Senast publicerat 19-04-2021 19:23

Debattinitiativ DI 10/2017 rd 
Olli-Poika Parviainen gröna m.fl. 
 
Debattinitiativ om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Till riksdagens talman

Gröna riksdagsgruppen lägger fram ett rättvist och framtidsinriktat alternativ till regeringens ekonomiska politik. Vårt förslag minskar inkomstskillnaderna, motverkar fattigdomen och stärker jämlikheten. Förslaget innebär en kraftig satsning på utbildning och bekämpning av klimatförändringen samtidigt som det moderniserar Finland och tar fasta på vårt globala ansvar. I jämförelse med regeringens budgetproposition har vi ett balanserat alternativ som till och med kräver något mindre lån än regeringens förslag. 

Minskningen av fattigdomen får totalt 646 miljoner euro. Att skära i förmånerna till de allra fattigaste utgör ett värdeval som vi inte skulle behöva ta. Det finns ett ansvarskännande och humant alternativ till nedskärningslinjen. 

Vi stärker de fattigaste ställning genom att rikta lejonparten av skattelättnaderna till dem med de lägsta inkomsterna, inklusive förmånstagarna, och genom att binda Folkpensionsanstaltens förmåner till index och återta de tidigare nedskärningarna i förmånerna. Vi slopar också de planerade ändringarna i bostadsbidraget. De studerande har av regeringen utsetts till de största förlorarna, så vi föreslår en klar höjning av studiestödet. 

Jämfört med regeringens förslag minskar vårt alternativ inkomstskillnaderna och förbättrar inkomstfördelningen mellan kvinnor och män. Dessutom stärks jämställdheten genom familjeledighetsreformen, satsningarna på småbarnspedagogikens kvalitet och införandet av avgiftsfri småbarnspedagogik. 

Finlands framgångar vilar på högklassig utbildning och hög kompetens. Regeringen har gjort nedskärningar på alla utbildningsnivåer från småbarnspedagogiken till universiteten — och det på ett sätt som raserar grunden för utbildningen och försvagar den utbildningsmässiga jämlikheten. Därför ökar vi utbildningsanslagen med sammanlagt en halv miljard euro på alla utbildningsnivåer. Vi vill förebygga marginalisering av unga och avbrott i studier genom en effektiverad studiehandledning och genom att ta de första stegen mot en genuint avgiftsfri utbildning på andra stadiet. I finansieringen av småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen införs så kallad positiv diskriminering, där mer pengar styrs dit där behovet av extra stöd är som störst. 

Vi finansierar investeringarna i utbildning genom att skära i miljöskadliga stöd och ineffektiva företagsstöd. Vår ekonomi moderniseras effektivare genom satsningar på kompetens, forskning och innovation. Också bekämpningen av klimatförändringen förutsätter att vi börjar fasa ut användningen av fossila bränslen. 

Dagens klimat- och energipolitik har en blind fläck: regeringen vill öka utnyttjandet av bioenergi på ett sätt som halverar våra skogars kolsänka. Eftersom vi inte hållbart kan utöka avverkningarna jämfört med nuläget, måste vi i stället satsa på sol, vind, smarta elnät och energieffektivitet. År 2018 införs anbudsförfaranden för förnybar energi, men systemet måste byggas ut mer än regeringen planerar. 

Trafiken styrs in på ett hållbart spår, men det sker alltför långsamt. Vi behöver snabbt fler banor, mer kollektivtrafik och fler elbilar. Vi vill påskynda övergången till elbaserad persontrafik genom att för viss tid befria elbilar från bilskatt och fordonskatt och genom att samtidigt bygga ut nätverket av laddstationer så att det uppmuntrar till att köpa elbil oberoende av var i Finland man bor. 

Mångfalden i vår natur försvagas och de stora avverkningsmålen gör det svårare att sörja för biodiversiteten. Vår naturvård måste få större resurser. Därför föreslår vi ökade anslag för bland annat förvärv av naturskyddsområden och för ett snabbare genomförande av METSO-programmet. Vi vill sänka Forststyrelsens resultatmål. 

Vi bär också vårt globala ansvar för såväl flyktingkrisen som de fattiga i världen. Vi vill höja Finlands flyktingkvot till 2 500 och snabbt öka anslagen för egentligt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet är ett humant sätt att minska fattigdomen och människors utsiktslöshet. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen håller en aktuell debatt om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2018. 
Helsingfors 8.11.2017 
Olli-Poika Parviainen gröna 
Touko Aalto gröna 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
Pekka Haavisto gröna 
Hanna Halmeenpää gröna 
Satu Hassi gröna 
Heli Järvinen gröna 
Emma Kari gröna 
Johanna Karimäki gröna 
Jyrki Kasvi gröna 
Krista Mikkonen gröna 
Ville Niinistö gröna 
Jani Toivola gröna 
Antero Vartia gröna 
Ozan Yanar gröna