Senast publicerat 19-04-2021 20:05

Debattinitiativ DI 6/2017 rd 
Pauli Kiuru saml m.fl. 
 
Debattinitiativ om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld

Till riksdagens talman

Finlands 100-årsjubileum är förtjänt av en debatt om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld. 

Kulturen har en betydande samhällsfunktion som förenande faktor mellan människor. Kulturen skapar gemenskap, betydelse och välbefinnande. Kulturen är ett självändamål som avspeglar historisk skiktbildning och vad det djupast innebär att vara människa. Globaliseringen, invandringen och de nya formerna av kommunikation är på väg att bidra till att vår kulturmiljö blir mer mosaikartad. 

Mångfald i kulturen kan i bästa fall medföra ökad växelverkan och tolerans. Kulturens många former erbjuder möjligheter till rekreation och återhämtning. Kulturen skapar möjligheter till gemensamma upplevelser och känslor. Den minskar känslan av ensamhet, lösryckthet och brist på mening och förebygger på så sätt utslagning. 

Kulturens hälsofrämjande effekter är vetenskapligt belagda. Det är viktigt att alla finländare har möjligheten att bli delaktig av ett mångsidigt kulturutbud och ge utlopp för sin kreativitet på ett individuellt naturligt sätt. Kulturens mångfald och utbud måste förstås i bred bemärkelse inom olika konstformer, litteratur och även idrottens delområden utan att glömma kultur- och boendemiljön. 

Kulturen och en kreativ ekonomi har betydande ekonomiska verkningar. Kultur och kreativitet återfinns inom alla delområden av ekonomin. Det finns rikligt med outnyttjad företags- och sysselsättningspotential. Det är viktigt att vi inte sackar efter de övriga västländerna i utvecklingen av bruttonationalprodukten för de kreativa branscherna. Finansieringsbasen för utbildningen inom de kreativa branscherna och kulturen måste tryggas på ett sätt som är hållbart och konsekvent i samhällsekonomiskt hänseende. 

Läs- och skrivkunnighet bidrar till utvecklingen av en kultur som lever i tiden. Digitaliseringen och de sociala medierna håller på att ändra läs- och skrivkunnighetens karaktär. Förändringarna syns till exempel i medierna som en ökad orientering mot det underhållande, ett snabbare tempo och en mer tillspetsad samtalskultur. Det finns synliga tecken på att läs- och skrivkunnigheten försvagas. 

Enligt strategin för den inre säkerheten (Inrikesministeriets publikation 15/2017) inverkar kulturen också på hur väl vårt samhälle tål motsättningar och informationspåverkan. Kulturen i ett brett perspektiv inkluderar också en säkerhetsaspekt utöver välfärdsaspekten. 

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen för att högtidlighålla hundraårsjubileet av Finlands självständighet håller en aktuell debatt om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld. 
Helsingfors 27.10.2017 
Pauli Kiuru saml 
Pia Viitanen sd 
Sanna Lauslahti saml 
Mats Nylund sv 
Anders Adlercreutz sv 
Pertti Salolainen saml 
Mari-Leena Talvitie saml 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
Antero Laukkanen kd 
Ben Zyskowicz saml 
Mikko Alatalo cent 
Pertti Hakanen cent 
Eero Suutari saml 
Sinuhe Wallinheimo saml 
Ilkka Kanerva saml 
Jaana Pelkonen saml 
Kari Kulmala blå 
Lasse Hautala cent 
Peter Östman kd 
Markku Pakkanen cent 
Ari Torniainen cent 
Sari Multala saml 
Hanna Kosonen cent 
Martti Mölsä blå 
Petri Honkonen cent 
Eeva-Maria Maijala cent 
Mirja Vehkaperä cent 
Veera Ruoho saml 
Antti Rantakangas cent 
Harry Harkimo saml 
Kimmo Kivelä blå 
Elsi Katainen cent 
Timo Heinonen saml 
Timo V. Korhonen cent 
Kauko Juhantalo cent 
Thomas Blomqvist sv 
Ulla Parviainen cent 
Martti Talja cent 
Niilo Keränen cent 
Pekka Puska cent 
Elina Lepomäki saml 
Emma Kari gröna 
Krista Kiuru sd 
Kari Uotila vänst 
Mika Kari sd 
Joona Räsänen sd 
Satu Hassi gröna 
Jukka Gustafsson sd 
Susanna Huovinen sd 
Anneli Kiljunen sd 
Tarja Filatov sd 
Sirpa Paatero sd 
Tuula Haatainen sd 
Li Andersson vänst 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
Silvia Modig vänst 
Anna Kontula vänst 
Ilkka Kantola sd 
Maria Tolppanen sd 
Jyrki Kasvi gröna 
Maria Guzenina sd 
Sanna Marin sd 
Ilmari Nurminen sd 
Harry Wallin sd 
Tytti Tuppurainen sd 
Ville Skinnari sd 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
Timo Harakka sd 
Lauri Ihalainen sd 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
Suna Kymäläinen sd 
Kristiina Salonen sd 
Antti Rinne sd 
Antti Lindtman sd 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
Pekka Haavisto gröna 
Touko Aalto gröna 
Hanna Halmeenpää gröna 
Krista Mikkonen gröna 
Olli-Poika Parviainen gröna 
Markus Mustajärvi vänst 
Hanna Sarkkinen vänst 
Matti Semi vänst 
Paavo Arhinmäki vänst 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
Ozan Yanar gröna 
Timo V. Korhonen cent 
Jukka Kopra saml 
Mika Niikko saf 
Mikko Kärnä cent 
Pentti Oinonen blå 
Ville Vähämäki saf 
Jari Ronkainen saf 
Outi Mäkelä saml 
Harri Jaskari saml 
Sari Raassina saml 
Wille Rydman saml 
Pia Kauma saml 
Tiina Elovaara blå 
Juha Pylväs cent 
Sofia Vikman saml 
Mats Löfström sv 
Anne-Mari Virolainen saml 
Kari Tolvanen saml 
Sari Tanus kd 
Sari Essayah kd 
Hannu Hoskonen cent 
Hannakaisa Heikkinen cent 
Ritva Elomaa saf 
Sami Savio saf 
Teuvo Hakkarainen saf 
Arja Juvonen saf 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
Jari Myllykoski vänst 
Sari Sarkomaa saml 
Anne Kalmari cent