Senast publicerat 19-04-2021 19:31

Åtgärdsmotion AM 51/2017 rd 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
Åtgärdsmotion om regeringens spetsprojekt

Till riksdagen

Regeringen Sipilä genomför ett förändringsprogram för att nå sina strategiska mål för regeringsperioden. En engångssatsning på 1,6 miljarder euro har fördelats över tre år fram till 2018 på spetsprojekt och på en minskning av eftersättningen av vägunderhållet. Regeringens strategiska mål konkretiseras i 26 spetsprojekt. År 2018 används ca 447,6 miljoner euro i spetsprojektfinansiering.  

Spetsprojektens avsikt är att under budgetåret 2018 finansiera vissa prioriterade områden samt inom dessa områden lyfta fram projekt som regeringen finner strategiskt viktiga. Dock vill Svenska riksdagsgruppen framföra att spetsprojekt för exempelvis utbildning inte kan kompensera de utbildningsnedskärningar som regeringen föreslår.  

Vi anser det mer motiverat att trygga exempelvis högskolornas grundfinansiering — därför innehåller vår alternativa budget betydande tilläggsresursering av högskolorna — än att kanalisera stora resurser till regeringsstyrda spetsprojekt. Därtill är vissa spetsprojekt av sådan art att de borde skötas inom ramen för ordinarie verksamhet och inte definieras som särskilda spetsprojekt.   

Kläm 

Jag föreslår

att regeringen halverar de anvisade budgetmedel för spetsprojekten och istället satsar på att upprätthålla den ordinarie verksamheten samt styra halveringen på 223,8 miljoner euro till att kompensera nedskärningarna i bland annat utbildning och bistånd.  
Helsingfors 10.11.2017 
Anna-Maja Henriksson sv