Senast publicerat 01-06-2021 13:34

Vilande lagförslag VLF 1/2015 rd Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Med anledning av regeringens till 2014 års riksmöte överlämnade proposition (RP 55/2014 rd) har riksdagen på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2014 års riksmöte beslutat godkänna följande lagförslag att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval: 

 

Lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen, 
ändras i Finlands grundlag 25 § 2 mom. som följer: 
25 § 
Riksdagsval 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För riksdagsval är landet med beaktande av antalet finska medborgare indelat i minst nio och högst tolv valkretsar. Utöver detta bildar landskapet Åland en egen valkrets för val av en riks-dagsledamot. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget