Budgetmotion
BM
605
2018 rd
Stefan
Wallin
sv
m.fl.
Budgetmotion om att öka anslaget för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik (2 800 000 euro)
Till riksdagen
Den åboländska skärgården är ett allt populärare besöksmål för också sådana turister som rör sig till fots eller med cykel. För dem som vill besöka Pargas västra skärgård finns idag utbyggd cykelväg från S:t Karins till färjfästet mellan Pargas och Nagu. Därefter fortsätter landsvägen utan lättrafikled. Trafiken längs Skärgårdsvägen är synnerligen livlig framförallt sommartid och den smala och krokiga vägen är helt enkelt inte byggd för att klara av dagens trafikmängder. Tack vare turistleden Skärgårdens ringväg är andelen lätt trafik förhållandevis stor och beräknas öka kraftigt även i fortsättningen.  
Pargas stads strategi stöder utbyggnad av säkra cykelleder. En skild led för den lätta trafiken längs landsväg 180 skulle förbättra trafiksäkerheten avsevärt. Även med tanke på den fortsatta utvecklingen av besöksnäringarna i den västra skärgården, är det viktigt att göra trafikförhållandena säkrare. Det aktuella vägavsnittet, som föreslås få lättrafikled för gång-, cykel- och mopedtrafik, är 13 kilometer långt och de beräknade kostnaderna är 2,8 miljoner euro. 
Vi föreslår därför
att riksdagen ökar moment 31.10.20 med 2 800 000 euro för en gång-, cykel- och mopedväg mellan Nagu och Prostvik. 
Helsingfors 28.9.2018 
Stefan
Wallin
sv
Joakim
Strand
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Mats
Nylund
sv
Senast publicerat 16-10-2018 14:09