Senast publicerat 19-04-2021 19:29

Debattinitiativ DI 15/2016 rd 
Krista Mikkonen gröna m.fl. 
 
Debattinitiativ om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget för 2017

Till riksdagens talman

De gröna har tagit fram ett alternativ till regeringens budgetproposition

De grönas alternativa budget moderniserar Finland, gör landet redo för framtiden och är mer rättvis och human än regeringens budget. Det är ett balanserat alternativ till försvar för de utsatta och för utbildningen samtidigt som det förnyar ekonomin och motverkar klimatförändringen.  

Regeringen tyr sig till gårdagens lösningar, ökar ojämlikheten och skär ned på det som är värdefullt. De gröna erbjuder i stället en framtidsbudget som bygger på hållbara val och värden. Vår budget innehåller åtgärder som ger nya arbetstillfällen och grön tillväxt. 

De grönas alternativ har samma balans mellan inkomster och utgifter som regeringens budget. Därutöver tillkommer ett investeringspaket på 200 miljoner euro.  

Högre reformtakt

Finland behöver ekonomiska reformer — men vilken väg ska vi välja? Vi menar att det krävs djärva åtgärder som kommer oss alla till godo. Regeringen kan visserligen genomföra en hård nedskärningspolitik, men den klarar inte av att driva en djärv reformpolitik.  

Konkurrenskraftsavtalet kan ha en liten effekt på den finländska industrins konkurrenskraft, men den har inga förutsättningar att bli en avgörande strukturreform. Finland kan resa sig genom satsningar på hög kompetens och ökad arbetsproduktivitet, inte genom lönekonkurrens eller förlängd arbetstid. 

Vi behöver reformer som siktar till att Finland ska skapa lösningar för en värld med hållbar ekonomi. Strukturer som hämmar pionjärskap måste rivas och i stället måste vi uppmuntra till en rättvis och mänsklig marknadsekonomi. De gröna vill se sporrande, nyskapande normer som sätter fart på förnyelsen av näringsstrukturen. 

Genom att modernisera företagsstöden och gallra ut miljöskadliga stöd uppmuntrar vi näringslivet att axla rollen som föregångare. Bedömningen av alla företagsstöd måste bygga på i vilken grad de ger fart åt strukturomvandlingen och den framtida tillväxten. Vi får inte klamra oss fast vid det gamla utan tvärtom sträcka oss fram mot det nya. 

Samtidigt svarar vi på den utmaning som Parisavtalet innebär: vi skär ned på stöden för fossila bränslen och sätter fart på omstruktureringen inom energiproduktionen.  

Låt oss vara rättvisa och humana

De grönas alternativ tar inte från de mest utsatta och ökar inte inkomstskillnaderna — tvärtom. Det är möjligt att driva en rättvis och human ekonomisk politik också under ekonomiskt strama tider.  

Regeringen gynnar höginkomsttagarna och straffar låginkomsttagarna. Konkurrenskraftsavtalets skattesänkningar riktar sig i hög grad till hög- och medelinkomsttagarna. Samtidigt skär regeringen ned på de indexbundna förmånerna med cirka 200 miljoner euro.  

Det är en oansvarig ekvation som ökar inkomstskillnaderna och framför allt underblåser känslan av att samhället inte är rättvist. Rundhänta skattesänkningar och omfattande nedskärningar i den sociala tryggheten är en skamlös kombination.  

Finland kan minska inkomstskillnaderna och fattigdomen. Vi föreslår att kommunalbeskattningens grundavdrag höjs med 260 miljoner euro och arbetsinkomstavdraget med 80 miljoner euro. Vår skattemodell gynnar låg- och medelinkomsttagarna, förmånstagarna och pensionstagarna. Vårt mål är att bevara kärnan i välfärdsstaten — det vill säga välmående människor — också i tider av kraftiga ekonomiska förändringar.  

De ändringar i beskattningen och de åtgärder för att motverka nedskärningarna i den sociala tryggheten som föreslås i de grönas alternativ minskar fattigdomen och reducerar klart inkomstskillnaderna (Gini-koefficient -0,34 procentenheter). 

De gröna satsar på framtiden och sysselsättningen

Regeringen gör massiva nedskärningar inom utbildningen. Det är inte vår väg. Vi satsar på forskning och utbildning eftersom det höjer produktiviteten och stärker den ekonomiska tillväxten. Vi föreslår att samtliga nedskärningar i utbildningen för 2016 och 2017 ersätts genom en utgallring av miljöskadliga stöd.  

Det är dags att släppa taget om gårdagen och i stället blicka framåt. Vår alternativa budget innehåller fyra särskilda framtidssatsningar: 1) vi sätter fart på den småskaliga energiproduktionen i hemmen, gårdsbruken och kommunerna, 2) vi tidigarelägger nödvändiga ombyggnader av daghem, skolor och vårdinrättningar, 3) vi påskyndar reparationen av banavsnitten Böle—Riihimäki, Tammerfors—Riihimäki och Tammerfors—Jyväskylä och 4) vi satsar på integreringen av de nya finländarna. Vidare föreslår vi att försöket med basinkomst breddas så att det omfattar fler människor i olika livssituationer.  

I en tid av låga räntor och hög arbetslöshet är det vettigt att satsa på nödvändiga och sysselsättande infrastrukturprojekt. Utöver genom investeringar stöder vi tillväxten och sysselsättningen genom att befria den som anställer en första arbetstagare från lönebikostnaderna för viss tid och genom att omforma familjeledigheterna så att de stärker mammornas ställning i arbetslivet.  

Vår alternativa budget stärker låginkomsttagarnas köpkraft, vilket stimulerar hemmamarknaden och ökar sysselsättningen. Sammantaget leder vårt alternativ till en bättre ekonomisk balans än regeringens budgetproposition, eftersom sysselsättningen stiger och ekonomin växer.  

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen håller en aktuell debatt om Gröna riksdagsgruppens alternativa budget.  
Helsingfors 27.10.2016 
Krista Mikkonen gröna 
Heli Järvinen gröna 
Jani Toivola gröna 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
Antero Vartia gröna 
Touko Aalto gröna 
Emma Kari gröna 
Ozan Yanar gröna 
Johanna Karimäki gröna 
Ville Niinistö gröna 
Olli-Poika Parviainen gröna 
Satu Hassi gröna 
Jyrki Kasvi gröna