upphandling av tjänster för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som en kommun har ingått med en annan kommun eller en samkommun eller med en registrerad förening, en registrerad stiftelse, ett statligt ämbetsverk eller ett registrerat religionssamfund och som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag, får trots bestämmelserna i denna lag tillämpas till utgången av avtalets giltighetstid, dock så att avtalen om tjänsteupphandling ska ändras i överensstämmelse med denna lag senast den 31 december 2021. Vad som ovan föreskrivs om avtal gäller dock inte nya tjänsteupphandlingar eller tilläggsbeställningar som görs med stöd av ovan avsedda avtal, inte ens om den rätten har avtalats i det ursprungliga avtalet, om den nya tjänsteupphandlingen eller tilläggsbeställningen ska göras efter att denna lag trätt i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.9.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare