Senast publicerat 19-04-2021 19:38

Debattinitiativ DI 10/2020 rd 
Kai Mykkänen saml 
 
Debattinitiativ om samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2021

Till riksdagens talman

Under det decennium som följer efter coronapandemin ska Finland på många sätt välja i vilken riktning vårt samhälle utvecklas. Om vi agerar som i dagsläget står vi inför ett decennium av skuldsättning och tynande tillväxt. Den arbetsföra befolkningen minskar kraftigt, klimatförändringen ställer nödvändiga villkor för våra val och digitaliseringen tar stora kliv framåt. Finland håller på att falla från världstoppen. Det är ändå trösterikt att framtiden ligger i våra egna händer. Trots utmaningarna kan vi göra vår framtid bättre. 

Coronakrisen har lett till en exceptionellt kraftig offentlig skuldsättning. År 2020 ökar den offentliga skulden med nästan 20 miljarder euro. Det är förståeligt och på sin plats att staten tar emot smällen till följd av den exceptionella pandemin. Framtiden kan dock inte byggas upp enbart genom att hantera den akuta krisen. Efter krisen följer en period av återhämtning. Finland har utmärkta förutsättningar att klara sig även i framtiden. För att vår ekonomi ska börja växa igen måste vi vässa våra klor nu. 

Samlingspartiet föreslår modiga steg mot tillväxt och hållbar välfärd. 2020-talet får inte bli ett förlorat decennium. Det är självklart att den framtida ekonomiska tillväxten bör vara hållbar. Därför erbjuder vi ett alternativ som kombinerar den ekonomiska tillväxten med mindre utsläpp och tryggande av den biologiska mångfalden. Miljövänlighet är inte motsatsen till tillväxt. Tvärtom. Miljövänlighet är redan nu en central del av vår ekonomis konkurrenskraft. Det går bra att bygga på det här. 

Samlingspartiets alternativ bygger på en stark ökning av sysselsättningen. I dagsläget finns det i Finland cirka 1,5 personer som står utanför arbetslivet per en person som arbetar. Med en insats av två personer i arbetsför ålder måste man alltså kunna stödja tre finländare som står utanför arbetslivet. För att vi ska kunna garantera finländarna en högklassig utbildning, fungerande hälsovårdstjänster och värdefull ålderdom bör allt fler personer i arbetsför ålder arbeta. Vi har föreslagit metoder för att skapa förutsättningar för uppkomsten av 120 000 nya arbetstillfällen. 

Den framtida ekonomiska tillväxten kan på ett hållbart sätt endast grunda sig på hög kompetens. Vi skulle göra djärva satsningar på kunnande från småbarnspedagogiken genom hela skolgången ända fram till livslångt lärande. Vi vill ha en tvåårig förskoleundervisning. Vi skulle ändra regeringens tidsbundna utgifter, som finansieras med intäkter från försäljning av statlig egendom, till permanenta nivåhöjningar. Detta gäller såväl grundskolan som hela andra stadiet. Vi skulle kapitalisera högskolor med en miljard euro. 

Framtidens Finland måste vara rättvist. Coronakrisen har visat att det finns inbyggda fel i vårt nuvarande utkomstskydd för arbetslösa. De som inte omfattas av det inkomstrelaterade skyddet är oftare unga, kvinnor och personer med lägre utbildning. De som inte hör till kassorna saknar inkomstrelaterat skydd, även om de till största delen har bidragit till finansieringen av det. Det här är inte rätt. Samlingspartiet är berett att förbättra jämlikheten bland de arbetslösa genom att utvidga det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa till alla. 

Varje finländare måste kunna lita på att han eller hon får åldras värdigt. Vi skulle lägga till sammanlagt 73 miljoner euro för tjänster för äldre. Beloppet skulle trygga att antalet vårdare räcker till för att man även ska kunna klara sig hemma. Vi skulle också satsa på rehabiliteringen av äldre finländare för att allt fler ska vara friska och funktionsdugliga allt längre. Vi skulle införa ett större hushållsavdrag för personer över 75 år såsom Sitra har föreslagit. 

Finland är ett bra land. Vi måste bygga på den goda grund som har medfört välstånd för finländarna. Nu är det dags för reformer. Genom att göra arbetet alltid lönsamt, satsa på kompetens och skapa hållbar tillväxt kan vi trygga förutsättningarna för ett gott liv även för kommande finländare. 

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen ordnar en aktuell debatt om samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2021. 
Helsingfors 27.11.2020 
Kai Mykkänen saml