Debattinitiativ
DI
6
2017 rd
Pauli
Kiuru
saml
m.fl.
Debattinitiativ om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld
Till riksdagens talman
Finlands 100-årsjubileum är förtjänt av en debatt om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld. 
Kulturen har en betydande samhällsfunktion som förenande faktor mellan människor. Kulturen skapar gemenskap, betydelse och välbefinnande. Kulturen är ett självändamål som avspeglar historisk skiktbildning och vad det djupast innebär att vara människa. Globaliseringen, invandringen och de nya formerna av kommunikation är på väg att bidra till att vår kulturmiljö blir mer mosaikartad. 
Mångfald i kulturen kan i bästa fall medföra ökad växelverkan och tolerans. Kulturens många former erbjuder möjligheter till rekreation och återhämtning. Kulturen skapar möjligheter till gemensamma upplevelser och känslor. Den minskar känslan av ensamhet, lösryckthet och brist på mening och förebygger på så sätt utslagning. 
Kulturens hälsofrämjande effekter är vetenskapligt belagda. Det är viktigt att alla finländare har möjligheten att bli delaktig av ett mångsidigt kulturutbud och ge utlopp för sin kreativitet på ett individuellt naturligt sätt. Kulturens mångfald och utbud måste förstås i bred bemärkelse inom olika konstformer, litteratur och även idrottens delområden utan att glömma kultur- och boendemiljön. 
Kulturen och en kreativ ekonomi har betydande ekonomiska verkningar. Kultur och kreativitet återfinns inom alla delområden av ekonomin. Det finns rikligt med outnyttjad företags- och sysselsättningspotential. Det är viktigt att vi inte sackar efter de övriga västländerna i utvecklingen av bruttonationalprodukten för de kreativa branscherna. Finansieringsbasen för utbildningen inom de kreativa branscherna och kulturen måste tryggas på ett sätt som är hållbart och konsekvent i samhällsekonomiskt hänseende. 
Läs- och skrivkunnighet bidrar till utvecklingen av en kultur som lever i tiden. Digitaliseringen och de sociala medierna håller på att ändra läs- och skrivkunnighetens karaktär. Förändringarna syns till exempel i medierna som en ökad orientering mot det underhållande, ett snabbare tempo och en mer tillspetsad samtalskultur. Det finns synliga tecken på att läs- och skrivkunnigheten försvagas. 
Enligt strategin för den inre säkerheten (Inrikesministeriets publikation 15/2017) inverkar kulturen också på hur väl vårt samhälle tål motsättningar och informationspåverkan. Kulturen i ett brett perspektiv inkluderar också en säkerhetsaspekt utöver välfärdsaspekten. 
Vi föreslår
att riksdagen för att högtidlighålla hundraårsjubileet av Finlands självständighet håller en aktuell debatt om den finländska kulturens betydelse, utvecklingstrender och föränderliga omvärld. 
Helsingfors 27.10.2017 
Pauli
Kiuru
saml
Pia
Viitanen
sd
Sanna
Lauslahti
saml
Mats
Nylund
sv
Anders
Adlercreutz
sv
Pertti
Salolainen
saml
Mari-Leena
Talvitie
saml
Jaana
Laitinen-Pesola
saml
Antero
Laukkanen
kd
Ben
Zyskowicz
saml
Mikko
Alatalo
cent
Pertti
Hakanen
cent
Eero
Suutari
saml
Sinuhe
Wallinheimo
saml
Ilkka
Kanerva
saml
Jaana
Pelkonen
saml
Kari
Kulmala
blå
Lasse
Hautala
cent
Peter
Östman
kd
Markku
Pakkanen
cent
Ari
Torniainen
cent
Sari
Multala
saml
Hanna
Kosonen
cent
Martti
Mölsä
blå
Petri
Honkonen
cent
Eeva-Maria
Maijala
cent
Mirja
Vehkaperä
cent
Veera
Ruoho
saml
Antti
Rantakangas
cent
Harry
Harkimo
saml
Kimmo
Kivelä
blå
Elsi
Katainen
cent
Timo
Heinonen
saml
Timo V.
Korhonen
cent
Kauko
Juhantalo
cent
Thomas
Blomqvist
sv
Ulla
Parviainen
cent
Martti
Talja
cent
Niilo
Keränen
cent
Pekka
Puska
cent
Elina
Lepomäki
saml
Emma
Kari
gröna
Krista
Kiuru
sd
Kari
Uotila
vänst
Mika
Kari
sd
Joona
Räsänen
sd
Satu
Hassi
gröna
Jukka
Gustafsson
sd
Susanna
Huovinen
sd
Anneli
Kiljunen
sd
Tarja
Filatov
sd
Sirpa
Paatero
sd
Tuula
Haatainen
sd
Li
Andersson
vänst
Aino-Kaisa
Pekonen
vänst
Silvia
Modig
vänst
Anna
Kontula
vänst
Ilkka
Kantola
sd
Maria
Tolppanen
sd
Jyrki
Kasvi
gröna
Maria
Guzenina
sd
Sanna
Marin
sd
Ilmari
Nurminen
sd
Harry
Wallin
sd
Tytti
Tuppurainen
sd
Ville
Skinnari
sd
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Timo
Harakka
sd
Lauri
Ihalainen
sd
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Suna
Kymäläinen
sd
Kristiina
Salonen
sd
Antti
Rinne
sd
Antti
Lindtman
sd
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Pekka
Haavisto
gröna
Touko
Aalto
gröna
Hanna
Halmeenpää
gröna
Krista
Mikkonen
gröna
Olli-Poika
Parviainen
gröna
Markus
Mustajärvi
vänst
Hanna
Sarkkinen
vänst
Matti
Semi
vänst
Paavo
Arhinmäki
vänst
Outi
Alanko-Kahiluoto
gröna
Ozan
Yanar
gröna
Timo V.
Korhonen
cent
Jukka
Kopra
saml
Mika
Niikko
saf
Mikko
Kärnä
cent
Pentti
Oinonen
blå
Ville
Vähämäki
saf
Jari
Ronkainen
saf
Outi
Mäkelä
saml
Harri
Jaskari
saml
Sari
Raassina
saml
Wille
Rydman
saml
Pia
Kauma
saml
Tiina
Elovaara
blå
Juha
Pylväs
cent
Sofia
Vikman
saml
Mats
Löfström
sv
Anne-Mari
Virolainen
saml
Kari
Tolvanen
saml
Sari
Tanus
kd
Sari
Essayah
kd
Hannu
Hoskonen
cent
Hannakaisa
Heikkinen
cent
Ritva
Elomaa
saf
Sami
Savio
saf
Teuvo
Hakkarainen
saf
Arja
Juvonen
saf
Vesa-Matti
Saarakkala
blå
Jari
Myllykoski
vänst
Sari
Sarkomaa
saml
Anne
Kalmari
cent
Senast publicerat 23.11.2017 12:13