Senast publicerat 19-04-2021 19:23

Debattinitiativ DI 15/2018 rd 
Mats Nylund sv 
 
Debattinitiativ om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2019

Till riksdagens talman

Vi vill i vår alternativa budget visa att det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan massiva och kortsiktiga nedskärningar i utbildning, forskning, studiestöd eller bistånd. 

Vi vill också visa att det genom prioritering är möjligt att genomföra nödvändiga reformer såsom den familjepolitiska helhetsreformen. SFP:s modell är en stor investering i en bättre framtid. 

Vi behöver en skattepolitik som ger löntagarna mera i handen än i dagsläget. Vi anser att det är rätt att sänka skatten på arbete, bara det sker på ett socialt rättvist sätt. Vår modell skapar bättre förutsättningar för företagsamhet och förbättrar sysselsättningen. Det framgår av en effektbedömning som riksdagens interna utredningstjänst har gjort att modellen skulle gynna alla inkomstklasser. De största vinnarna skulle dock vara mindre bemedlade ensamförsörjarfamiljer och studerande. Vi har också fäst särskild vikt vid åldringar som lever på små pensioner. 

En avgiftsfri och kvalitativ utbildning samt en högklassig forskning är nycklarna till Finlands framgång. Vi kan inte godkänna de massiva nedskärningarna i universitetens och högskolornas anslag utan vi föreslår att anslagen ska höjas tillbaka till den tidigare nivån. Vi ökar också anslagen för det fria bildningsarbetet och för att trygga kvaliteten och jämlikheten i grundskolan. Vi vill också trygga den regionala tillgängligheten för andra stadiets yrkesutbildning och närundervisningen i yrkesutbildningen. 

Psykiska problem förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för psykisk hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och tydliga satsningar på välbefinnande i arbetet. 

Finland bör bära sitt internationella ansvar. Därför föreslår vi en höjning av anslagen för det egentliga utvecklingssamarbetet och en höjning av flyktingkvoten. Klimatförändringen kommer att höra till de största politiska utmaningarna. För en hållbar framtid krävs en tydlig politik som uppmuntrar till ekologiskt hållbara investeringar, en hållbar livsstil och en hållbar produktion. 

Vår alternativa budget har balanserats på så sätt att den inte ökar upplåningen mer än vad regeringens budgetförslag gör. 

Kläm 

Jag föreslår

att riksdagen håller en aktuell debatt om Svenska riksdagsgruppens alternativa budget. 
Helsingfors 8.11.2018 
Mats Nylund sv