Budgetmotion
BM
156
2018 rd
Anna-Maja
Henriksson
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för tillgången till skolkuratorer, skolpsykologer, hälsovårdare och sjukskötare (20 000 000 euro)
Till riksdagen
Vi vill att våra barn och unga ska må så bra som möjligt. I dagens läge har det i många fall visat sig vara svårt för elever i den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet att inom rimlig tid få mottagningstid till en skolkurator, skolpsykolog eller ibland även hälsovårdare. Antalet elever och studerande som skolkuratorerna och skolpsykologerna per person ansvarar för är väldigt stora. Vi vill att tillgången ska bli bättre för våra barn och unga. Att ha fungerande lågtröskelverksamhet där barnen finns, det vill säga i skolan, och att resurserna är tillräckliga är centralt för att våra barn och unga ska ha förutsättningarna att må bättre och i tid får den vård de behöver.  
SFP:s 10 utbildningsteser uppmärksammas tillgången till god elevvård och att mångsidigt stöd ska garanteras längs hela inlärningsstigen. Speciallärare, kuratorer och psykologer ska finnas tillhanda redan i småbarnspedagogiken. Alla barn ska ha rätt till en trygg och trivsam skola utan mobbning.  
Vårt lands framtid hänger på att vi ger kommande generationer bästa möjliga förutsättningar inför framtiden. Där är den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet i nyckelposition. För att barn och unga ska kunna genomföra den grundläggande och andra stadiets utbildning framgångsrikt måste de må bra. För fungerande förebyggande åtgärder krävs nya åtgärder och tilläggsfinansiering. Det ska vara lätt att uppsöka kuratorn eller psykologen i de miljöer där barnen och de unga rör sig. Det behövs också fler psykiatriskt kunniga sjukskötare i skolorna. Därför anser vi att man borde lägga till 20 miljoner euro till anslaget för statsandel till kommunerna för ordnande av basservice och uttryckligen till finansieringen för tillgången till skolkuratorer, -psykologer, hälsovårdare och sjukskötare.  
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 28.90.30 med 20 000 000 euro för tillgången till skolkuratorer, skolpsykologer, hälsovårdare och sjukskötare. 
Helsingfors 28.9.2018 
Anna-Maja
Henriksson
sv
Thomas
Blomqvist
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Eva
Biaudet
sv
Mats
Löfström
sv
Mikaela
Nylander
sv
Mats
Nylund
sv
Veronica
Rehn-Kivi
sv
Joakim
Strand
sv
Stefan
Wallin
sv
Senast publicerat 17-10-2018 14:18